Kto urodził się dnia 1 stycznia - Mądry, rozważny, cierpliwy - jest urodzonym przywódcą i organizatorem.
Ostrożny, opanowany - lubi studiować poważne zagadnienia; tam gdzie inni nie dostrzegają nic zgoła - on widzi ważne wskazówki dotyczące biegu wydarzeń życiowych. Jest to człowiek rozważny, a jego życie i dzieło skoncentrowane jest w pracy ukrytej przed wzrokiem tumu. Stara się wszelkimi sposobami utrzymać swe zdobycze materialne i czyni wysiłki, aby nie stracić majątku - ale mimo to grożą mu straty i to poważne. Ludzie zajmujący się głębokimi filozoficznymi spekulacjami i niezwykłymi studiami; cieszą się jego zaufaniem. Usposobienie jego jest opiekuńcze - troszczy się o dobrobyt i powodzenie innych. Jest to człowiek szlachetny - dobroczyńca ubogich i obrońca bezbronnych. Nie lubi pochlebstw. Ma zamiłowanie do polowania. Chętnie dużo mówi, ale daru wymowy nie posiada. Czego się strzec winien? Niechaj unika wszystkiego, co zbyt ekscentryczne i nie oddala się zbytnio od wymagań logiki i zdrowego rozsądku. Niechaj się strzeże niebezpieczeństw, które mogą mu grozić w nocy. Ambitny - dąży w życiu nieustannie naprzód. Cel swój życiowy osiąga przeważnie przez wytrwałą pracę, dzięki swej pilności i pracowitości. Nieraz też czuje się pokrzywdzonym lub wydaje mu się że jego zasługi zbyt mało są uznawane; co powoduje dużo niepotrzebnego podrażnienia. Mimo, że na ogół jest bardzo poważny - ma poczucie dowcipu i lubi czytać humorystyczne opowieści Wady tych urodzin: mściwość, zaciętość, ponurość. Zalety: sprawiedliwość, czystość, prawość, pracowitość. Kobieta w dniu tym urodzona jeszcze lepiej prowadzi interesa od mężczyzny; jest bardzo dyskretną, ostrożną i oszczędną panią domu okazując dużo dobrego smaku w urządzeniu mieszkania oraz zręczność w prowadzeniu gospodarstwa. Potrafi ona sprawować skutecznie rządy nad innymi i może stać na czele instytucji zatrudniającej wielu ludzi. Kto urodził się w tym dniu - posiada przyrodzone zdolności pedagogiczne i cierpliwie zajmuje się najdrobniejszymi szczegółami. Taki nauczyciel dobrze sobie zdaje sprawę ze zdolności swych uczni i nie wymaga od dziecka siedmioletniego tego, co może dokonać dziecko starsze. Bardzo praktyczny w swych metodach nauczania - jest uprzejmy dla swych uczni, którzy mu są oddani i pragną uczynić jak największe postępy jedynie tym celu, aby mu się przypodobać.

Kto urodził się dnia 2 stycznia - Ostrożny, dyplomatyczny - pragnie wcielić swe ideały w życie.
Zasługuje na zaufanie w zupełności, jego natura wykazuje dużo powagi i stałości. Potrafi rozmyślać i zastanawiać się głęboko; w skupieniu i spokoju coraz głębiej przenika istotę jakiegoś zagadnienia, które go interesuje. Dyplomatyczny, skryty - potrafi dochować tajemnicy i strzec własnych i cudzych sekretów. Chociaż nie lubi pochlebstwa - ale jest bardzo wrażliwy na słuszną ocenę swej pracy. Życie jego nieraz upływa w warunkach jakie wymagają skrytości i ostrożności. Jest to natura zamknięta w sobie i polegająca wyłącznie na sobie. Nierzadko zajmuje jakieś stanowisko odpowiedzialne, na którym zostaje obdarzony zaufaniem innych. Będzie to najprędzej jakieś stanowisko urzędnicze. Ma on rozmaite ideały życiowe i pełen jest nadziei i ufności, że kiedyś je zrealizuje. Przez zajęcie się systematyczną pracą może przezwyciężyć napady melancholii, jakim podlega. O co powinien się troszczyć. O wymianę zdań i myśli z innymi ludźmi. Chociaż bowiem sam z niezwykłym poświęceniem się i pilnością dąży do zrealizowania swych celów - ale dzięki swej jednostronności - nie potrafi ocenić wysiłków innych ludzi i może do nich odnosić się niechętnie lub nieżyczliwie. Do czego powinien dążyć. Niechaj starannie studiuje swój charakter, poznaje jego słabe strony i pracuje nad ich wzmocnieniem. Przyciąganie jakie wywiera wpływ ziemi na duszę takiego człowieka jest bardzo silne lecz stopniowo może zostać przezwyciężone. Gdy rozbudzi się wewnętrznie i rozwinie duchowo - staje się wówczas niezmordowanym pracownikiem ducha. To też niechaj unika patrzenia w dół - t. j. zajmowania swej uwagi na ciemnych stronach życia i niechaj oderwawszy oczy od swej osobowości stara się wznieść w świat abstrakcji. Trudno go poruszyć z apatii w którą zazwyczaj popada pod wpływem przeżyć czysto materialnych. Gdy jednak raz się zacznie podnosić - może osiągnąć znaczne wyżyny rozwoju duchowego.

Kto urodził się dnia 3 stycznia - Bystry, przedsiębiorczy - dąży do panowania nad innymi.
Jest to człowiek szybki, pośpieszny, gorliwy, mający zamiary sięgające bardzo daleko. Pełen podstępów i zręczności skłonny jest nieraz do prowadzenia życia drapieżnika - w walce o swe utrzymanie. Umie sobie zwłaszcza nadać złudny pozór osiągnięcia jakoby znakomitych rezultatów lub nad- zwyczajnego powodzenia: aby w ten sposób zdobyć uznanie ogólne. Dla swych oponentów potrafi być zaciętym i mściwym. Ożywia go gorączkowe pragnienie zrobienia kariery, wzniesienia się towarzyskiego i umysłowego, przyczem pragnie w ten czy w inny sposób osiągnąć panowanie nad innymi i zdobyć jaknajwiększy autorytet. Przeważnie udaje mu się to osiągnąć - a natury słabsze otaczają go i podziwiają sposób jego postępowania. Trzeba dodać, że okazuje też dużo solidnej wytrwałości, dyplomatycznego samoopanowania i wielki talent organizacyjny. Realizacja jego projektów życiowych wymaga nieraz jednak dużej skrytości - są tam bowiem różne rzeczy obawiające się światła dziennego. Charakterystyczną jego cechą jest przypisywanie wielkiego znaczenia wszystkiemu co materialne, zewnętrzne. Odbija się to na związkach jakie zawiera w życiu i przy wyborze przyjaciół - są to bowiem przeważnie ludzie zajmujący lepsze stanowiska. Pilnie zwraca uwagę na ludzi dążących naprzód w drodze do kariery - natomiast odwraca się od wszystkich co spadają w dół. Chyba, że spadną tak nisko - że może im okazywać swą protekcje i współczucie na dystans, nie narażając się na niebezpieczeństwo, aby traktowali go jako równego sobie. Do czego powinien dążyć. Skoro już tak bardzo zależy mu na panowaniu nad innymi - winien równiej dążyć do tego, aby stać się od nich lepszym, przezwyciężając swe wady: niechęć, samowolę, antypatię, zazdrość i egoizm.

Kto urodził się dnia 4 stycznia - Wrażliwy na osoby płci odmiennej - pragnie uznania i hołdów.
Niespokojna, ambitna natura pcha go do akcji zakrojonej na szeroką skalę. Krytykuje nieraz dotychczasowe obyczaje lub dawne tradycje, aby w ten sposób dać pokarm swemu analitycznemu umysłowi. Ma skłonność do prowadzenia życia pełnego przygód i hazardu. Nierzadko wykazuje instynkty wojownicze, jest bardzo gorliwy w ubieganiu się za zyskiem, ma zamiłowania artystyczne, a osoby płci odmiennej wywierają nań wielki wpływ. Zarówno w młodości, jak i w wieku późniejszym okazuje wielkie zainteresowanie flirtem. Jest staranny i usłużny. Duże znaczenie przypisuje ceremoniom; sam lubi występować uroczyście i życzy sobie, aby go traktowano z szacunkiem. Nie jest zbyt wspaniałomyślnym ani szczodrym - ale za to dość sprawiedliwym, zdecydowanym, nieraz dowcipnym i ujmującym. Choroby do jakich może okazywać predyspozycję - to zaziębienia, reumatyzm i pewne zaburzenia w trawieniu. Czego powinien unikać. Pragnie uznania i hołdów i tak się zachowuje, jakby oczekiwał ich od innych. Lecz taki sposób zachowania się właśnie odbiera innym ludziom ochotę do wyrażania mu swego uznania. Jest to słabość, której powinien się wyzbyć czemprędzej. Jego wady - to niezadowolenie, zarozumiałość, bojaźliwość. Pochłonięty gorliwym wykonaniem jakiegoś projektu - nierzadko zapomina o idei przewodniej swej pracy, gubiąc się w szczegółach. Interesuje się niezwykle miłosnymi sprawami zarówno własnym jak i cudzymi, gdyż "sex appeal" odzywa się w nim bardzo silnie. Zwłaszcza jednostki nierozwinięte w obecności osób płci odmiennej odczuwają pewien niepokój i nierzadko zachowują się nienaturalnie. Taki człowiek stara się wówczas być dowcipnym i zajmującym, co jednak nie zawsze mu się udaje..


Kto urodził się dnia 5 stycznia - Chociaż trochę sarkastyczny i krytyczny - potrafi być dobrym przyjacielem.
Posiada doskonałe zdolności wykonawcze i okazuje wielką umiejętność koncentrowania się na swoich celach i zamiarach, wykazując przy tym dużo rozwagi. Jest bardzo ambitny i nieustannie troszczy się z bojaźnią o to, czy aby wszyscy widza jego zasługi i czy potrafią ocenić odpowiednio wyświadczane przez niego dobrodziejstwa. W stosunku do osób obcych, początkowo jest nieco bojaźliwy i niepewny. Gdy jednak oswoi się z ludźmi - wkrótce przejawi się w pełni jego władcza natura: dąży on bowiem zawsze do tego; aby poddać swej woli innych. Jest to urodzony kierownik i organizator, nadający się do zajmowania stanowisk naczelnych. Natychmiast potrafi wykorzystać każdą nadarzającą się okazję pomyślną; na ogół nie lubi pracy drobiazgowej - woli projektować i kierować innymi. Sprawy innych ludzi bardzo go interesują - nie znosi natomiast wtrącania się innych osób do jego życia. Zdecydowany, władczy - umie być wymagającym. Niezwykle bystry - przystępuje do czynu wówczas, gdy inni jeszcze namyślają się nad swymi projektami. Gdy jednak okoliczności nie układają się dlań pomyślnie - staje się zniechęconym, kapryśnym, przybitym. Potrafi być zazdrosnym, krytycznym, szyderczym - ale jest dobrym i wiernym przyjacielem. Dobrze jest też z nim się przyjaźnić, ale źle jest mieć go za wroga - nigdy bowiem nie zapomina i nie darowuje doznanej krzywdy - czy to istotnej, czy urojonej. Z drugiej strony raz zaprzyjaźniwszy się - wykazuje wielką stałość. Jednakże trzeba zastrzec, że jest to na ogół umysł wojowniczy i chociaż przyciąga do siebie ludzi, którzy go podziwiają - nie wielu ma istotnych przyjaciół lub sympatyków. Atakuje poglądy ogólnie przyjęte - wykazując całą fałszywość przeciętnej moralności i poglądów konwencjonalnych. Niezwykle kanciasta i dociekliwa natura - bez przerwy zajmuje się analizami charakterów ludzkich i czynów. Za wątkiem jakiejś tajemnicy lub intrygi taki człowiek idzie jak pies myśliwski - z nieomylnym instynktem i wielka wytrwałością. Nie spocznie, dopóki wszystkiego nie wytropi. Zdrowie dzieci tak urodzonych z początku nieszczególne - później poprawia się stopniowo i staje coraz lepsze. Wreszcie - dzięki wielkiej wytrzymałości organizmu, jaka rozwija się z latami - człowiek urodzony w tym dniu może osiągnąć sędziwy wiek. Posiada on bowiem w swym organizmie duże zdolności odradzania się i odnawiania swych sił życiowych - a zatem przychodzi szybko do zdrowia po przebytych niedomaganiach.


Kto urodził się dnia 6 stycznia - Poważny, wyrozumiały - potrafi przystosować się do otoczenia.
Jest to człowiek uprzejmy, giętki, sympatyczny - ma zaufanie do ludzi. W życiu czekają go uśmiechy losu i nieraz staje się przyjacielem i towarzyszem osób wybitnych. Przyjaciele będą się cieszyć z nim razem, a jego wrogowie zostaną obezwładnieni dzięki jego uprzejmości i wyrozumiałości; ich napaści okażą się bezskuteczne. Do życia odnosi się bardzo poważnie, a zazwyczaj jest zwolennikiem tradycji i autorytetu. Nieraz wykazuje subtelne odczucie historii, a przejawia również głębokie zrozumienie problemów teraźniejszości. Prawodawstwo społeczne wielce go interesuje, a dobrobyt i szczęście całego społeczeństwa żywo go obchodzi. Jest specjalnie uzdolniony do tego, aby wykonywać plany i projekty zakrojone na wielka skałę. Okazuje też zadziwiająca ciągłość wysiłków w kierunku osiągnięcia jakiegoś określonego celu, obiecującego przyjemności i szybkie korzyści materialne. Od razu jednak traci przekonane do danej pracy, gdy jej wyniki materialne wydają mu się nieznaczne. O co powinien się troszczyć. Aby nie ulegać swym przywidzeniom i dostrzegać rzeczy takie, jakie są w istocie. Jak wychować dziecko urodzone w tym dniu. Należy je kształcić specjalnie w kierunku handlowym, aby zbierało praktyczne doświadczenia życiowe. Kobiety urodzone dnia tego wrażliwe i zmysłowe - wykazują zdolności do interesów i są dobrymi gospodyniami, starannymi i oszczędnymi. Okazują wiele smaku w urządzaniu mieszkania jak i doświadczenia w zarządzaniu domem. Lubią piękne dekoracje i ozdoby, a specjalnie interesuje się drogimi kamieniami i biżuterią. Życie człowieka urodzonego w tym dniu układa się najczęściej pomyślnie i pokojowo. Mogą go dotknąć przykrości ze strony krewnych.


Kto urodził się dnia 7 stycznia - Dąży do uzyskania niezależności i może ją osiągnąć.
Najlepiej mu się wiedzie w życiu, gdy jest głową jakiegoś przedsiębiorstwa - w handlu, bankowości lub przemyśle. Potrafi on równie dobrze być panem jak i pożytecznym sługą. Woli jednakże rządzić. Odznacza się poczuciem własnej siły i odwagą w poczynaniach życiowych. Dąży do niezależności i osiąga też istotnie niezależne stanowisko jako rezultat cierpliwie i wytrwale realizowanych i dobrze obmyślanych planów. Jego przedsięwzięcia są nieraz zuchwałe. Wadą jego jest zbytnia ambicja. Gdy jest nierozwiniętym i niezrównoważonym - stanowi ona dlań źródło nieustannego niepokoju i nie pozwala na osiągnięcie pełni szczęścia w życiu. Niezwykła aktywność, jaka wypełnia jego duszę, wydaje się wówczas osobom postronnym tylko nieuzasadnionym niezadowoleniem z istniejącego porządku rzeczy. Inne znowu źródło jego potęgi wewnętrznej - zdolność dostosowywania się do okoliczności życiowych - nabiera wówczas, gdy mamy do czynienia z osobnikiem prymitywnym - zabarwienia mniej miłego. Jego szacunek dla przełożonych - może stać się wówczas zwyczajnym serwilizmem. Za wszelką cenę dąży do osiągnięcia jak najlepszych wyników pod względem materialnym, lecz chęć zrobienia kariery może mu przesłonić wszelkie inne horyzonty i wówczas nie przebiera w środkach ani sposobach dojścia do upragnionego celu. Nieraz też dochodzi aż do tego, że czerpie swe dochody z wykorzystywania słabości lub upadku innych. Nie można o nim powiedzieć aby był okrutnym, ale nie zna skrupułów w dążeniu do zadowolenia swej ambicji. Aczkolwiek nie cieszy się bynajmniej z tego, że ktoś jest od niego słabszym, nie waha się jednak wykorzystać tej okoliczności, skoro tylko ją raz skonstatuje. Mało ma konfidentów lub przyjaciół, a nieraz przejścia życiowe osamotniają go całkowicie. W swych zapatrywaniach jest najczęściej konserwatywny - ale brak mu nieraz radości życia i wesołości.


Kto urodził się dnia 8 stycznia - Wierny, stały - chętnie pośredniczy i wpływa na innych ludzi.
Potrafi doskonale wyrażać swe myśli i przekonywać innych. Perswazją wiele osiąga tam, gdzie nie wskórałby nic siłą. Wszystko co zdobędzie w życiu - własnym zawdzięcza wysiłkom. Mimo swych zamiłowań destrukcyjnych - zdolny jest do wielkich rzeczy. Jego charakter jest bojowy, entuzjastyczny, wojowniczy, nieco nawet gwałtowny. Wykazuje też pewne skłonności do skąpstwa i tendencje melancholijne. Jest zdecydowany - chociaż giętki i umiejętny. W uczuciach swych nie jest zbyt demonstracyjny - ale pragnie mieć zawsze kogoś koło siebie i chciałby skupiać na sobie uwagę otoczenia. Wrażliwy niezwykle na krytykę innych - sam sądzi wszystko bardzo surowo. W przywiązaniach swych jest wierny i stały, a jednakże nie uniknie niepowodzeń w tej dziedzinie. Chętnie pośredniczy i występuje w imieniu innych ludzi, a jego akcji w tym kierunku zazwyczaj towarzyszy powodzenie. Doskonałe rezultaty może osiągnąć jako pośrednik handlowy. Również i sprawy rodzinne zaprzątają jego uwagę, ożywia go bowiem silne pragnienie wpływania na innych ludzi, kierowania nimi, opiekowania, protegowania itp. Czy w ten, czy w inny sposób chce przyciągnąć do siebie innych i złączyć ich życie ze swym życiem. Takie tendencje są nieraz źródłem niezadowolenia i przykrości dla jego przyjaciół lub krewnych, zwłaszcza gdy jest jeszcze w wieku młodzieńczym, gdy stanie się starszy wówczas zdobywa mądrość życiową i uczy się samoopanowania - a wtedy słów jego słuchają ludzie z uwagą i z szacunkiem. Im dłużej żyje - tym lepiej rozwija swe zdolności - nieraz bardzo specjalne, a jego charakter coraz bardziej się udoskonala. Nierzadko w wieku sędziwym skupia dookoła siebie rodzinę, przyjaciół i podwładnych, okazując uprzejmą troskliwość starszym i życzliwie odnosząc się do flirtów i zabaw młodzieży i dzieci. Jak wychować dziecko dnia tego urodzone. Dziecko takie nie powinno przebywać w towarzystwie ludzi szorstkich i nieokrzesanych, gdyż łatwo bardzo przejmuje ich sposób zachowania się.


Kto urodził się dnia 9 stycznia - Ma umysł wyrafinowany, upodobania artystyczne i temperament zmysłowy.
W naturze swej posiada zarówno dobre skłonności jak i złe. Odpowiednio do dobrych i złych właściwości - zarówno charakteru jak i umysłu - jego przeżycia są również podwójne, przynoszące mu szczęście i nieszczęście na zmiany. Ciekawe, że styl jego również wykazuje dwie odmiany. Raz jest bardzo poważny, ozdobny, dźwięczny uroczystymi słowy - przelewa się w długich okresach; to znowu urywany, lakoniczny, lubuje się w popularnych powiedzeniach. Nieraz przesadną uwagę zwraca na efekty związane z życiem materialnym; w innym znowu przypadku wznosi się do uroczystego patosu, aby później nieoczekiwanie zakończyć czymś trywialnym. Wady. Prawdę powiedziawszy, natura takiego człowieka pozbawioną jest szczerości, i często nie przyznaje się do prawdy nawet przed sobą samym, lecz stale w opozycji do wszystkiego i każdego, na jakimkolwiek tle byłaby prowadzona dyskusja. Chętnie przeciwstawia się ogólnie przyjętym wierzeniom a bywa tak, iż osoby o usposobieniu łagodnym i ludzkim specjalnie budzą jego agresywność. Nieraz okazuje rozrzutność w rozdawaniu prezentów i czynieniu zakupów - to znowu staje się niezwykle ścisły i oszczędny. Wszystko to po prostu zależne jest od jego fantazji. Gdy jest w dobrym nastroju wszystko widzi na różowo, a wówczas jego środki materialne wydają mu się niewyczerpane. Ale gdy przyjdzie nań okres ponurości; co zdarza mu się często wówczas wszystko zmienia się i wywraca na drugą stronę, a wtedy ani dawanie prezentów ani też kupowanie czegoś nie sprawia mu najmniejszej przyjemności. Przeciwnie - potrafi nawet wtedy okazywać dziwne skąpstwo. Co mu grozi. Jego zbyt kłótliwa i agresywna natura może go doprowadzić do wielkich trudności życiowych.


Kto urodził się dnia 10 stycznia - Wierzy w siebie i działa na własną rękę.
Spokojny, niezależny, nieugięty - sam stoi wytrwale pośród największych zamieszek i ścierających się sił życia. Jego wrogowie sami się niszczą w bezskutecznych wysiłkach dosięgnięcia go lub zaszkodzenia mu w jakikolwiek sposób. Jest to charakter niezwykle pewny siebie i oryginalny. Przejawia dużą przedsiębiorczość w zdobywaniu majątku. Nie lubi hałaśliwych objawów czułości i demonstracyj uczuciowych. Do czego powinien dążyć. Ponieważ skłonny jest do wielomówności - niechaj przede wszystkim stara się rozbudzić w sobie chęć milczenia i rozmyślania. Powinien również starać się odzwyczaić od swych surowych, szorstkich i potępiających sądów. Zazwyczaj osiąga wiek późny, a nawet przy końcu życia zachowuje jeszcze w pełni swe zdolności i przejawia dużą aktywność. W młodości życie nie szczędzi mu goryczy, ale później jego sytuacja ustala się stopniowo. Największe niebezpieczeństwo dla zdrowia stanowi jego niezwykła ambicja. Gdy go spotykają pod tym względem rozczarowania lub też, gdy jego nadzieje zostaną zawiedzione - wówczas staje się niezadowolony i ponury, co łatwo może w konsekwencji sprowadzić ataki żółciowe lub rozstrój żołądka. W życiu późniejszym, idy jego warunki się poprawia - może mu dać się we znaki artretyzm. Skoro jednak powodzenie materialne każe na siebie czekać, a wąskie horyzonty życiowe nie pozwalają mieć nadziei na lepsze perspektywy finansowe - wówczas jego depresja i ponurość może się przerodzić w melancholie. Najlepsze na to lekarstwo - to nadzieja i wesołe towarzystwo. Zmiana miejsca pobytu również może wywrzeć wpływ dodatni, aby tylko mógł uniknąć samotności i miał przed sobą możliwości rozrywek towarzyskich. Trzeba dodać, że wybiera na swój pobyt zawsze miejsca uczęszczane przez jak najlepsze towarzystwo i nikt tak nie interesuje się plotkami o osobach wybitnych jak właśnie on.

Kto urodził się dnia 11 stycznia - Inteligentny, przedsiębiorczy, ma żywe poczucie humoru.
Zamknięty w sobie, poważny, spokojny - występuje na zewnątrz bardzo dostojnie, nieraz ozięble - unikając wszelkiej demonstracyjności. A jednak - w gruncie rzeczy - pożąda sympatii innych ludzi. Nawet jednostki takie wysoko rozwinięte są bardzo trudne w obcowaniu, dzięki ich zasadniczemu dążeniu do zajęcia wyższego miejsca od swego towarzysza. Taki człowiek potrafi w stopniu najwyższym wykorzystać swe zdolności i możliwości życiowe. Wierzy w siebie i polegając tylko na sobie - osiąga swe cele. Okazuje dużą zręczność w dostosowywaniu się oraz zdolności naśladowcze, a jednocześnie test bardzo aktywnym fizycznie. Potrafi wszędzie gdzie potrzeba kierować innymi ludźmi i organizować ich, wykazując dużo rozsądku i zdecydowania. Ma wiele szacunku dla wszelkich form życiowych, dla wyższych sfer towarzyskich i rang urzędowych. W bardzo ostry sposób rozróżnia swój stosunek do podwładnych i do przełożonych i według tego reguluje z wielka ścisłością swe zachowanie się względem nich zarówno jak i swe słowa. Postępując w ten sposób - błądzi, gdyż okazuje zbyt wiele szacunku stanowiskom i urzędom zajmowanym przez ludzi, którzy nieraz na to nie zasługują. Wady jego - to próżność i powierzchowność inteligencji przeciętnego światowca. Dobry mówca - nieraz używa słów szorstkich lub trywialnych. Co go dręczy niepotrzebnie. Nieustannie dokucza mu obawa o to, że inni go oszukują lub obmawiają, albo też przeciwdziałają mu w ten czy w inny sposób. Psuje mu to nastrój i nie pozwala odczuwać radości życia. Jego nastroje są dość zresztą zmienne podobnie jak i koleje losu. Zdolny jest do bardzo głębokiej miłości - ale nie potrafi jej okazać na zewnątrz. Niezwykle silnie przywiązując się - odczuwa ostro udręki zazdrości, do czego jednak nie chce się przyznać.


Kto urodził się dnia 12 stycznia - Jest subtelny i błyskotliwy a praca jego może wydać doskonałe rezultaty.
Czeka go powodzenie w każdym zawodzie, który wymaga stałych wysiłków i pracowitości - dzięki czemu może zdobyć bogactwo. Okazuje duże ambicje życiowe, potrafi umiejętnie zawierać umowy i kontrakty oraz kierować dużymi przedsiębiorstwami. Ma zdolności do literatury, nauki i sztuki stosowanej. Gdyby się ograniczył w życiu do celów czysto praktycznych, jak np. do handlu lub przemysłu - osiągnie w nich doskonałe rezultaty. Gdy umysł jego wzniesie się w świat ducha - może osiągnąć wysoki rozwój twórczy i uświadomienie. Zamiłowany w reformach - nie jest to bynajmniej człowiek powierzchowny lecz poszukiwacz głębi. Potrafi doskonale prowadzić jakieś spekulacje na wielka skalę i kierować przedsięwzięciami niezwykle skomplikowanymi. Na co choruje. Jego wszelkie dolegliwości fizyczne powstają z depresji i melancholii, a stopniowo mogą się do tego dołączyć zaburzenia w systemie trawienia. Najlepszym lekarstwem przeciwdziałającym chorobom jest ufność, nadzieja oraz wesołe towarzystwo. Gdy raz już poddał się swemu największemu wrogowi - depresji - wówczas zmiana zajęcia i otoczenia może mu oddać wielkie usługi. W życiu nieraz ma zajęcia podwójnego rodzaju. Bardzo pracowity - może się wyróżnić w zakresie życia społecznego - jako szef administracji komunalnej lub państwowej potrafi umiejętnie łagodzić antagonizmy społeczne. Wie on dobrze, że tam, gdzie żyją większe zbiorowiska ludzkie, musi przeważać głos większości. a dzięki zdolności przekonywania - udaje mu się osiągnąć harmonię zarówno towarzyską jak i społeczną. Chętnie opiekuje się innymi i udziela im swych wskazówek. Trudno jest rozbudzić jego entuzjazm, lecz gdy raz porwie się do czynu - wówczas jego rozmach potęguje się stopniowo, a kontakt z szerszymi warstwami ludności powiększa jego siłę wewnętrzną i wiarę w zwycięstwo. Toteż może się zdarzyć, że entuzjazm tłumu wyniesie tak urodzonego człowieka na czoło jakiegoś ruchu społecznego, który wyszedł z początkowych stadiów i dąży do osiągnięcia swego maksimum. Wówczas - dzięki swemu taktowi i subtelności, jakie zachowuje nawet w najcięższych kryzysach - człowiek w dniu tym urodzony może zyskać uznanie ogólne i pochwały.

Kto urodził się dnia 13 stycznia - Może osiągnąć wyniesienie życiowe dzięki własnym wysiłkom i zasługom osobistym.
Umysł ma przenikliwy i badawczy - tworzy koncepcje subtelne i wykazuje duże zdolności analityczne. Jest to bowiem czciciel intelektu, żądny poznania; studiuje chętnie dzieła poważne. Nie znosi wtrącania się niczyjego do swego życia, ale sam również nie miesza się do spraw innych ludzi. Zazwyczaj jest bardzo staranny i ścisły w rachunkach finansowych i interesach, a obietnic swych dotrzymuje. Poczuwszy raz przyjaźń do kogoś - już jest dlań zawsze usposobiony życzliwie. W rozmowie bardzo subtelny - okazuje dobrą pamięć i zręcznie potrafi opowiadać różne historie. Umie być bardzo błyskotliwy - ale również może stać się niezwykle ponury i przybity. Gdy jest wesół - oddaje się radości całą duszą. Lecz gdy jest nieszczęśliwy - czuje się nieszczęśliwszym od wszystkich ludzi razem wziętych. Co najciekawsze, że nieraz nie potrafi podać prawdziwej przyczyny swych zmartwieni, odpowiadających ogromowi jego cierpienia. Jest to pracownik zdolny i wytrwały - a mimo to przemęcza się szybko, gdyż pragnie dokonać kilku rzeczy naraz i przecenia swe siły. Zdecydowany - jasno widzi przed sobą swój cel życiowy, a umysł jego jest przytem niezwykle krytyczny. Idzie w życiu swoją drogą - wbrew wszelkim przeszkodom. W swym dążeniu do rozwoju umysłowego może być nienasycony a okazując skłonności konserwatywne - interesuje się wydarzeniami przeszłości. Poczucie sprawiedliwości jest w nim rozwinięte dość silnie i chętnie uznaje czyjeś zasługi. Jednocześnie jest wymagający, a od swych podwładnych żąda wysiłków najwyższych. Zarówno na stanowisku naczelnym jak i drugorzędnym okazuje dużą pracowitość. Z cierpliwością i dalekowidzącą ostrożnością pracuje i wysila się, aby osiągnąć powodzenie. Kobieta w dniu tym uradzona chętnie oddaje przysługi innym. Jest bardzo wrażliwa i stara się zwalczać swe pesymistyczne tendencje. Bardzo jest uczuciowa w miłości, ale przebacza z trudnością. Boi się niedostatku.


Kto urodził się dnia 14 stycznia - Uczuciowy, namiętny - może okazać zdolności literackie lub artystyczne.
Jest to natura miła, delikatna, o usposobieniu szlachetnym. Jego umysł jest głęboki i subtelny, a chociaż nieraz trzyma się ustalanych poglądów i ogólnie przyjętych wierzeń - trafnie rozumuje, przejawiając zdolność do koncentracji i logiczność. Nierzadko taki człowiek obdarzony bywa jakimiś zdolnościami twórczymi, literackimi, muzycznymi, a wykazuje również zdolności do mechaniki. Typ rozwinięty jest usposobiony filantropijnie; wierny, lojalny, poświęcający się, uprzejmy, wykazuje wytrwałość i umiejętność w dostosowywaniu się. Przejawia w życiu dużo ostrożności, zwłaszcza w sprawach pieniężnych oraz w interesach wszelkiego rodzaju. Może osiągnąć powodzenie na wyższych stanowiskach administracyjnych, w służbie państwowej, kierując jakimiś większymi przedsiębiorstwami, a dzięki swym doskonałym zdolnościom pedagogicznym może również z powodzeniem obrać karierę nauczyciela. Jego zdolności dyplomatyczne dopomagają mu w robieniu interesów. Chociaż nie chce dać tego poznać po sobie - jest bardzo uczuciowy i namiętny. Jego wadą największą jest temperament wyjątkowo zmysłowy, oddany miłości i rozkoszy. Nieraz też nie potrafi utrzymać na wodzy swych uczuć i namiętności, dopuszczając się różnych ekscesów; co może mu nawet zaszkodzić na zdrowiu. Organizm jego bowiem niezbyt jest silny, a chociaż z wiekiem stale się mocniejszy, to jednak niezdolność do opanowania swych wzburzonych namiętności może go przyprawiać o cierpienia. Co mu grozi. Dzięki tej nieopanowanej uczuciowości o ile nie dostanie się w czyjeś ręce silne i pewne, któreby potrafiły nim pokierować odpowiednio - może okazywać w życiu chwiejność, a nawet narazić na szwank swa sytuację życiową. Jest dość wymowny, a styl jego jest wypracowany i ozdobny. Pragnie uniknąć wszelkich ograniczeń, lecz okazuje też dużo fatalizmu, poddając się w milczeniu losowi.

Kto urodził się dnia 15 stycznia - Jest pomysłowy i wytrwały: jego wysiłki mogą przynieść żniwo obfite.
Jest to człowiek stały, zdolny; życie jego jest uporządkowane i pożyteczne, namiętności opanowane, a umysł wysoko rozwinięty. Ostrożny, zamknięty w sobie - może na obcych robić wrażenie nieprzystępnego a nawet pedanta. Lubuje się w tym co jest proste i szczere w naturze ludzkiej, a wszystko niejasne budzi w nim nieufność. Bardzo się troszczy o to, aby inni go szanowali, cenili i okazywali mu swe zaufanie. Lecz sam - całkiem odwrotnie - jest nieufny i z trudem tylko obdarza kogoś swym zaufaniem. Zwraca on wielką uwagę na stosunki towarzyskie, a na przyjaciół wybiera sobie najchętniej osoby wybitne i majętne. Pamięta wszelkie daty i rocznice życia towarzyskiego i przy każdej okazji lubi brać udział w zebraniach i przyjęciach. Potrafi bawić cale towarzystwo i jest mile widzianym gościem i sympatycznym gospodarzem. Z szacunkiem odnosi się do autorytetów ogólnie przyjętych i do władzy, a specjalne upodobanie żywi do wspaniałego otoczenia. Jest to dlań wielką przykrością, gdy nie może się zdobyć na eleganckie ubranie, gdyż lubi swą strona zewnętrzną działać na ludzi. Nie szczędzi wysiłków i zabiegów, aby zawsze okazywać się na wysokości mody. W poglądach swych nie wyróżnia się od innych i sympatyzuje ze zdaniem przyjętym ogólnie. W stosunku do ludzi okazuje się nieraz ojcowski i pouczający. Jest urodzonym nauczycielem i wykazuje wielkie zdolności w tym kierunku. Co najdziwniejsze - uczniowie jego są mu bardzo oddani i robią postępy w naukach, pragnąc mu się przypodobać. Ideały swe pragnie wcielić w życie i widzieć je zrealizowane w formie praktycznej. Co mu grozi. Trudności życiowe z powodu długów i wierzycieli, od czego jednakże zawsze go wyratuje jakaś nieoczekiwana pomyślność.


Kto urodził się dnia 16 stycznia - Ostrożny, zręczny - nadaje się do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych.
Wytrwały, cierpliwy, chociaż potrafi dostosować się do warunków życiowych - stara się jednak zawsze wznieść ponad nie. Jego ambicja bowiem nie daje mu spokoju i pobudza go do nieustannych wysiłków i nowych zamierzeń. Stopniowo rozwija się, zdobywa wiedzę i mądrość życiową, wykazując również zdolności dyplomatyczne. Pracuje intensywnie i stara się przezwyciężyć wszelkie przeszkody życiowe, których los nie szczędzi. Praktyczny, oszczędny - jest dość skromny na zewnatrz - nieraz zamknięty w sobie i stara się nie okazać swej wrażliwości innym. Dąży jednakże zawsze do osiągnięcia samodzielności, która nie zawsze daje mu się zdobyć. Jako mówca okazuje dużo zręczności, chociaż nie potrafi uniknąć szorstkości wysłowienia. Umysł jego jest bardzo elastyczny i ruchliwy; w najdrobniejsze szczegóły potrafi się troskliwie zagłębiać. Prawy, nie sprzedajny, w poczynaniach swych jest dość ostrożny. Wszystko to co jest w życiu błyszczące, świetne przyciąga jego zainteresowanie. Lubi wspaniałe otoczenie, a jego natura nieraz okazuje też skłonności do wszystkiego co fantastyczne, promienne, wesołe. Zawód dlań najlepszy związany z ziemią, jej produktami, rolnictwem, górnictwem lub przemysłem. Może być dobrym aktorem, wyższym urzędnikiem lub inżynierem. Wady urodzin z tego dnia to egoizm, samowola, przesadna gorliwość w pracy zarówno jak i zawziętość. Natura jego jest nierzadko pożądliwa i wykazuje silne tendencje do popuszczania sobie cugli. Powinien się strzec uganiania się za błahostkami, gdyż może się to później okazać źródłem nieoczekiwanych niepowodzeń życiowych. Organizm niezbyt mocny - wykazuje nieraz skłonności do zaziębień lub też reumatyzmu. Może się też przejawiać pewna tendencja do cierpień artretycznych. Predyspozycje chorobowe powstają najczęściej dzięki niedostatecznej przemianie materii lub też na tle zaziębień. Na ogół urodziny te są szczęśliwe, zwłaszcza w drugiej połowie życia może mu się uśmiechnąć fortuna.


Kto urodził się dnia 17 stycznia - Uprzejmy, utalentowany - kocha sztukę i wyróżnia się swymi zdolnościami.
Jest to człowiek o usposobieniu spokojnym, myślącym, uprzejmy, utalentowany - natura słoneczna. Zachowanie się jego jest łagodne i pokojowe. Jednakże podrażniony i rozgniewany - może okazać niesłychaną surowość i potęgę, a jego siły wewnętrzne, ukryte w głębi duszy - przejawiają się dopiero wtedy w całej pełni, gdy go spotkają jakieś ciężkie przejścia. Urodziny te potęgują idealizm i dają umiłowanie piękna. Taki człowiek jest łagodny - lecz niezachwiany, ustępliwy - nie pozwala się jednak ograniczać. Umysł głęboki o pewnych skłonnościach mistycznych łączy się tu z naturą bardzo zmysłową - co stwarza niezwykłe napięcie psychiczne. Jak wychować dziecko urodzone w tym dniu. Ma ono usposobienie poważne i wydaje się być starsze aniżeli jest w istocie. Zazwyczaj jest bardzo uświadomione, nieustannie bada i analizuje wszystko dookoła zarówno jak i samego siebie - a jest przytem dość bojaźliwe. Stąd też nie należy mu nigdy opowiadać fantastycznych historii, gdyż mogło by to spotęgować jeszcze więcej jego bojaźliwość. Dziecko takie potrzebuje czułego otoczenia i uznania za swe wysiłki, czego nie należy mu odmawiać. Nieraz wykazuje przytem tendencję do samotności, i nie chce zadawać się ze swymi rówieśnikami. W swych pracach szkolnych przejawia dużo zamiłowania i wytrwałości. Lubi towarzystwo starszych osób i pragnie im zawsze pomagać w pracy. Gdy pobiera wykształcenie w zakładzie publicznym - towarzystwo kolegów wpływa nań dodatnio, dodaje mu energii i przedsiębiorczości. Z drugiej zaś strony kontakt z rówieśnikami pomaga takiemu dziecku do przezwyciężenia bojaźliwości i odrywa go od niepotrzebnego zagłębiania się w analizowaniu swych przeżyć, do czego wykazuje skłonności.


Kto urodził się dnia 18 stycznia - Ambitny, inteligentny, interesuje się przeszłością.
Umysł takiego człowieka jest rozwinięty i jasny, a, o ile otrzymał odpowiednie wykształcenie -może się okazać niezwykle pożytecznym, a nawet wybitnym członkiem społeczeństwa. Natura jego jest dość prosta i nieco szorstka, pozbawiona płytkości i powierzchowności przeciętnego życia zarówno jak i jego elegancji. Usposobienie posiada dość nierówne - czasem jest niemiłe i smutne. Mimo pewnej szorstkości w zachowaniu się - natura jego jest prawdziwa, dobroduszna i uprzejma, a umysł bogato wyposażony. Odczuwa silnie wartość tradycji historycznej i przeszłości, gdy chodzi o rozwój i postęp naprzód, wie on bowiem, iż ten rozwój bez nawiązania z przeszłością jest niemożliwy. Bywa również zwolennikiem starożytności i niezwykłych studiów. U otoczenia swego interesuje się wszystkim co dotyczy narodzin, małżeństwa i śmierci - jednakże ze strony czysto materialnej. To przywiązanie do materii może spowodować dużą jednostronność, która może doprowadzić do upartego, nie poddającego się perswazji łudzenia samego siebie. Ma zamiłowanie do życia wiejskiego. Nikt nie powątpiewa w jego prawość i ścisłość, ale ludziom bardziej zajętym wydaje on się pozbawiony wdzięku i mało elegancki. Lubi dalekie przechadzki i sporty. Mało jest ludzi, z którymi zadaje się na równej stopie; albo szuka obrony u potężniejszych, albo udziela opieki słabszym. W miłości potrafi być bardzo egoistyczny i nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę, że uczucie powinno być wzajemne. Zdaje się że nie odczuwa prawdziwej zazdrości, lecz tylko gniew wobec tego że może być czegoś pozbawiony, niewierność wydaje mu się po prostu kradzieżą. W dzieciństwie nieraz jest słaby i pozbawiony- siły odpornej. Pierwsze lata jego życia to zazwyczaj najgorszy okres. Gdy jednak przeminie ten czas niebezpieczny - wówczas potęgują się widoki na osiągnięcie późnego wieku. W latach późniejszych staje się zazwyczaj usposobiony patryarchalnie, a jednocześnie osiąga najwyższy punkt swej kariery. Może wówczas okazywać usposobienie łagodne, a jako kontrast do siebie samego - szuka wesołego i przyjemnego towarzystwa.


Kto urodził się dnia 19 stycznia - Oryginalny, wynalazczy, chociaż jest nieraz ekscentryczny - od zasad swych nie odstępuje.
Silny, gorliwy, ostrożny - działa ze spokojem, powagą, cierpliwością. Jego zdolności umysłowe są wybitne, a intelekt jest ekscentryczny, nie podobny do umysłu innych ludzi. Dlatego też nierzadko wydaje się swemu otoczeniu dziwaczny. Zawsze jest świadomy i doskonale orientuje się w sobie samym. Jego świadomość jest dojrzała i jasna. Nie traci nigdy z oczu swej drogi w życiu i zazwyczaj udaje mu się osiągnąć swe cele. Wszelkimi jego poczynaniami rządzą zasady ścisłe i stałe, które w życiu stosuje z precyzją i pewnością powodzenia. Jest to bowiem zawsze charakter niezależny, obdarzony wiarą w siebie i zdecydowaniem oraz wytrwałością. Lubi dalekie podróże, odkrycia, nieraz też interesuje się astronomią. Jego droga życiowa jest usiana szeregiem pomyślności, a wysiłki zostaną uwieńczone powodzeniem. Pośród ludzi urodzonych w tym dniu możemy odróżnić dwa typy: jeden jest pochłonięty całkowicie ambicjami życiowymi - drugi zaś oddający się kontemplacji - wytrwały i czysty. Mężczyzna pragnie opiekować sil innymi i patronować im, kobieta zaś nieraz z wdziękiem i czułością podkreśla swą słabość i potrzebę męskiej pomocy. Można powiedzieć ogólnie, że w mężczyźnie urodzonym tego dnia przeważa ambicja, u kobiety zaś silniej zarysowuje się zdolność dostosowywania się do warunków i otoczenia. Może to posunąć się tak daleko, że kobieta tak urodzona nie potrafi się skupić i rozwinąć w sobie jakiegoś specjalnego kierunku dążeń życiowych. Lecz nawet i w tych wypadkach, gdy wydaje się, że pragnie ona tylko wszystkim się przypodobać - w gruncie rzeczy ma na celu powodzenie towarzyskie i uznanie. Nie oszczędzi sobie żadnego wysiłku i potrafi poruszyć wszelkie możliwości, aby tylko zapewnić karierę swemu mężowi, bratu, ojcu lub synowi. Sprawy miłosne interesują ją specjalnie w tym wypadku, gdy mogą się zakończyć stosownym małżeństwem. Gdy już wreszcie uda jej się w wieku późniejszym ułożyć pomyślnie życie swych synów i córek - zwraca wówczas swą uwagę na dzieci krewnych i znajomych. Ponieważ miłość i małżeństwo odegrało wielką rolę w jej życiu - pragnie roztaczać jak największą aktywność w tym kierunku. Dzięki swym zdolnościom dyplomatycznym umie z powodzeniem godzić zwaśnionych przyjaciół, układać nowe związki, usuwać nieporozumienia i łagodzić kwasy rodzinne.


Kto urodził się dnia 20 stycznia - Dobry mówca, zwolennik propagandy - lubi władzę, autorytet i stanowisko dominujące.
Tendencje takie zaznaczają się w nim od lat najwcześniejszych. Najbliższym krewnym od razu daje się to we znaki i reagują na to odpowiednio - rzecz prosta - na skutek czego już wcześnie, przed wejściem w życie musi zacząć się uczyć powściągania swych apetytów i ambicyj. Chęć dokonania czegoś wybitnego i dążenie do zdobywania środków materialnych są dlań wielce charakterystyczne. Wierzy w siebie, zna swą siłę, a wiedzę swa pragnie zastosować praktycznie. Ma jednak zawsze na oku bezpośrednią korzyść i zyski: każdą wiadomość zdobytą pragnie wykorzystać dla własnego użytku. Gdy lata mijają, a on nie jest w stanie zrobić kariery lub też majątek jego wydaje mu się niedostateczny - odczuwa żywe niezadowolenie. Jest to urodzony mówca, zwolennik propagandy, przekonywania innych o konieczności poddania się prawu i obrzędom ogólnie przyjętym; okazuje też zdolności konstrukcyjne i wynalazcze. Chętnie opiekuje się innymi, przejmuje za nich odpowiedzialność, odgrywając z zamiłowaniem rolę opatrznościową i występując nieraz nawet jako rzecznik sił wyższych. Jego zalety najlepiej się uwydatniają przy pracy poważnej - może być dobrym nauczycielem, nadzorcą, inspektorem, zarządzającym, detektywem. Wady, jakie może wykazywać - to pewna skrytość i melancholijność. Jego bystrość umysłowa jest znaczna; błyskawicznie zauważy słabe strony innych ludzi i potrafi natychmiast odpowiednio je wykorzystać, co potęguje się z wiekiem. Typ nierozwinięty wykazuje zbytni materializm. Jego rozmyślania i projekty skierowane są wówczas do wykorzystania okazyj życiowych. Nie jest w stanie wykonywać jakiejś pracy o ile nie widzi z niej natychmiastowego i dużego pożytku. Droga życiowa takiego człowieka nie jest łatwa, musi on przechodzić różne trudne sytuacje i zwalczać przeciwieństwa - wreszcie osiąga jednak zazwyczaj cel, jaki sobie wytknął w życiu. Jego skłonność i upodobania są dość proste. Jest to człowiek przyjemny, pracowity, myślący poważnie, którego umysł niepozbawiony jest spokoju.


Kto urodził się dnia 21 stycznia - Pragnie oddziaływać na innych i dać im odczuć swe wpływy.
Jest to natura pełna ambicyi i dążeń wysokich. Nie zawsze jednak może zrealizować swe zamierzenia, gdyż przeszkodzi mu w tym najczęściej siła obca, na która wpłynąć nie jest w stanie. Dzięki swym zdolnościom i dzięki pozycji życiowej powołany jest do tego, aby być kierownikiem lub przywódcą zrzeszeń, towarzystw lub nawet społeczeństwa. Działa niezwykle szybko i postępuje prosto do celu. Obdarzony jest również zdolnością koncentracji, a mimo to daleki może być od osiągnięcia swych celów i spełnienia się jego ambicyj. Umysł jego chociaż bardzo bystry - skłonny jest do pesymizmu i dopatrywania się wszędzie stron ciemnych. Wady jego - to niewiara w siebie i egoizm. Mówi nieraz zbyt wiele i przesadza swe troski i kłopoty. Nie wybucha gniewem pośpiesznie - lecz gdy się narusza jego prawa lub interesa - wpada w pasję i może się stać w swych groźbach zawzięty. Zresztą wszystko w jego życiu zależy od środowiska w jakim się urodził oraz od dziedziczności - dąży bowiem ślepo za odziedziczonymi impulsami i najczęściej nie potrafi się umiejętnie dostosowywać do innych oraz okazywać potrzebnej dyskrecji. Co mu grozi. Idąc za głosem opinii tłumów i szukając poklasku mas - oddala się od swych celów życiowych i wchodzi na bezdroża, przez co całe jego życie może stać się nienaturalne. Nie osiągnie wówczas swych zamierzeń i celów. Może się zdarzyć, iż w życiu będzie ulegać złudzeniom, przy czym jego nadzieje będą wielkie, lecz rezultaty wysiłków nieznaczne. Jak wychować dziecko w dniu tym urodzone. Uwaga wychowawców powinna być skierowana na to, aby pragnienia takiego dziecka i jego pożądania były jak najprostsze, a zachowanie się naturalne. Ma ono bowiem zamiłowanie do zewnętrznej ostentacji, które może się szybko wyrodzić w upodobania wulgarne, zwłaszcza pod wpływem nieodpowiedniego towarzystwa.

Kto urodził się dnia 22 stycznia - Niezależny myślowo - interesuje się głębokimi zagadnieniami. Ma licznych przyjaciół.
Cechuje go powaga, zamiłowanie do studiów i poszukiwań naukowych zarówno jak i zainteresowanie niezwykłymi wynalazkami. Trudno nam obecnie zrozumieć takiego człowieka, gdyż jego zdolności prawdziwe są jeszcze ukryte i nie mogą się przejawić na obecnym stadium rozwoju ludzkości dostatecznie wyraźnie i osiągnąć pełnię swego rozwoju. To też niewielu tylko ludzi potrafiło wyrazić w swym życiu te wartości twórcze, jakimi obdarzyły ich urodziny z dnia tego. Zazwyczaj te urodziny wykazują dwa typy. Ludzie nierozwinięci są egoistami kapryśnymi, na których nie można polegać. Wprawdzie nawet i oni odczuwają nad sobą jakieś wyższe ideały, jednakże z powodu niemożności ich uświadomienia i wcielenia w życiu codziennym - zachowują się biernie, dając się unosić falom życia. Typ wyższy, bardziej rozwinięty - stara się odrzucić od siebie wszystko co zwierzęce i osiągnąć wyższe ideały wszechludzkie. Gdy uda się takiemu człowiekowi opanować swą niższa naturę - staje się wówczas wierny, zdecydowany, cierpliwy, okazuje subtelność niezwykłą i duże zdolności filozoficzne. Współczuje wówczas z całą ludzkością, interesując się żywo nauką, sztuką, muzyką i literaturą. Jest to umysł niezwykle ruchliwy, dążący do niezależności myślowej i okazujący stałość charakteru. Zazwyczaj ma licznych przyjaciół. Typ rozwinięty okazuje niezwykłą intuicję i dostępny jest natchnieniom twórczym. Nieraz też objawia zainteresowanie rzeczami niezwykłymi, dziwacznymi, starożytnościami i psychologią wogóle. Zdrowie. Organizm jego niezbyt jest mocny i dokucza mu nieraz gorsze krążenie krwi. Szybko jednak może przyjść do siebie, gdy go się pozostawi samego pośród pięknej przyrody. Na małżeństwie specjalnie mu nie zależy - a jednak potrafi być wiernym i godnym zaufania mężem lub żoną.


Kto urodził się dnia 23 stycznia - Stały, cierpliwy, nastrojony idealistycznie - nie zawsze dotrzymuje swych obietnic.
Jest to zwolennik postępu, humanitaryzmu, braterstwa ludów, chętnie biorący udział we wszelkiej pracy społecznej, popierającej ruch polityczny, jednak tylko w granicach umiarkowanych, unikający ostrzejszych wystąpień. Myślący, zręczny, bystry - wykazuje niezwykłą intuicję która pozwala mu łatwo określać i przenikać charaktery ludzkie. Wykazuje zalety towarzyskie i jest sympatyczny, popularny, a jednocześnie ostrożny, pełen taktu, cierpliwy i wytrwały. Łatwo potrafi obracać się we wszelkich sferach, jednając sobie wszędzie przyjaciół. Nieraz jednak zapomina dotrzymywać swych obietnic. Ciało jego zbudowane jest zazwyczaj dość mocno, a cera ma zabarwienie śniade. Z temperamentu jest sangwinikiem. Zadania jego życiowe będą zaszczytne - ale nie przyniosą mu wielkich korzyści. Jaka kariera jest dla niego najlepsza. Największe powodzenie może osiągnąć jako artysta, muzyk, uczony, pracownik intelektualny, sekretarz prywatny lub też w pracy literackiei wszelkiego rodzaju. Może być również dobrym kupcem lub politykiem i ma szerokie poglądy, których jego otoczenie niejednokrotnie zrozumieć nie jest w stanie. Powiedzie mu się również we wszelkich zrzeszeniach, stowarzyszeniach, towarzystwach publicznych i wogóle w większych przedsiębiorstwach. Wady tych urodzin - to niezdecydowanie, kaprysy, chęć wyodrębnienia się od innych i podkreślenia za wszelką cenę swej oryginalności. Nieraz przypisuje nadmierne znaczenie formom zewnętrznym wykazując przytem egoizm i przewrotność. Czego się strzec winien. Aby nie był zbyt bojaźliwie nastrojony i unikał tendencji do smucenia się. Po okresach bowiem wzniosłego idealizmu - nieraz u niego występuje depresja. Co mu grozi. Mogą go w życiu dotknąć jakieś całkiem specjalne rozczarowania, spowodowane zbyt małą praktycznością lub śmiercią osób kochanych, a jego siła woli może się okazać niewystarczająca do opanowania całości warunków życiowych.


Kto urodził się dnia 24 stycznia - Lojalny, staranny - zna się na ludziach i ma stałe poglądy.
Zarówno w sprawach uczuciowych jak i w stosunkach życiowych okazuje dużą lojalność, pod-dając się chętnie obowiązkom i nakazom konieczności. Wie dobrze, iż życie wymaga od nas ofiar - to też chętnie i cierpliwie spełnia swe obowiązki i potrafi się wyrzec na ich rzecz swoich osobistych przyjemności. Ma dużo wrodzonego poczucia własnej godności i siły, a wobec ataków wrogów okazuje dużo wytrwałości. Zwycięża ich powoli i cierpliwie. Jego charakter jest jednak bardzo wrażliwy i zmienny. Ma dobre zdolności analityczne i potrafi się skupić na swej pracy. Życie zazwyczaj wprowadza go w zetknięcie z osobami zajmującymi wysokie stanowiska lub posiadającymi duży majątek i władzę. Jest to człowiek dość oryginalny i dzięki temu nieraz trudno mu uzyskać popularność u swego otoczenia. Stosunki domowe i wpływy otoczenia odbijają się na jego zdrowiu. Lubi ozdabiać swe mieszkanie pięknymi okazami przyrody. Ma on nieraz jakieś ważne zadania do spełnienia W życiu zazwyczaj nieźle mu się wiedzie. Stopniowo wznosi się na stanowisko pomyślne pod względem życiowym. Powiedzie mu się w handlu, na stanowisku urzędowym, w dyplomacji, a także w lotnictwie, elektrotechnice lub muzyce. Może liczyć na powodzenie wszędzie tam, gdzie wymagana jest praca stała, ścisła, skupiona. Jego poglądy są stałe i nieraz w wieku sędziwym takie same jak w młodości, a chociaż jasno orientuje się w sytuacjach życiowych - nie jest wolny od jednostronności. Czyny swe obmyśla naprzód bardzo starannie, przy czym nieraz zachowuje się biernie, uważając, że jest to najlepszy sposób przezwyciężenia trudności danej sytuacji. Raz jednak zdecydowawszy się na coś i obrawszy słuszny kierunek - trzyma go się stale i wiernie, nie zgadzając się na zmiany lub ustępstwa. Życie jednak nie oszczędza mu konfliktów, które zawsze rozstrzyga, kierując się rozsądkiem i zgodnie ze swymi ideałami.


Kto urodził się dnia 25 stycznia - Optymistycznie nastrojony - potrafi być miły i podobać się swemu otoczeniu.
Czuły, ciekawy, inteligentny zręcznie układa różne projekty, mające zapewnić mu powodzenie. Wesoły, towarzyski i dość oryginalny - ma zamiłowania literackie, a lubi przytem spory i dyskusje. Ma on dobre zamiary, a jego usposobienie jest myślące i kontemplacyjne. W jego naturze jest przytem dość dużo władczości, a wola jest zazwyczaj dość silna. Potrafi rozkazywać innym, gdy zajdzie tego potrzeba, pragnie się wybić i zrobić karierę, okazując instynkt do interesów. Jego myśli zarówno jak i uczucia są bardzo ruchliwe. Jest bardzo wrażliwy na stosunki towarzyskie, chętnie współdziała z arystokracją i zawiera związki małżeńskie z osobami wyżej od siebie stojącymi pod względem towarzyskim. Nieraz trochę zarozumiały lub zmienny, zdolny jest jednak do dyskrecji. Może osiągnąć powodzenie jako literat. Pełen przyjemnego optymizmu - zręcznie wyraża swe myśli, okazując przytem zdolności dekoracyjne, unikając jednak starannie głębi. Wprawdzie natura takiego człowieka jest sympatyczna - jednakże w dość dużym stopniu jest on tylko odbiciem swego otoczenia. Już bardzo wcześnie zapowiada się jako geniusz - lecz prawie nigdy nim nie zostaje. Czego się strzec winien. Człowiekowi urodzonemu dzisiaj grożą niebezpieczeństwa moralne - całkowitego pogrążenia się w egoizmie, karesach, igraszkach, co w skutkach może doprowadzić również do powikłań i komplikacyj życiowych. Igra on z uczuciami, a ulega namiętnościom. Być może, że ten jego egotyzm jest tylko przykrywką słabości wewnętrznej, która nie jest w stanie oprzeć się zmysłom. W pierwszej części swego życia przeważnie jest biedny, lecz później stan majątkowy poprawia się stopniowo. Żyje zazwyczaj długo, a pod koniec życia zdobywa zaszczyty i odznaczenia. Kobieta urodzona w tym dniu jest stała, prawa i liberalna. Przedsiębierze dalsze podróże, a w życiu rodzinnym spotykają ją nieraz przykrości. Dzieci zazwyczaj ma niewiele.


Kto urodził się dnia 26 stycznia - Jego projekty i zamiary sięgają bardzo daleko.
Ma niewątpliwie zdolności do interesów i w tej dziedzinie obfituje w oryginalne pomysły, zwłaszcza pod względem ograniczenia koszów produkcji, co może mu zapewnić powodzenie materialne. Rozmowny - lubi konwersację, a zwłaszcza dowodzenie sprawia mu przyjemność. Jednak w sporach i dyskusjach łatwo się zapala i traci panowanie nad sobą. Z przyjemnością odkrywa wady innych ludzi. Pod wpływem jakiegoś nastroju lub fantazji potrafi być niezwykle szczodry, obdarzając obficie wówczas, gdy nikt inny nic dać nie chce. W innym natomiast wypadku, gdy wszyscy się na coś składają - nic nie chce ze swej strony, poświęcić. Do jego wad bowiem należy również chęć przeciwstawiania się innym oraz pożądanie oryginalności za wszelka cenę. Wadą jego jest także pewna zarozumiałość i to zarówno pod względem intelektualnym jak i ogólno życiowym. Pożąda tryumfów i uznania. W czynach swych jest nieraz bardzo oryginalny i zdecydowany - czasem jednak potrafi być wyjątkowo zacięty i uparty. Nadmiernie krytyczny, kapryśny - jednocześnie jest wesoły i nie pozbawiony dowcipu. Zręczny, obrotny, wykazuje zdolności satyryczne. Okazuje zarówno zdolności do pracy ręcznej jak i umysłowej, a zwłaszcza może się wyróźnić w dziedzinie pedagogii, dzięki swym zdolnościom nauczania. Może też osiągnąć doskonałe rezultaty jako przywódca umysłowy i kierownik innych ludzi, podróżnik, duchowny, a również i rzemieślnik. W związku z zawodem odbywa nieraz dalsze podróże. Wszystko co jest niezwykłe, niecodzienne, ekscentryczne, a także i abstrakcyjne - interesuje go więcej aniżeli przeżycia czysto materialne i proza codziennego życia. Kobieta urodzona dnia tego z powodzeniem potrafi zarządzać wielkim gospodarstwem, pensjonatem, hotelem; wiedzie jej się w spekulacjach zarówno jak i we wszelkich przedsiębiorstwach związanych z rozrywkami. Mężczyzna jest ścisły, metodyczny, wynalazczy i potrafi wszystko obliczać i kalkulować na zimno. Lubi zajmować się działalności filantropijną. Gdy jednak przyjdzie do wniosku, że to szkodzi jego własnym interesom - szybko się z niej wycofuje. W miłości i małżeństwie nieraz narażony jest na przykrości.


Kto urodził się dnia 27 stycznia - Nigdy nie rozprasza się niepotrzebnie.
Usposobiony dość filozoficznie, wykazuje duże zdolności analityczne. Jest to intelektualista, idący z postępem czasu, a nierzadko interesujący się również wszystkim co niezwykłe, niecodzienne, ekscentryczne. Cierpliwy, wierny, doskonale orientuje się w charakterach ludzkich, a jego sympatie i antypatie są bardzo wyraźne i silnie się w życiu zaznaczają. Mimo swój intelektualizm - w życiu trzyma się raczej faktów aniżeli teoryj. Dużo można z nim zrobić uprzejmością i łagodnością - ale zazwyczaj nie chce spełniać cudzych rozkazów i nie pozwala sobą powodować. Jest to charakter najsilniejszy - ale jednocześnie i najsłabszy. Posiada on bowiem wielkie wrodzone zdolności, jakich sobie nawet nie uświadamia, a gdyby potrafił je rozwinąć w pełni - stałby się niezwykle pożytecznym członkiem społeczeństwa. Jednakże najczęściej to nie następuje. Nierozwinięty - taki człowiek jest zmienny, poddaje się rozlicznym impulsom i przemijającym pożądaniom. Ciągle wówczas radzi się innych i czyni to nawet wtedy, gdy chodzi o drobiazgi - ale rad tych w życiu swym nie stosuje. Bardzo uprzejmie zapytuje o, jakaś kwestię, lecz zaraz zapomina o usłyszanej odpowiedzi. Ma zdolności do przenikania zamysłów innych ludzi - lecz nie posiada umiejętności skutecznego bronienia swych interesów w najzwyklejszych sprawach życiowych. Chociaż ma najrozmaitsze zdolności - bywa jednak tak leniwy lub nie potrafiący się skupić, że te wielkie dary duchowe zostają najczęściej marnotrawnie w życiu rozproszone, a nawet nieraz ulegają, zatraceniu. Co mu grozi. Stanie się ofiarą swej własnej niedyskrecji. Grożą mu -zazwyczaj niebezpieczeństwa tam, gdzie się tego najmniej spodziewa. Specjalnie mogą go dotknąć przykrości życiowe przez kobiety i w związku z wojną zarówno jak i z bronią wogóle. Poznanie prawdy nie łączy się u niego bynajmniej z czynami w życiu praktycznym. Natura jego jest impulsywna i uparta, co doprowadzić go może do poważnych konfliktów z innymi. O co się powinien starać. Aby się nauczyć dotrzymywania swych obietnic, unikać wahania się, kaprysów, zwlekania i odkładania do jutra. Powinien również dążyć do tego, aby przezwyciężyć swą nadmierną wrażliwość.


Kto urodził się dnia 28 stycznia - Oryginalny, samodzielny - nie pozwala się ograniczać. Nie znosi złośliwości.
Jest to natura władcza, niezależna a nade wszystko ceni swą niepodległość i nie chce znosić ograniczeń ani też poddawać się przymusowi. Taki człowiek może daleko więcej zrobić dla ludzi, gdy ma pozostawioną zupełną swobodę działania i opiera się na własnych siłach jedynie, aniżeli gdy jest związany z niepomyślnymi warunkami życiowymi i przez nie ograniczany. Zuchwały, władczy - niełatwo ustępuje w walce. A przytem jest wyczekujący i nieraz zachowuje się biernie, czekając na rozstrzygnięcie pomyślne dla siebie skomplikowanych sytuacyj życiowych. Trudno go oszukać, gdyż przenika łatwo ludzkie charaktery. Do jego specjalnych właściwości należy doskonale orientowanie się w chorobach innych ludzi, dzięki czemu może zostać dobrym medykiem. Trafnie zdaje sobie sprawę z najbardziej zawikłanych sytuacyj życiowych. Zawód dlań najlepszy taki, który wymaga koncentracji umysłowej i stałej pracy wytrwałej. Największe jednak rezultaty osiągnie w karierze intelektualnej: jako artysta, literat, muzyk, wynalazca. Trzeba dodać, że człowiek urodzony dnia tego jest niezwykle wrażliwy i nie znosi żadnych złośliwości. Niełatwo go rozgniewać, ale najszybciej reaguje na szyderstwo. Wady, jakie powinien starać się przezwyciężyć - to niezdecydowanie, rozproszenie, Zbytni pośpiech lub spóźnianie się do zajęcia. Często nie jest z siebie zadowolony i chętnie wszystko odkłada do innego razu. Kobieta urodzona w tym dniu troszczy się o zdobycie majątku i nieraz denerwuje z powodu stanu interesów, lokaty kapitałów lub też zdania innych osób o sobie. Jest ona bowiem niezwykle wrażliwa na opinię. Zarówno mężczyzna jak i kobieta troszczą się wielce o utrzymanie swej władzy i pozycji życiowej, zarówno jak i o powagę swego autorytetu.


Kto urodził się dnia 29 stycznia - Jest zwolennikiem ideałów i stara się wpływać dodatnio na swe otoczenie.
Silny, władczy - posiada znaczne zdolności wykonawcze i potrafi sobie torować drogę po przez wszelkie przeciwieństwa i przeszkody. Jest to człowiek nieustraszony o szerokich poglądach i wszechstronnych zainteresowaniach. W życiu codziennym jest dość spokojny i łagodny - zwłaszcza w stosunku do najbliższych sobie osób. W walce życiowej jest jednak czujny i bystry: nieustannie posuwa się naprzód. Ma zazwyczaj wysokie ideały, które skutecznie propaguje w życiu i w obronie których potrafi walczyć bohatersko. Nie zawsze jest logiczny - i nie chce poddawać się kierownictwu innych ludzi. Jego świetna intuicja pozwala mu doskonale orientować się we wszystkim co się dzieje dookoła. Gdy tylko osiągnie odpowiedni rozwój duchowy - wówczas przenika tajemnice przyrody, czerpie z najgłębszych natchnień twórczych świata i nie daje się wprowadzić w błąd omamieniom zmysłów. Wytrwały, gruntowny - ma wielu przyjaciół, którzy wywierają na niego wpływ dodatni, a nawet mogą się przyczynić do jego rozwoju duchowego. Poglądów swych i zapatrywań nie chowa wyłącznie dla siebie lecz stara się je propagować i rozpowszechniać na wsze strony. Dąży bowiem zawsze do tego, aby otoczenie odpowiadało jego ideałom. Lecz umysł jego jest zbyt energiczny i nadmiernie krytyczny - co budzi niechęć i antagonizm innych ludzi. Działanie jego odznacza się w życiu wielką szybkością akcji i prostolinijnością wykonania. Jego organizm może ucierpieć dzięki gorszemu krążeniu krwi - a mogą mu się również dać we znaki niedomagania nerwowe, które zwłaszcza łatwo występują u kobiet urodzonych dnia tego. W miłości jest dość szczęśliwy. Po małżeństwie najczęściej następuje poprawa sytuacji życiowej. Małżeństwo, zazwyczaj harmonijne. Dzieci niewiele lub wcale. Czego się strzec winien. Grożą mu przykrości przez kobiety. Jego przedsiębiorczość zostaje często skierowana na tory fałszywe.


Kto urodził się dnia 30 stycznia - Subtelny; intuicyjny - wyróżnia się swym wrodzonym poczuciem humoru.
Interesuje się techniką współczesną, najnowszymi wynalazkami, lotnictwem, radiem i kinem. Studiuje też duszę ludzką, pragnąc poznać i określić rozmaitość charakterów ludzkich. Lubi obserwować życie przyrody - zwierząt i roślin podobnie jak i ludzi. Z przyjemnością spogląda w przeszłość, wykazując nieraz zamiłowania archeologiczne. Z chęcią dopomaga potrzebującym, a przyczynia się też chętnie do rozwoju młodzieży. W miłości okazuje skłonność do nadmiernego teoretyzowania, stąd też jego uczucia są nierzadko czysto platoniczne. Łatwo go zrazić. Nieraz w sytuacjach najbardziej skomplikowanych zachowuje się biernie i wyczekująco. Znając doskonale ludzi - chwyta od razu ich śmieszne strony i słabostki i bardzo zręcznie potrafi się z nich wyśmiewać. Aczkolwiek czyni to właściwie bez żadnej złośliwości - mimo to jednak mogą z tego powodu powstawać nieporozumienia. Pełen jest oryginalnych pomysłów i niezwykłych idei. Okazuje zdolności organizacyjne - czy do dobrego czy też do złego. Przejawia też skłonności reformatorskie. Wadą jego jest, iż zbyt łatwo traci głowę, a nie potrafi przy tym połączyć w jedna całość swych myśli i czynów. Może się tak zdarzyć iż w życiu osiągnie wyniesienie dzięki swym wrogom, którzy - niechcący - przyczynią się pośrednio do jego kariery. Jak wychować dziecko w dniu tym urodzone. Trzeba je uczyć punktualności i konieczności dotrzymywania raz uczynionych obietnic. Dusza jego jest bardzo subtelna - potrafi być ujmującym i podobać się. Gdy jednak traktuje się takie dziecko nieżyczliwie i sprzeciwia się mu - może stać się niespokojne, nadmiernie krytyczne, drażliwe. Na szlachetność i szczerość odpowiada szlachetnością i szczerością, okazując dużo prawości i wierności dla swych ideałów. Otoczenie takiego dziecka łatwo uzyskuje na nie wpływ dominujący.
 

Kto urodził się dnia 31 stycznia - Mimo swą oryginalność wykazuje dużo taktu i łatwo dostosowuje się do innych. Jest ostrożny, cierpliwy, wytrwały, nieco próżny i zbyt ostentacyjny - lecz na ogół sympatyczny. Cechuje go oryginalność, nierzadko uzdolnienia artystyczne oraz wielkie umiłowanie ludzkości i jej ideałów. Ma dużo taktu i wielka łatwość dostosowywania się, dzięki czemu może obracać się we wszelkich sferach towarzyskich. Nastroje pesymistyczne i smutne szybko się zmieniają u niego na stany pełne radości, ufności i wiary. Więcej posiada siły i energii aniżeli umiejętności opanowywania jej i kierowania na tory odpowiednie; sprowadza to w skutkach niebezpieczne sytuacje życiowe. Rzecz dziwna - sam on nie jest w stanie się w nich zorientować - chociaż jasne są dla wszystkich. Wrogowie jego są złośliwi i gwałtowni, a przyjaciele - wielce pomocni, okazują mu swe poparcie zarówno radą jak i majątkiem. Osoby wybitne i wysoko postawione obdarzą go swym zaufaniem. Jest to człowiek energiczny lecz pozbawiony zdolności przewidywania. Jego stanowisko życiowe podlega rozmaitym alternatywom - wyniesieniom i upadkom. Dzięki jednak własnej energii lub nieoczekiwanej pomocy - da sobie zawsze radę i odzyska utracona pozycję. Czego się strzec winien. Aby nie być chaotyczny i niezrozumiały dla innych. Jego największa wadą jest brak skoordynowania pomiędzy życiem praktycznym a poglądami idealnymi. Cóż z tego, że jego światopogląd jest szeroki - skoro na niższych stadiach swego rozwoju nie potrafi się zorientować w najprostszych sytuacjach życiowych, okazując zadziwiająca krótkowzroczność. Zabiera się do roboty z całą sumiennością, okazując dużo dobrych chęci, lecz nie może sobie dać rady ze szczegółami. Odczuwa też wielką trudność w zdecydowaniu, kiedy i jak ma rozpocząć swą pracę. To też dzięki swej chwiejności i niezdecydowaniu jakie okazuje nawet w najdrobniejszych rzeczach - opuszcza niewykorzystane najlepsze okazje życiowe. Uwagi te - rzecz prosta - odnoszą się przede wszystkim do jednostek nierozwiniętych.