Kto urodził się dnia 1 maja - Oszczędny, dobry organizator, ma głowę do interesów.
Towarzyski, obrotny, na ogół dość sympatyczny - jest bogato uposażony od przyrody i posiada duże wrodzone zdolności. Jest to człowiek wspaniałomyślny, wykazujący nieraz usposobienie entuzjastyczne oraz talenty artystyczne. Za swe usposobienie sympatyczne i towarzyskie jest ogólnie lubiany. Zwłaszcza w godzinach wieczornych wykazuje duże ożywienie i rozmowność; lubi towarzystwo osób pici odmiennej. Pod względem moralnym przedstawia się dość dodatnio, wykazując wytrwałość, wolę potęgującą się z wiekiem oraz życzliwość i uprzejmość, która jednakże całkowicie znika, gdy go się rozgniewa. Wówczas potrafi się stać bardzo złośliwy i zawzięty. Umie słuchać z zajęciem, koncentrować się na swej pracy i milczeć wtedy, gdy tego wymaga sytuacja życiowa. Jego idee nie są zbyt wzniosłe, ale nie są też całkiem przyziemne. Jego zdolności są przede wszystkim rodzaju praktycznego i organizacyjnego, co zarówno przejawia się w interesach związanych z ziemią, nieruchomościami, budowlami, jak i w zakresie polityki. Swe projekty potrafi wcielać w życie z dużą praktycznością, wykazując zdolności konstrukcyjne. Usposobiony jest dość matrymonialnie i przywiązany jest do rodziny. Lubi dzieci i chciałby ich mieć jak najwięcej. Jest to człowiek prawdziwie oszczędny - co jednak może też przerodzić się w skąpstwo. Trzeba dodać, że jego usposobienie jest prawe, a uczucia szlachetne. Dzięki popularności, jaką się nieraz cieszy oraz uznaniu, jakie spotyka jego czyny - łatwo może zostać wyniesiony na dobre stanowisko życiowe, a nawet uzyskać jakieś wyróżnienia lub odznaczenia. Kto urodził się dzisiaj, dzięki wielkiej pewności siebie zatriumfuje nad wrogami. Karierę swa osiągnie dzięki niezwykłej bystrości i przenikliwości w interesach. Gdy urodził się biedny - otworzy się przed nim możliwość zdobycia majątku i uznania. Gdy urodził się bogaty - może również zdobyć ogólny szacunek, dzięki swej subtelności i dystynkcji. Czy w ten, czy w inny sposób może przy wysiłkach osiągnąć wyniesienie, lub co najmniej dobrą sytuację życiową.

Kto urodził się dnia 2 maja - Silnie odczuwa wszelkie sympatie i antypatie.
Wytrwały, pracowity - ścisły jest w życiu, co przejawia się nawet w drobiazgach. Interesuje się studiami naukowymi, zarówno jak i doświadczeniami praktycznymi, ale jego zdolności intelektualne nie są nadzwyczajne. Łączy w sobie stałość charakteru z dobrocią, ale przy tym może się również przejawiać wielka wiara w siebie w połączeniu z uporem, co potęguje się z wiekiem. Ale na ogół jest dość życzliwie usposobiony do ogółu ludzkości i ożywiają go dobre intencje. Natura ta wykazuje nieraz różnorodne przeciwieństwa. Z jednej strony jest dogmatyczny, konserwatywny i ma wielkie pojęcie o samym sobie - a z drugiej znowu - potrafi się nieraz dostosować do swego otoczenia, a zwłaszcza tej części społeczeństwa, jaka go powołuje do czynu. Łatwo też może zająć stanowisko wysunięte, na którym będzie kierować innymi ludźmi. Okazuje takt, stałość, dobroduszność i jest pełen oddania w przyjaźni, ale gdy mu się sprzeciwiać - może okazywać dużą zawziętość, a doprowadzony do pasji, staje się wprost niepoczytalny. Gdy jest nastrojony życzliwie, wówczas jest bardzo lojalny w stosunku do innych ludzi i pozostaje tak długo póki może nimi rządzić i kroczyć własną swą drogą. Nie lubi mieszania się innych ludzi do jego spraw, a opór stawiany może go pobudzić do wielkiego gniewu. W ruchach dość powolny, potrafi sobie zawsze wynaleźć coś przyjemnego i nie opuszcza okazyj użycia dobrych rzeczy świata tego. Ma dobrą pamięć. Odczuwa bardzo silnie wszelkie sympatie i antypatie, przy czym jednak najczęściej wydaje mu się, że osoby, do których czuje sympatię są jednostkami wybranymi, stojącymi bardzo wysoko moralnie. Ludzi zaś, którzy budzą jego antypatię uważa za nikczemników. Jest to człowiek silnych uczuć. Sympatyczny z natury, ma oddanych przyjaciół, pragnie przypodobać się innym i umie wywołać życzliwe uczucia dla siebie pośród swego otoczenia. Trzeba też przyznać, że dąży najczęściej do pokoju i zgody powszechnej, a z osobami o podobnym charakterze chętnie zawiera związki. Jest to jednostka dość pracowita i może się stać pożytecznym członkiem społeczeństwa, zadawalającym się tym, co przypadnie na jego dolę w życiu. Jest to natura pełna ufności w Opatrzność o usposobieniu wesołym i szczęśliwym.

Kto urodził się dnia 3 maja - Lubi podejmować gościnnie swych przyjaciół, ale umie być również mściwym wrogiem.
Jest to człowiek subtelny, o naturze artystycznej, a przy tym okazuje jednak również i zdolności do interesów. Nastrojowy, bardzo wrażliwy i czuły - potrafi odczuwać nastroje innych ludzi i umie nieraz nawet odgadnąć ich myśli. Prawy, współczujący innym, potrafi wziąć na swe barki troski i zmartwienia swego otoczenia lub rodziny. Nieraz jest usposobiony altruistycznie i pragnie zdobyć majątek, aby przy jego pomocy świadczyć dobro innym ludziom. Wywiera on zazwyczaj pewien wpływ na swe otoczenie. Potrafi się umiejętnie koncentrować na swych celach życiowych, zarówno jak w pracy umysłowej. Na ogół jest dość lubiany przez podwładnych. Jest odważny, nieraz stanowczy - a przy tym potrafi być uprzejmy. O ile go się nie drażni, może być nieraz usposobiony nawet bardzo wspaniałomyślnie. Bardzo jest przywiązany do użycia we wszelkich jego formach. Lubi urządzać przyjęcia dla swych przyjaciół. Bez ważniejszych powodów nie zmienia łatwo miejsca swego pobytu i przywiązuje się doń. Pragnie on tam pozostać, gdzie mu dobrze się wiedzie, a największe powodzenie może osiągnąć w tych zawodach, które wymagają stałych i powolnych wysiłków. Chętnie słucha swego dźwięcznego głosu przemawiając i lubi śpiewać. Na ogół jest to zwolennik muzyki, obdarzony zazwyczaj dobrym słuchem. Nie niepokoi się niepotrzebnie i nie krytykuje bez walnych powodów. Można na nim polegać we wszelkich sprawach praktycznych i materialnych. Spokojny, zastanawiający się, potrafi być pracownikiem niezmordowanym, mimo zmienne nastroje i uczucia. Rzadko tylko nie wstępuje w związki małżeńskie i najczęściej staje się szczęśliwym ojcem rodziny. Urodziny dzisiejsze dają dużo sił życiowych. Natura tego człowieka jest dość dziwna i w życiu dzięki temu prze chodzi nieraz rozmaite walki i wstrząśnienia, do których sam dał powód swym zachowaniem się. O ile uda mu się poskromić chociaż w części wrodzona chęć użycia - osiąga wówczas zazwyczaj wiek sędziwy.

Kto urodził się dnia 4 maja - Pracowity, uczuciowy, chociaż lubi wymianę poglądów - jest jednak dość uparty.
Lubi rozmyślania samotne, chętnie prowadzi studia i może zdobyć nawet głębszą wiedzę. A jednocześnie jego zainteresowania życiowe są również bardzo praktyczne. Charakter jego wykazuje liczne kontrasty. Jest to bowiem człowiek podlegający licznym wpływom, a jednocześnie jest bardzo zdecydowany, a nawet nieraz dogmatyczny, potrafi też być bardzo stanowczy, a również i samowolny. Jego najważniejszą cechą jest niewątpliwie upór - mocno wierzy w siebie i zawzięcie broni swego zdania. Dzięki jednak dziwnej kontrastowości swej natury - lubi jednocześnie wymianę poglądów, chętnie pośredniczy w sporach innych ludzi i łagodzi zawziętość przeciwników. Na ogół okazuje dużo czułości i życzliwości, a w jego życiu uczucia odgrywają wielka rolę. Wytrwały, pracowity, cierpliwy i prawy usposobiony jest bratersko względem innych ludzi i odznacza się swym poczuciem sprawiedliwości. Nieraz też okazuje skłonności do życia religijnego, a spełnianie dobrych uczynków sprawia mu przyjemność. Jego małżeństwo zazwyczaj niezbyt jest szczęśliwe. Wady. Mężczyzna trudny jest nieraz w obcowaniu z powodu swej chęci wyodrębniania się lub uporu. Kobieta zaś jest nadmiernie krytyczna we wszystkich sprawach domowych. Myśli bowiem zawsze o sobie, że tylko ona jedna ma rację i tylko jej zdanie jest najlepsze i jedynie słuszne. Wadą osób dziś urodzonych jest to, że z wiekiem pragną coraz większej władzy i chcą rządzić wszystkimi - lecz ich wtrącanie się do spraw innych ludzi może spowodować, że stracą sympatię swego otoczenia. Na ogól jednak człowiek urodzony dzisiaj jest dość sprawiedliwy, a jego wola jest silna. Życie jego przeważnie wypełnia spokojna praca dla dobra innych. Przy końcu życia z zadowoleniem spogląda na obfite rezultaty swych wysiłków.

Kto urodził się dnia 5 maja - Władczy, wierzy w siebie i okazuje zadziwiające zdolności.
Jego zdolności są dość wszechstronne i mogą dać doskonałe rezultaty w dziedzinie nauki lub filozofii. Trzeba jednak dodać, że pod względem artystycznym również jest utalentowany. Oprócz zamiłowania do poważnych studiów, okazuje dużo intuicji i dobrego smaku. Tam, gdzie inni gubią się w ciemnościach - on jasno widzi swą drogę - dzięki potędze wewnętrznej, jaka go ożywia. Zadziwiające są jego zdolności oraz możliwości ich realizacyj praktycznych. Rozwijając się stopniowo, z wiekiem może osiągnąć dużą mądrość. Z zamiłowaniem studiuje przyrodę i bada jej życie. Ożywia go głębokie poczucie religijne, okazuje przy tym wszechstronne zainteresowania i sympatie, budząc również sympatie swego otoczenia. Jest dość szczodry. Dzięki swej intuicji przenika ukryte prawa przyrody i odkrywa jej tajemnice. Motywy jego czynów wypływają z jego mocnej indywidualności i nie zawsze są rozumiane przez otoczenie. Wierzy on mocno w siebie i w swe zdolności, a wykazuje przy tym pewną skłonność do samotności i wyodrębniania się od innych ludzi. Mimo to przeważnie jest otoczony przyjaciółmi. Chociaż sam nie szuka nikogo jest poszukiwany przez innych. Wady tych urodzin: Nierzadko jest wymagający i władczy, a w swych wymaganiach potrafi być egoistyczny, oczekując na przysługi ze strony innych ludzi. O ile nie jest rozwinięty moralnie - to żonie jego nie ma czego zazdrościć: jest bowiem w równym stopniu pasjonatem, jak i kapryśny. Co dzisiaj mu się bardzo podoba - jutro może zostać odrzucone całkowicie.

Kto urodził się dnia 6 maja - Pragnie wybić się w życiu i nie szczędzi ku temu wysiłków.
Jest to człowiek subtelny, dążący wytrwale do zrealizowania swych projektów i dążeń życiowych. W czynach swych jest dość powolny i zacięty; nieraz się waha. Lubi spokój i odpoczynek po pracy. Rozwija się stopniowo w miarę swych różnorodnych przeżyć. Potrafi wybrać co dobre i przyswoić sobie na stale. Wykazuje wielką siłę koncentracji i dużą wrażliwość, graniczącą z mediumicznością. Pełen jest nadziei i ufności, które go nie opuszczają pośród wszelkich okoliczności i przejść życiowych. Nie szczędzi wysiłków, aby osiągnąć w jakimś kierunku doskonałość i uzyskać w ten sposób wyższość nad innymi ludźmi. Broni swych ideałów i walczy o swe przekonania, których łatwo nie zmienia. W polemice jest zacięty i może rozwinąć wielka siłę. Potrafi być w razie potrzeby bardzo wymowny, zarówno w wypadku, gdy chodzi o jego własne interesy, jak też i o sprawy innych ludzi. Osoba jego budzi pośród otoczenia zainteresowanie, a nieraz już nawet w młodości udaje mu się osiągnąć pewne powodzenie. Może zdobyć uznanie dzięki swej twórczości artystycznej lub literackiej, albo też osiągnąć powodzenie finansowe dzięki swej obrotności i dobrej orientacji w interesach. Na polu nauki lub polityki może osiągnąć również rezultaty pomyślne. Przede wszystkim jednak może wyróżnić się na polu twórczości, o ile naturalnie osiągnie odpowiedni rozwój - wznieść się duchem ponad ograniczenia zmysłów i materii. Obdarzony intuicją i fantazją nierzadko okazuje dużą muzykalność. Cechują go ożywiające i zapładniające zdolności milczącego rozmyślania oraz zdolność do skupiania się na swej pracy i zadaniach życiowych. Sąd swój tworzy zazwyczaj powoli. Trzeba dodać, że wszelkie wady urodzin dzisiejszych łatwo mogą zostać przezwyciężone, gdyż człowiek taki ma umysł szlachetny i wzniosłe serce. To też najczęściej w życiu osiąga dobre stanowisko - odpowiednio do swego pochodzenia i wykształcenia, jakie otrzymał. W końcu może być nawet wyróżniany przez innych i osiągnąć uznanie ogólne.

Kto urodził się dnia 7 maja - Nie sprzeniewierza się swym ideałom.
Jest to bowiem człowiek niezwykle wrażliwy, którego dusza spragniona jest jakichś ideałów. Gdy je raz sobie ustali - dąży później do ich zrealizowania z duża wytrwałością i siłą woli. Jednakże wszystkie te cechy dopiero wówczas się przejawiają, gdy zostanie pobudzone jego zainteresowanie lub podrażniona ambicja. Jest bowiem na ogół dość powolny. A jednocześnie umysł jego jest ostry, aktywny i nie brak mu pomysłów oryginalnych. Jego duszę wypełniają nierzadko natchnienia artystyczne, interesuje się żywo sztuką, wykazując dość duże poczucie koloru i słuch muzyczny. Wywiera dość duży wpływ towarzyski i społeczny, a w życiu ma dużo zadań do wypełnienia. Potrzebuje jednak harmonijnego i spokojnego otoczenia. W atmosferze zaś niespokojnej i gorączkowej - nie może się skupić należycie i w końcu tak staje się podrażniony, że nie czuje najmniejszej ochoty do pracy. Jest przywiązany do życia, wykazuje silną zmysłowość i kochliwość, lubi towarzystwo osób płci odmiennej, ale przy tym jest cierpliwy, wytrwały i nadaje się do pracy fizycznej. Charakter jego i nastroje ulegają zmianom. To bywa milczący - to znowu stale się bardzo rozmowny, raz wykazuje dużo pilności - w innym znowu wypadku zachowuje się obojętnie i biernie. Na ogół dość flegmatyczny - lubi wygody i zbytek; gdy tylko nie jest podrażniony wykazuje ustępliwość, ostrożność, stałość i zaciętość. Jest on bardzo drażliwy - ale trudno go przeniknąć, gdyż nie okazuje tego na zewnątrz i długo tłumi gniew w sobie. W każdym razie otoczenie powinno się liczyć z jego wielką ambicją, która łatwo czuje się dotknięta. Wówczas może okazywać niezadowolenie, skłonność do melancholii, zaciętość, upór. Nie jest wolny od uczucia zazdrości. Okazuje też pewien dogmatyzm - trzymając się ściśle szczegółów i formalnej treści stów. Nie znosi sprzeciwiania się swej woli.

Kto urodził się dnia 8 maja - Odznacza się wrodzonym poczuciem humoru i jest usposobiony filantropijnie.
Jest to człowiek dość łatwowierny, przyjmujący wszystko bezkrytycznie. Dąży on wprawdzie sam do zrobienia majątku, ale chętnie czymś obdarzy człowieka biednego. Okazuje on dość wszechstronne zainteresowania i sympatie. Jest usposobiony filantropijnie i z chęcią popiera jakąś akcję dobroczynną. Trzeba podkreślić, że na ogół jest usposobiony dość konserwatywnie i mimo całą swą serdeczność i uczuciowość okazuje nieraz upór, zaciętość i nieustępliwość wobec innych poglądów. Nie opuszcza go poczucie pewności siebie; jest optymistą. Odznacza się pewnym poczuciem humoru i łatwo dostrzega stronę komiczną każdego człowieka. Wadą jego największą jest niezwykła skłonność do przeciwstawiania się innym. Z najmniejszego powodu gotów do opozycji. Gdy tylko jest podniecony - wówczas żadne względy rozumowe ani moralne dla niego nie istnieją. Perswazje wprowadzają go w jeszcze większą wściekłość. Najlepiej pozostawić go samemu sobie i czekać, póki gniew nie przeminie. Co mu grozi. Pragnie on okazywać swą wspaniałość innym, rządzić i wywierać swa władzę - i przez to naturalnie, może narazić się na wrogie wystąpienia przeciwko sobie. W sporach jest gniewny, drażliwy, nieustępliwy; - to też powinien się wystrzegać wszczynania kłótni, a zwłaszcza wszelkich walk - grozi mu bowiem zranienie w pojedynku. Organizm jego jest zdrowy i mocny. Jako choroby najczęściej spotykane mogą mu dolegać kaszel-; chrypka, katar lub choroby gardła. Niechaj nie przebiera miary w jedzeniu i piciu - aby nie narazić się na niebezpieczeństwo apopleksji.

Kto urodził się dnia 9 maja - Lubi zbytek i dąży do zrobienia majątku.
Jest to człowiek pełen pomysłów, a jego projekty nieraz się w czyn wcielają, gdyż jest on zdolnym wykonawcą. Charakter jego jest dość miły - cechuje go pewien spokój wewnętrzny, który potęguje się z wiekiem. Staje się wówczas coraz więcej przywiązany do wygód, użycia, zbytku i niechętnie odnosi się do rzeczy nowych lub niezwykłych. Posiada zdolności krasomówcze, które może doskonale rozwinąć, a także zostać przywódcą jakiejś partii politycznej. Cechuje go umiarkowanie i poczucie własnej potęgi. Jednakże u ludzi nierozwiniętych występuje często zbyt wielkie zadowolenie z samego siebie i niepotrzebne przekonanie o swej wielkości - do czego nie ma najmniejszego nieraz powodu. Ta zarozumiałość nie oparta na żadnych podstawach - może zrazić do niego otoczenie. Dobrze lubi się namyślać zanim coś przedsięweźmie - potem jednakże potrafi, pracować wytrwale i konsekwentnie. Czuje wielką sympatię do sztuki - zwłaszcza stosowanej i lubi śpiew. Dąży wytrwale do zrobienia majątku i jest wielce zadowolony, skoro mu się uda osiągnąć zyski materialne. W interesach zawsze sobie zostawia na wszelki wypadek - zabezpieczoną możność wy- cofania się. Wady przywiązane do dzisiejszych urodzin - to przede wszystkim zbytnia drażliwość. Mało potrzeba do tego, aby wprowadzić w gniew człowieka dziś urodzonego. Raz podrażniany - staje się niezwykle oporny i niechętny do zgody. Nie jest to zbyt przyjemny towarzysz życia - gdyż przeciwstawia się innym z najmniejszego powodu i wówczas nie ma względów dla uczuć innych osób. Co mu grozi. Że jego wysiłki życiowe pozostaną bezpłodne - czy to z powodu niepotrzebnego uporu - czy też z powodu wręcz odmiennego - braku zdecydowania.

Kto urodził się dnia 10 maja - Sobie samemu zawdzięcza swe powodzenie i karierę.
Jest to człowiek o dużej sile wewnętrznej, którą przejawia w życiu i chociaż nie jest agresywny - wyzwany do walki potrafi być groźny dla innych. Nieustępliwy, niezłomny - niezachwianie wierzy w siebie. Dzięki swym różnorodnym przeżyciom rozwija się stopniowo. Decyduje się powoli, ale zdanie jego jest zawsze praktyczne i solidne. Umysł jego jest dość niezależny. Urodziny te dają najczęściej dwa typy: Człowiek rozwinięty, o wyższym poziomie kultury - chętnie pracuje dla dobra swego społeczeństwa zarówno jak i dla całej ludzkości. Wznosi się w życiu stopniowo do wyżyn swych ideałów, przestaje myśleć o samym sobie, a jego najgorętszym dążeniem jest praca dla innych: Nierozwinięty - jest bardzo pretensjonalny, autokratyczny i trudno bardzo jest otoczeniu zadowolić go. Mimo wszystko - dzięki swemu wielkiemu egoizmowi - osiąga w końcu powodzenie materialne. Zawód jego może dać najlepsze rezultaty w tym wypadku, o ile będzie mieć związek z ziemią, jej produktami, rolnictwem, ogrodnictwem, lub nieruchomościami. Może być również dobrym budowniczym, śpiewakiem, artystą. Wady. Zawsze chce mieć słuszność po swej stronie. Jest uparty, a charakter jego jest nieustępliwy i władczy, co potęguje się z wiekiem wraz z uporem. Pełen poczucia własnej godności i dumy - podlegać może niebezpiecznym uniesieniom i wybuchom gniewu. Nie jest również wolny od uczucia zazdrości. Co mu grozi. W swoich przedsięwzięciach życiowych napotkać może na przeszkody i przeciwności, a jego dążenie do niezależności może właśnie doprowadzić go do zależności od innych. Jego plany przemyślnie układane w celu zaszkodzenia innym - mogą się obrócić przeciwko jego własnej osobie lub interesom. Do czego powinien dążyć. Do opanowania swej zmysłowości, która przejawia się ze zbyt wielką silą. Choroby. Może popaść w depresję psychiczną, zaś jego organizm może wykazywać predyspozycję do cierpień serca. W końcu może osiągnąć dobre stanowisko i nawet gdyby pochodził z niższego stanu - zrobić karierę.

Kto urodził się dnia 11 maja - Ostrożny, metodyczny, oszczędny - interesuje się sztukami pięknymi.
Jest to człowiek oryginalny, który może nawet okazać talent w jakimś specjalnym kierunku. Umysł jego jest bardzo czujny, choć usposobienie ma milczące. Poważny, zastanawiający się - jest przytem bardzo obrotny i odznacza się swą silną wolą. Troskliwie wszystko rozważa i obserwuje - i przeważnie w końcu doprowadzi do skutku to, co sobie postanowi. We wszystkich swych skłonnościach zarówno jak i w cechach charakteru jest stały - i to również w dobrym jak i w złym. Usposobiony na ogół dość przyjaźnie dla innych - dąży jednakże do tego, aby się odosobnić od nich i wytworzyć między nimi a sobą przedział. Cechuje go zdrowy rozsądek; umysł jego okazuje skłonności analityczne. Odznacza się swymi dobrymi pomysłami, wykazuje często zdolności krasomówcze. Jest wytrwały, obdarzony duża siłą życiową, chociaż nieraz dość powolny. Mimo swe skłonności materialistyczne potrafi kochać z całym oddaniem się i poświęceniem. Jak wychować dziecko dziś urodzone. Potrzebuje ono starannej opieki, przyczem należy dążyć do odzwyczajania go od uporu i zmysłowości, starając się zaszczepić mu bardziej idealne poglądy i regularne przyzwyczajenia, których potem stale będzie się trzymać w życiu. Zawód dla niego najlepszy taki, gdzie zachodzi potrzeba badań drobiazgowych i prac analitycznych. Może być doskonałym chemikiem. Co mu grozi. Grożą mu wrogowie skryci i zawzięci, którzy będą się starali mu zaszkodzić. Może się im to powieść i wówczas przeszkodzą mu w osiągnięciu jego zamiarów i spełnieniu się projektów życiowych.

Kto urodził się dnia 12 maja - Powinien wystrzegać się zmysłowości.
Jest to człowiek usposobiony przyjaźnie, dość pokojowo i ustępliwy. Uczuciowy, wrażliwy - okazuje stałość w swych przywiązaniach. Posiada on zdolności przystosowywania się do sytuacji życiowych. Dzięki związkom z innymi może osiągnąć w życiu znaczne korzyści. Oddani przyjaciele okażą mu zwłaszcza dużą pomoc. Potrafi on swe życie urządzić harmonijnie, ma dobry gust i troszczy się o upiększenie swego otoczenia. Niezwykle interesuje go sztuka - zwłaszcza odczuwa przyciąganie do śpiewu i mużyki w ogólności. Dzięki tym swoim upodobaniom może nawet zostać artystą - muzykiem, malarzem, ewentualnie literatem. Okazuje duża zręczność w pracy ręcznej, co pozwala mu osiągnąć doskonałe rezultaty w dziedzinie sztuki stosowanej. Może być również dobrym chirurgiem. Jego wysiłki uwieńczy w końcu powodzenie, a dzięki swej pracy pilnej i wytrwałej zdobędzie zarówno majątek jak i pozyska przyjaciół. Powodzenie swoje w życiu będzie zawdzięczać raczej swym wysiłkom indywidualnym aniżeli kaprysom fortuny. Posiada on nadmiar sił życiowych, które rozprasza na wsze strony, czy to w sporcie, czy w miłostkach lub pracy. Sam sobie szkodzi przez swe zamiłowania gastronomiczne i dzięki temu może nawet chorować na wątrobę lub nerki. Okazuje też nieraz skłonność do tycia. Osoby urodzone o wschodzie słońca są zdrowsze i bardziej odporne na choroby aniżeli osoby urodzone w nocy. Wady. Typ nierozwinięty łatwo wybucha gniewem - a wówczas trudno go uspokoić. Jest kapryśny, opanowany przez swe namiętności. Chociaż leniwy - skłonny jest do wybryków. Władczy, nadmiernie krytyczny - nieustannie szuka błędów w postępowaniu innych.

Kto urodził się dnia 13 maja - Potrafi umiejętnie zawierać układy i kompromisy. Posiada niezwykłą wrażliwość i jest usposobiony bardzo serdecznie, a z tego powodu może nawet zostać łatwo wyprowadzony w pole przez innych. Jego pewność siebie, przekonanie o swej wartości i siła wewnętrzna są bardzo duże, ale zdolności umysłowe dość przeciętne. Okazuje natomiast zdolności polityczne i to w dość wysokim stopniu, co zwłaszcza przejawia się w umiejętnym zawieraniu układów i kompromisów. Pełen namiętności, zamiarów, projektów - za wszelką cena pragnie osiągnąć pomyślną realizację swych celów i zamierzeń. Wady swe może najłatwiej opanować i przezwyciężyć przez miłość. Co mu grozi. Że może spaść z jakiegoś wysokiego miejsca lub ulec nieszczęśliwemu wypadkowi. Podobnież i na wysokim stanowisku, jakie mógłby osiągnąć w życiu - grożą mu też przewroty nagle, połączone z niebezpieczeństwem upadku. Polega wprawdzie na samym sobie i na swych zdolnościach - lecz to może go zaprowadzić właśnie zbyt daleko i w końcu zabierze się do różnych spraw, o których ma niedostatecznie wyrobione pojęcie. Również i jego wygórowana ambicja może go wciągnąć w niebezpieczne sytuacje. Jak wychować dziecko tak urodzone. Jest ono najczęściej samowolne i za wszelką cena pragnie działać na własną rękę. Ma jednak dużo wytrwałości i chętnie idzie za przykładem innych. Dlatego też wychowawcy powinni je strzec starannie przed nieodpowiednim towarzystwem, od którego może przejąć niepożądane właściwości i cechy charakteru. Chociaż jest bardzo uparte - można do niego trafić przez sympatię i miłość. Ma ono wrodzone poczucie piękna, dążenie do elegancji, zainteresowania artystyczne - które należy rozwijać. Przede wszystkim powinno się je przyzwyczajać do posłuszeństwa prawu - i zahamować tendencję do samowoli.

Kto urodził się dnia 14 maja - Może swymi zdolnościami pokierować nieodpowiednio.
Charakter jego wykazuje cechy dość kontrastowe. Chociaż jest cierpliwym pracownikiem i usposobionym na ogół dość skromnie - potrafi być również bezlitosny i egoistyczny. Stara się on odpowiedzieć wymaganiom, jakie mu stawiają inni - mimo to jednak najczęściej swymi zdolnościami pokieruje nieodpowiednio. Wady przywiązane do dzisiejszych urodzin to przede wszystkim charakter dość cierpki - a w poczynaniach swych chwiejny nieraz i słaby. Co mu grozi. Jest zbyt łatwowierny w stosunku do ludzi i źle umieszcza swe zaufanie. To też zostanie ono nadużyte. Do czego powinien dążyć. Przede wszystkim do opanowania swej zmysłowości - a zwłaszcza powinien pod tym względem poskramiać swą wyobraźnię. Gdy przezwycięży swe namiętności staje się prawy i wierny i może dokonać wielkich rzeczy. Okazuje wówczas niezwykłą potęgę umysłową, idzie za postępem czasu i szeroko stosuje w życiu społecznym nowe odkrycia i wynalazki. Może też osiągnąć niezwykły rozwój i przejawiać jakiś bardzo oryginalny talent. Nie powinien zapominać, że największe ze wszystkich zawojowań - jest opanowanie samego siebie. Kto urodził się dzisiaj - powinien od czasu do czasu przebywać w samotności, która jest dla niego źródłem potęgi wewnętrznej. O ile chodzi zwłaszcza o ważniejsze decyzje - powinien je przedsiębrać w samotności, gdyż inaczej może podlegać wpływowi otoczenia, na który jest bardzo wrażliwy.

Kto urodził się dnia 15 maja - Potrzebuje starannego wychowania w dzieciństwie.
Odznacza się on swoją intuicją i może okazać zdolności poetyckie. Lubi życie samotne. Jest to człowiek o charakterze dość dziwnym i nie często spotykanym. Chociaż znajduje się pośród ludzi - jest im nieraz obcy - żyje bowiem jakby we własnym swoim świecie myślowym i okazuje lekceważenie dla uznania i sławy. Stały, wytrwały, bardzo odważny, okazuje w życiu wielka aktywność i rozwija znaczną ekspansję. Nieco szorstki w swym zachowaniu się, dąży do oddzielenia się od innych. Natura jego jest wyniosła i dumna. Chociaż na ogół prawy - jest to charakter marsowy, nie cofający się przed użyciem siły. Dąży on do zapewnienia sobie słuszności w życiu nie tyle przez własne zasługi i pracę, co przez zręczne wykorzystanie okoliczności a także i użycie przemocy. Nieraz też w życiu rozmaici ludzie stają się jego podwładnym i zależą od niego. Przyjaciół jednakże posiada tylko nielicznych. Co mu grozi. Że koniec jego życia może być niepomyślny, a w każdym razie nieprzyjemny. Dziecko dziś urodzone potrzebuje starannego wychowania. Pozostawione bowiem samemu sobie może stać się złośliwe, kłamliwe, i dążyć do zadowolenia jedynie, swych żądz, dopuszczając się nawet fałszów w tym celu lub kłamstwa. Pragnie ono również zagarnąć przemocą cudzą własność, a nie pilnowane staje się bardzo zuchwałe i przejawia instynkty niszczycielskie.

Kto urodził się dnia 16 maja - Jest inteligentny, władczy i lubi spokój domowy.
Jest to człowiek o charakterze dość sympatycznym, uczuciowy, wrażliwy, odznaczający się swą inteligencją, zdolny do głębokiej miłości. Wysokie uświadomienie połączone z dobrocią - to najgłówniejsze cechy jego charakteru. A jednak potrafi on być również surowy i bez skrupułów, a chociaż jest usposobiony pokojowo - dąży jednak do władzy i osiągnięcia autorytetu. Wierzy niezachwianie we własna potęgę i jest przekonany o swych zdolnościach; okazuje wielką skrytość i rezerwę. Pragnie on prowadzić życie człowieka publicznego, roztaczać wszechstronną aktywność towarzyską, a spełnianie obowiązków społecznych sprawia mu przyjemność i daje zadowolenie. Lubi spokój domowy i potrafi mimo całe przekonanie o swej słuszności i wielkości zdobyć się na tolerancyjność i życzliwość dla innych. Ma on wielu przyjaciół i znajomych - ale tylko nieliczni z nich okażą się pożyteczni w życiu. Związki zaś z przyjaciółmi w interesach - przyniosą straty. Wrogowie - chociaż nieliczni przyczynią jednakże dużo zmartwienia. Sprawy majątkowe w młodości przedstawiają się zazwyczaj nieszczególnie. Sytuacja materialna poprawia się jednakże w połowie życia, a to dzięki zapobiegliwości, jaką rozwija. Małżeństwo osoby urodzonej dzisiaj nie jest wolne od dysharmonii.

Kto urodził się dnia 17 maja - Jest zapobiegliwy i gospodarny, co może doprowadzić go do majtku.
Nie czego pragnie, cel swój ma jasno określony w życiu, a w swych dążeniach jest wytrwały. Cechuje go oszczędność. Dzięki swym wysiłkom i gospodarności osiągnie powodzenie materialne i zapobiegliwość pomoże mu w zdobyciu majątku. Karierę swą może zrobić również dzięki małżeństwu. Jest to człowiek cierpliwy, który posiada zdolności wynalazcze i umiejętność przystosowania się do warunków, co mu zapewni dobrą sytuację życiową. Życie prowadzi dość proste. Ma on dużo oryginalnych projektów i dobrych pomysłów. W życiu spotyka go więcej okazyj pomyślnych, aniżeli sam może wykorzystać. Jest wymowny i posiada dużą zdolność przekonywania innych o słuszności swego zdania. Zawód jego może być nawet dość ekscentryczny lub niezwykły - ale w nim osiągnie powodzenie. Powiedzie mu się również we wszystkim, co ma związek z ziemią, jej produktami, rolnictwem, ogrodnictwem i kopalniami. Czego się strzec winien. Niechaj ma się na ostrożności przed wybuchami gniewu i zazdrości. Kobieta dziś urodzona powinna dążyć do tego, aby nie dać na siebie oddziaływać pochlebstwu i nie pozwalać sobie na zbytnie uleganie namiętnościom lub sympatiom posuniętym za daleko. Jak wychowywać dziecko dziś urodzone. Jest ono samowolne, a pozostawione samemu sobie staje się nieustępliwe i niewrażliwe na cierpienia jakie sprawia innym. Ma ono dużo sił życiowych i mocny organizm, a nieraz cierpi z powodu przejadania się. Wcześnie rozwija się w nim silna zmysłowość. Trzeba je przyzwyczajać do uprzejmości, ustępliwości, sympatii dla wszystkiego co żyje, odzwyczajać zaś od okrucieństwa w stosunku do małych zwierząt, do czego nieraz okazuje skłonności.

Kto urodził się dnia 18 maja - Ma umysł zrównoważony i okazuje skłonności matrymonialne.
Jest człowiekiem czułym, serdecznym i kochliwym. Ma on dość silne skłonności matrymonialne - a mimo to uczucia swe kieruje nieraz na złe tory. Jest dość ambitny i pragnąłby zająć jakieś stanowisko bardziej wybitne, a dzięki swym wytrwałym wysiłkom nieraz osiąga pozycję odpowiedzialną w życiu. Osoby wyżej stojące od niego okazują mu swa pomoc i protekcję, a wyższe sfery towarzyskie przyczyniają się nie mało do jego kariery. Chęć panowania nad innymi wyraźnie się przebija w jego charakterze. Dzięki swej mądrości, a również i okazywanemu taktowi oraz uprzejmości dla innych - może osiągnąć duże wpływy. Posiada on umysł zrównoważony. Stały, cierpliwy, uparty - a cechy te potęgują się w nim z wiekiem - gdy raz coś sobie postanowi - pragnie to wykonać za wszelką cenę. Długo się namyśla i rozważa - ale gdy raz ustali swe zamierzenia - wówczas dąży do swego celu z wielkim zdecydowaniem, nawet i w tym wypadku, gdyby go miało to doprowadzić do kolizji z prawem. Na ogół życie jego płynie dość spokojnie i nie obfituje w jakieś wydarzenia nadzwyczajne. Zazwyczaj okazuje dużo prawości i pewną szczodrość - ale czasami znowu bywa wyjątkowo oszczędny. Przeważnie przychodzi do majątku dzięki wykonywanemu zawodowi. Jego wady - to zbytnie skoncentrowanie się na samym sobie i przypisywanie swej osobie zbytniego znaczenia. Nie jest też wolny od wady szyderstwa, a charakter jego przyjmuje nieraz odcień zbyt władczy. Co mu grozi. Jest to charakter dość ambitny, który jednak w swym dążeniu do zrobienia kariery nie zawsze posługuje się odpowiednimi środkami i z tego powodu może ściągnąć na siebie przewroty losu. Z tego również powodu jego aspiracje i dążenia mogą się wcale nie zrealizować.

Kto urodził się dnia 19 maja - Lubi występować okazale i panować nad tłumem.
Ma on zdolności artystyczne i poczucie humoru - okazuje również zdolności naśladowcze. Lubi uznanie i bardzo się troszczy o swą opinię. Jego poglądy są najczęściej demokratyczne, a jednakże mimo to lubi występować okazale i wysuwać się w życiu na pierwsze miejsca. Dąży on bowiem do potęgi i władzy i przewodzenie nad innymi sprawia mu wielką przyjemność. Pragnie panować - niezależnie od tego, czy posiada potrzebne do tego kwalifikacje, czy nie. W końcu jednakże sam zostanie opanowany - gdy popadnie w więzy miłości i dostanie się pod wpływ przemożny żony. Posiada on duże zdolności organizacyjne i silną wolę - dzięki czemu może się wybić w życiu. Powodzenie czeka go zarówno na polu sztuki jak też i w zawodach mających coś wspólnego z ziemią - w rolnictwie, ogrodnictwie, a także w związku z kopalniami i ich produktami. Urodziny dzisiejsze przynoszą szanse korzystne na zrobienie kariery i zdobycie majątku, czy to dzięki interesom, pomyślnej lokacie kapitałów, czy też przez akcje, przedsiębiorstwa publiczne itp. Kto urodził się dzisiaj może również otrzymać spadek no rodzicach lub krewnych. Organizm jego jest silny i wykazuje dużo sił życiowych. Wady. Umysł jego jest nieraz fantastyczny, zazdrosny, despotyczny. Nie jest samodzielny i pożycza sobie myśli, idej i natchnień od innych. Czego się strzec winien. Jego życie obfituje w dziwne przygody i wydarzenia. Niechaj zatem będzie ostrożny i strzeże się nieszczęśliwych wypadków. Kobieta dziś urodzona - panuje nad mężem i nad swą rodziną. Dzięki mężowi może osiągnąć majątek.

Kto urodził się dnia 20 maja - Stały, nieugięty, nieustępliwy - jest przyjazny, sympatyczny, uczuciowy.
Zdecydowany, cierpliwy, wytrwały, praktyczny - wyróżnia się swymi zdolnościami wykonawczymi. Jest dość konserwatywny, ale przytem jego zainteresowania umysłowe są wszechstronne. Im dalej posuwa się w lata - tym bardziej staje się stały, nie ugięty, zamknięty w sobie, poważny, nakazujący szacunek. Trzeba jednak podkreślić, że mimo nieustępliwości odznacza się swymi gorącymi uczuciami. Jest to przeważnie dobrze usposobiony, przyjazny, sympatyczny, szlachetny człowiek. Jego wewnętrzny charakter jest pełen godności i dość władczy. Ostrożny, rozważny - decyduje się powoli, ale jego zdanie jest zawsze solidne i ma duża wartość praktyczną. Jest wielkim zwolennikiem piękna w przyrodzie zarówno jak i w sztuce - zwłaszcza lubi zbytek artystyczny, piękne otoczenie i piękną architekturę. Okazuje też sam nieraz zdolności artystyczne i konstrukcyjne, co przejawia się również i w kierunku architektonicznym. Lubuje się w spełnianiu czynów sprawiających innym przyjemność i okazuje skłonności filantropijne. Jego największą wadą jest zbytnia chęć wypoczynku i niechęć da czynienia wysiłków. Ta tendencja do łatwego życia i inercji może narazić go na większe przykrości życiowe. Do czego powinien dążyć. Niechaj stara się przezwyciężyć swą zmysłowość i przyciąganie materii, które tak silnie odczuwa- i wznieść duszę swą do wyżyn abstrakcji. Niechaj więc stara się w życiu dopomóc sobie samemu podobnie jak dopomógł wielu innym. Człowieka tak urodzonego czeka zazwyczaj dość szeroki zakres wpływów życiowych - a jego wysiłki zostają nieraz uwieńczone powodzeniem.

Kto urodził się dnia 21 maja - Znajdzie w życiu protektorów i przyjaciół życzliwych.
Jest to człowiek przedsiębiorczy, wyróżniający się swym oryginalnym umysłem. Jest tak uzdolnionym, że prawie w każdym kierunku może w życiu liczyć na powodzenie. Może być dobrym pracownikiem umysłowym, teoretykiem, myślicielem uczonym, wynalazcą, mówcą. Mózg jego pracuje w harmonii ze zdolnościami wykonawczymi rąk, a dzięki swym artystycznym zdolnościom może być doskonałym pracownikiem na polu sztuki stosowanej. Wesoły, o miłym usposobieniu, towarzyski - przywiązany jest do życia materialnego. Jego przyjaciele - to ludzie bardzo aktywni, popierają go w życiu i nieraz lwią część swego powodzenia ma im do zawdzięczenia. Ma on również protektorów wśród osób wyżej postawionych, a wpływ tej protekcji dość dużo obejmuje i w skutkach swych może się okazać w życiu wielce dobroczynny. Wady. Z powodu zbyt negatywnego i nerwowego usposobienia, jakie posiada - może podlegać ujemnym wpływom otoczenia i zostać wciągnięty w złe towarzystwo. Jak wychować dziecko dziś urodzone. Potrzebuje ono przede wszystkim jak najbardziej troskliwej i starannej edukacji oraz troski o rozwinięcie jego charakteru. Pozostawione samemu sobie - bez odpowiedniego wykształcenia - nie rozwija się i pozostaje silnie zmysłowy i uganiający się za użyciem. Tacy mężczyźni gdy dorosną - mówią zbyt dużo i zbyt głośno, zachowują się nieodpowiednio i nie cieszą się dobrą sławą. Kobiety znowu - nierozwinięte i nieopanowane - nerwowe są i niespokojne. Ale za to gdy otrzymają odpowiednie wykształcenie i wychowanie - obie płcie wykazują dużą subtelność i dobry smak. Na ogół charakter osoby urodzonej dzisiaj jest dość dodatni, a życie rodzinne zapowiada się nieźle.

Kto urodził się dnia 22 maja - Jest odważnym, przedsiębiorczym i utalentowanym człowiekiem.
Inteligentny, pełen energii - w walkach życiowych osiąga zwycięstwo dzięki swej wyższości intelektualnej nad przeciwnikami. Wykazuje duże zdolności do koncentrowania się na swej pracy. Odważny i przedsiębiorczy - pragnie własną pracą i wysiłkiem całego życia wybić się na stanowisko zaszczytne i przezwyciężyć wszelkie przeciwieństwa, jakie spotyka na drodze prowadzącej do tego celu. Bardzo praktyczny - doskonale orientuje się w interesach. Mimo wszystko jednakże może być narażony na niepowodzenia w związku z własnością nieruchoma. Nieraz też bywa obdarzony niezwykłymi zdolnościami lub nawet talentem w jakimś kierunku. Może na przykład lubować się w odkrywaniu tajemnic przyrody; poczynić jakieś specjalne wynalazki w zakresie naukowym - ewentualnie w dziedzinie elektryczności, optyki lub chemii. Odznacza się też swymi niezwykłymi zdolnościami zarówno w kierunku literackim jak i artystycznym. Ale jego zdolności mogą również znaleźć doskonale zastosowanie i w kierunku czysto filozoficznym. Ponieważ potrafi bardzo zręcznie odkrywać cudze tajemnice - mógłby zostać doskonałym detektywem, sędzią śledczym lub prawnikiem. Co mu grozi. Że może ukończyć swe życie przedtem, aniżeli zadowoli swe najwyższe ambicje i osiągnie ostateczny cel swych pragnień. Do czego powinien dążyć. Powinien starać się o jednolitość i harmonię swego charakteru. Zdarza się bowiem, że jego natura wykazuje pewną podwójność - inny jest w słowach, a inny w czynach. Ta podwójność przejawia się coraz silniej z wiekiem, łącznie z drażliwością i niepokojem wewnętrznym. Jest to człowiek wymowny, umiejący niezwykle zręcznie bronić swych poglądów. W zawodzie swym zazwyczaj udaje mu się osiągnąć dobre stanowisko. Może też osiągnąć powodzenie w zakresie wojskowości.

Kto urodził się dnia 23 maja - Interesuje się sztuką, a nieraz okazuje zdolności poetyckie lub muzyczne. Jest to człowiek bardzo bystry, obrotny, zręczny, zwłaszcza w wypadkach nieprzewidzianych trudności. Trzeba dodać, że jest bardzo wrażliwy na wpływ innych ludzi i liczy się z ich zdaniem. Jego wyobraźnia jest rozwinięta dość silnie i okazuje zamiłowanie do wszystkiego co niezwykłe i fantastyczne. Smak jego jest bardzo subtelny. Ukochał wszystko co piękne, a jego zachowanie się i tryb życia noszą często na sobie pewne piętno artystyczne. Nieraz też okazuje istotnie zdolności w kierunku artystycznym, muzycznym, śpiewu itd. Doskonale zna się na sztuce, a w dziedzinie poezji lub muzyki może się nawet wznieść wysoko. Czego się strzec winien. Chociaż jest bardzo utalentowany, nieraz zachowuje się w życiu zbyt biernie i za mało myśli o rozwinięciu swych wrodzonych talentów i przejawieniu ich w czynach. Trzeba jednakże stwierdzić, że w życiu czeka go dość dużo szczęścia, chociaż koleje jego losu zazwyczaj podlegają zmianom najróżnorodniejszym. Niewątpliwie potrafi on sobie utorować drogę w życiu i osiągnąć dobre stanowisko, związane z pewną odpowiedzialnością. Jest to bowiem silny charakter - i to silny pod wszystkimi względami - zarówno psychicznie jak i fizycznie. Dobry mówca - potrafi być zręcznym dyplomatą, a gdy swą działalność skieruje w stronę życia politycznego - może osiągnąć doskonałe rezultaty i zwyciężać swych przeciwników przy wyborach. Gdy tylko będzie mógł w życiu osiągnąć odpowiedni rozwój umysłowy i duchowy - może wówczas zostać jednostką wybitną, twórcą lub organizatorem społecznym, którego wpływ będą odczuwać szersze warstwy ludności.

Kto urodził się dnia 24 maja - Żyje na rozstajnych drogach, nie wiedząc którą ma wybrać.
Jest to człowiek dowcipny, inteligentny, miewa doskonale pomysły, a dzięki swemu zamiłowaniu do pracy umysłowej nieraz zdobywa dużą wiedzę i mądrość. Kto urodził się dzisiaj myśli bardzo dużo i więcej żyje swymi myślami aniżeli uczuciami i pierwsze odgrywają w jego życiu większą rolę. Przez cale swe życie dąży do tego, aby się rozwijać, poznać samego siebie i analizować swe wrażenia i uczucia. Pragnie on opanować swe uczucia i rozwinąć silną wolę. A mimo to - jest jednak dość chwiejny i waha się pomiędzy ufnością i wiarą, a sceptycyzmem. Rzadko przebywa w jednym miejscu przez czas dłuższy i chętnie zmienia miejsce swego pobytu. Nieraz pragnąłby nawet być w dwóch miejscach naraz. Nie odznacza się wielka wytrwałością i konsekwencją: zanim zakończy jakąś sprawę i doprowadzi coś do skutku - już zabiera się znowu do czegoś zupełnie innego, a to z powodu swego niezdecydowania. Jego niepokój nerwowy, i chęć czynienia kilku rzeczy naraz potęguje się z wiekiem. Wady. Jest niezdecydowany, zawsze -;siedzi na dwóch stołkach" i nie zawsze potrafi się skoncentrować i pracować wydajnie i z korzyścią dla siebie. Najczęściej nie wie co ma wybrać, bo w życiu nieustannie stają przed nim, otwierają się nieustannie dwie drogi, dwa sposoby postępowania, podwójne możliwości i przeżycia podwójnego rodzaju. Pociągają go też jednocześnie rozmaitego rodzaju zainteresowania i rozmaite rodzaje studiów. Nerwowy, niespokojny, drażliwy - łatwo się unosi a wskutek rozproszenia jakie okazuje - trudno mu się koncentrować. Gdy rozwinie się wyżej moralnie, może osiągnąć wielką mądrość. Lecz człowiek stojący na niskim szczeblu drabiny moralnej - ceni przede wszystkim tylko swój mózg i nie wierzy w nic poza materialnymi wydarzeniami codziennego życia.

Kto urodził się dnia 25 maja - Usposobienie jego jest społeczne; ma licznych przyjaciół.
Wspaniałomyślny, sympatyczny - odznacza się zdrowym rozsądkiem i trafnością swych spostrzeżeń. Gościnny, uprzejmy - troszczy się o wygodny i rozrywki swych gości. Wywiera wpływ przyciągający na innych, a w życiu nie zabraknie mu przyjaciół i zwolenników. Posiada wielką wyobraźnię, ale przy swych zdolnościach niezwykłych może okazywać też usposobienie kapryśne lub fantastyczne. Może też przejawiać pewien talent w jakimś określonym kierunku. Intelekt jego jest bardzo aktywny i ostry: niezwykle trafnie obserwuje wydarzenia i ludzi, a sądy jego są przeważnie słuszne. Dzięki swym specjalnym zdolnościom zarówno analitycznym jak i praktycznym człowiek urodzony dnia tego mógłby zostać doskonałym detektywem, sędzią śledczym, prawnikiem. Usposobienie jego jest przyjazne i szlachetne - lubi pracę społeczną. Może zająć z czasem stanowisko odpowiedzialne, na którym będzie się cieszył zaufaniem ogólnym. Dzięki własnym swym wysiłkom może osiągnąć wyniesienie zawodowe w zakresie swej pracy zarówno jak i w zakresie swego społecznego środowiska. Nieraz zdarza się, że ma ważne zadania do spełnienia w życiu - i stopniowo wznosi się na jakąś dobrą pozycję życiową, zajmując dobre stanowisko lub sprawując jakiś ważniejszy urząd. Urodziny te nieraz dają tendencję do dwóch małżeństw - zwłaszcza u kobiet. Taki człowiek jest lojalny i wierny w stosunku do swych przyjaciół, lecz usposobienie jego jest zmienne. Zręcznie dostosowujący się do warunków i otoczenia - szybko podnosi się z wszelkich upadków i klęsk życiowych i toruje sobie nowe drogi w życiu. Poszukuje wytrwale prawdy - a przytem zawsze widzi dwie strony każdego zagadnienia - i ta kontrastowość i podwójność jego charakteru nieraz się zaznacza w życiu. Umysł jego niezwykle ruchliwy - zawsze jest czynny. Zapytany w jakiejś sprawie - może dać zawsze na to kilka odpowiedzi.

Kto urodził się dnia 26 maja - Lubi w życiu ryzykować. Inny jest w swych myślach, a inny w czynach.
Zręczny jest bardzo w wyrażaniu swych myśli, czy w słowie, czy w piśmie i okazuje zdolności artystyczne i literackie. Nieco wyniosły i egoistyczny - jest dobrym pracownikiem umysłowym; potrafi zwłaszcza dobrze rozumować i dowodzić słuszności swego zdania. W sporach jest zacięty i nieustępliwy. Wykazuje w ogóle dość wojowniczą naturę - jest też zazdrosny. Nie cofa się w życiu przed ryzykiem i hazardem. Jest to człowiek wszechstronnie uzdolniony o naturze podwójnej. Inne jest jego wnętrze - a inaczej postępuje na zewnątrz. Nastroje jego zmieniają się nieustannie. Gdy jest dobrze usposobiony - wówczas jest doskonałym pracownikiem i chętnie przychodzi z pomocą innym. Pod wpływem zaś złych nastrojów - jest bezwładny i obojętny. Na ogół trzeba stwierdzić, że w życiu dość mu się wiedzie, a jego wszechstronne zainteresowania i projekty realizują się pomyślnie. Przytem interesa swe prowadzi umiejętnie i systematycznie, i również w swych zajęciach i pracy umysłowej jest staranny i metodyczny. Zwraca uwagę na swe zachowanie się, wygląd zewnętrzny i troszczy się o ubranie. Może liczyć na powodzenie i karierę w wojskowości. Jego bracia mogą osiągnąć dobre stanowiska. Czyni on odważne wysiłki w celu zdobycia bogactwa i osiągnięcia dobrego stanowiska. Co mu grozi. Czeka go jednak opozycja wrogów, która będzie mu w tym przeszkadzać dość silnie i nie można powiedzieć na pewno, czy mu się uda zwalczyć swych przeciwników. Życie tego zależne jest od ryzyka.

Kto urodził się dnia 27 maja - Inteligentny, wrażliwy - lubi zwierzęta i ma zdolności handlowe.
Jest to człowiek o silnie rozwiniętym poczuciu sprawiedliwości i dość dużych zainteresowaniach naukowych, skłonny do badań i studiów. Zwłaszcza w kierunku prawniczym zarówno jak i filozoficznym lub teologicznym może okazać uzdolnienie specjalne. Odznacza się również dużym zmysłem krytycznym. Cechuje go zdrowy rozsądek, pragnienie zdobycia wiedzy; trafne zdanie i bezpartyjny pogląd na sprawy społeczne zarówno jak i pewna tendencja do serdecznego i eleganckiego zachowania się. To ostatnie jest jednak raczej tylko pozorem - gdyż w gruncie rzeczy człowiek w dniu tym urodzony ma naturę oziębłą i obojętna. Jest dumny, nie chce podlegać innym, a w obronie swej niezależności gotów na wszystko. W biedzie - czuje się bardzo nieszczęśliwy. Gdy człowiek taki jest członkiem jakiejś gminy religijnej - okazuje w jej sprawach dużą gorliwość. Wrażliwy jest i zamknięty w sobie - stąd też trudno go poznać - a z powodu tego mogą powstawać nieraz w jego życiu nieporozumienia. Interesuje się sprawami domowymi, zwłaszcza wzrusza go los zwierząt domowych, do których łatwo się przywiązuje. W życiu czekają go różne przejścia, zmiany i wahania się losu - z góry na dół - dopóki nie nauczy się panować nad sobą i w ten sposób nie będzie w stanie zapanować nad warunkami życiowymi. Na ogół w pracy zawodowej może osiągnąć powadzenie - o ile tylko uda mu się przezwyciężyć tendencje do niepokoju, drażliwości, krańcowości - potęgująca się z wiekiem. Wówczas może swe obowiązki spełniać ku ogólnemu zadowoleniu. Ma zdolności do handlu i może zostać dobrym kupcem. Czeka go dość długie życie i ewentualność zdobycia majątku. Może nawet stać się słynny - ale mimo to trudno mu będzie być popularnym.

Kto urodził się dnia 28 maja - Jest usposobiony pokojowo i chciałby dookoła siebie widzieć harmonię i zgodę. Jest to człowiek o usposobieniu szlachetnym, dążący do tego, aby być zadowolonym z życia i osiągnąć w nim pełnię szczęścia. W zachowaniu się swym jest uprzejmy, ujmujący, delikatny - na ogół budzi do siebie sympatię. Zachowanie się jego jest grzeczne, a nieraz nawet pełne wdzięku. Lubi ubierać się elegancko. Odznacza się dobrą pamięcią; lubi rozmyślać i zastanawiać się w spokoju. Jednakże wyobraźnia jego nie jest bynajmniej zbytnio rozwinięta. Na ogół okazuje pewne zainteresowania literackie zarówno jak i naukowe. Udziela chętnie rad swemu otoczeniu i mocno jest przekonany o ich słuszności. Jest to zwolennik wszelkiego piękna i sztuki, pragnący dookoła siebie widzieć tylko harmonię i zgodę. Skoro nauczy się czynić dobry użytek ze swych zdolności - wówczas może osiągnąć wysoki poziom rozwoju zarówno pod względem umysłowym jak i duchowym. Czeka go małżeństwo z miłości, w którym będzie się czuć szczęśliwy. Lubi też swatać swych znajomych. Zarówno we współdziałaniu jak i w małżeństwie najlepiej harmonizuje z ludźmi urodzonymi od dnia 21 stycznia do dnia 20 lutego oraz od dnia 22 września do dnia 22 października. Kobieta urodzona tego dnia - wyróżnia się swymi umysłowymi zdolnościami, dążeniem do postępu, szerszego ujęcia, niezależnością. Mogą się przed nią otworzyć rozmaite możliwości kariery zawodowej. Z wiekiem staje się coraz bardziej władcza, ale też nerwowa i niespokojna, z tendencją do popadania w krańcowość. Czekać ją może w życiu ewentualność dwóch małżeństw lub dłuższych związków.

Kto urodził się dnia 29 maja - Tego życie domowe nie układa się zbyt przyjemnie. Niechaj szuka pociechy w nauce, sztuce lub literaturze.
Lubi polowania, podróże, wszelkie przygody i rozrywki. Jego zdolności umysłowe są wybitne, a zainteresowania wszechstronne. Jest to człowiek subtelny, który umiłował literaturę i sztukę. Jednocześnie wykazuje też i zdolności praktyczne. - zwłaszcza w kierunku handlowym i może być doskonałym pośrednikiem, kupcem, finansistą. Wykazuje również zdolności w kierunku wojskowym. Czujny, bystry, okazuje zmienność usposobienia, która może przerodzić się w gniewliwość lub drażliwość, albo też niepokój nerwowy. Potrafi być wiernym i dobrym przyjacielem, ma dużo zdrowego rozsądku i wrodzonej szlachetności, w miłości zaś jest bardzo przywiązany. Dzięki doświadczeniom życiowym rozwija się stopniowo - a jego charakter powoli się krystalizuje. Dzięki życiu religijnemu lub też zainteresowaniom filozoficznym powoli opanowuje swą nerwowość, staje się cierpliwy, samoopanowany, przywiązany do życia rodzinnego i spełniający chętnie swe obowiązki. W małżeństwie nie jest zbyt szczęśliwy - dokuczają mu bowiem nieporozumienia, a nawet kłótnie. Choroby, jakie ewentualnie mogą przynieść dzisiejsze urodziny, to cierpienia płuc, krwi, nerwowość i dolegliwość rąk. Co mu grozi. Jest zbyt pewny siebie i z tego powodu wywołuje nieporozumienia i spory, a nawet może ściągnąć na siebie katastrofę życiową. Kobieta dziś urodzona - jest ładna, uczuciowa, szlachetna - ale nieraz zaniedbuje swe obowiązki domowe. Interesują ją sztuki piękne, zwłaszcza muzyka i malarstwo a także i życie publiczne.

Kto urodził się dnia 30 maja - Wierzy w siebie, dąży do władzy i potrafi rozwiązywać trudne zagadnienia.
Jest to człowiek niezależny, dążący do wolności - o charakterze dość sympatycznym. Wiara w siebie, poczucie własnej godności i pełnia świadomości własnych sił - to jego najwybitniejsze cechy charakteru. Ma on dobre intencje - ale nieraz jest zbyt rozproszony. Wszystko co dotyczy życia umysłowego żywo go interesuje; dąży do rozwoju, wszechstronnego wykształcenia i wysubtelnia przez nieustanna aktywność myślową. Umysł jego jest obdarzony właściwościami specjalnymi. Potrafi on zajmować się takimi rzeczami, jakie niecierpliwią innych. Ma zdolności do układania i rozwiązywania szarad, rebusów, rozstrzygania zagadkowych problemów, odkrywania tajemnic itp. bardzo wszechstronny w swych zainteresowaniach - robi kilka rzeczy naraz - nieraz zawód jego tez jest podwójny. ta podwójność w życiu człowieka urodzonego dzisiaj odgrywa dość dużą rolę i nieraz spotykają go przeżycia podwójnego rodzaju. Kobieta urodzona dzisiaj nieraz ma dwóch mężów, lub też przeżywa kilka dłuższych związków. Kto urodził się dzisiaj wyróżnia się swą szeroka wiedzą, wpływami i autorytetem. Jego stanowisko życiowe zazwyczaj ustala się w połowie życia - i jest to zazwyczaj jakaś dobra pozycja. Na ogół wiedzie mu się w życiu. Wady. Chętnie pozuje, jest dumny, samowolny i zaniedbuje swe obowiązki. Co mu grozi. Ugania się za sensacją, co ściągnie na niego poważne przykrości życiowe.

Kto urodził się dnia 31 maja - Jest miłosierny i poświęca się dla innych. Niechaj unika niepokojów.
Dąży on do opanowania samego siebie i przezwyciężenia swych wad. Przyjazny, sympatyczny - pragnie przyjść z pomocą potrzebującym, wspomaga chorych i upośledzonych. Wysoce uzdolniony - posiada wzniosłe ideały i chętnie poświęca własne swe korzyści na ofiarę swym ideałom. Odznacza się swym dobrym usposobieniem: jest szlachetny, pomocny, miłosierny, natchniony, dobrze życzący swym bliźnim. Jego zdolności krytyczne i porównawcze są rozwinięte niezwykle silnie. Wykazuje również uzdolnienie w kierunku medycyny. Jest to człowiek obdarzony niezwykłą energią, a jego kariera życiowa szybko postępuje naprzód. Wiedzie mu się w życiu, a jego przedsięwzięcia i poczynania uwieńczą skutki pomyślne. Zwłaszcza w związku z współdziałaniem z innymi może osiągnąć powodzenie. Może osiągnąć również wyniesienie dzięki dobremu małżeństwu. Choroby. Organizm człowieka urodzonego dzisiaj niezbyt jest silny. Jest on zawsze bardzo czynny i z tego powodu może ulec niebezpieczeństwu przepracowania i przemęczenia, a z tego może się później rozwinąć choroba piersiowa. Powinien unikać niepotrzebnych podrażnień i niepokojów - inaczej ogarnie go silna nerwowość, która może go potem doprowadzić do ogólnego osłabienia i wyczerpania.