Kto urodził się dnia 1 czerwca - Jest bystry i pragnie władzy; czekają go podróże dalekie.
Okazuje duże zdolności w kierunku finansowym. Zachowanie się jego jest przyjazne i uprzejme, a umysł wykazuje predyspozycję do rządzenia i kierowania innymi ludźmi. Jest to człowiek bardzo ambitny, który czyni wysiłki w celu zajęcia jakiegoś stanowiska wybitnego. Jego charakter jest całkiem swoisty; oryginalny - jaki niełatwo jest należycie zrozumieć. Doskonały obserwator - posiada dużo wrodzonej bystrości, właściwej ludziom zajmującym w świecie stanowiska kierownicze. Jego zdolności przewidywania są silnie rozwinięte. Ma doskonałe koncepcje i jego ideje o tym, co powinno być dokonane - są słuszne, ale nie zawsze wciela w czyn to, co głosi. Niespokojny, pożąda zmian i stąd życie osiadłe i stałe na jednem miejscu mniej posiada dlań powabu, aniżeli zmiany miejsca pobytu i podróże. Urodziny dzisiejsze przynoszą też zazwyczaj ewentualność dalekich podróży zagranicznych, które mają nieraz związek z przyjaciółmi. Może zdarzyć się, że człowiek urodzony dzisiaj opuszcza swą ojczyznę i odbywa wędrówki dalekie, niezadowolony z tego, co go otacza. A jednak - grozi mu, że uganiając się za fortuną nieznaną - opuści niewykorzystane okazje prawdziwego szczęścia. Wady. Nieraz podlega, złudzeniom i okazuje pewna chwiejność pod względem zasad moralnych. To samo stosuje się również i do jego życia religijnego. Jest też dość zmysłowym i skłonnym do ekscesów w kierunku zaspakajania swych pożądań. Powinien dążyć do przezwyciężenia swej chwiejności i niezdecydowania, które zwłaszcza w drugiej połowie życia silniej da mu się odczuwać, a także powinien się starać opanować swe drapieżne instynkty. Okazuje dużo przywiązania do swej rodziny - a szczęście jego życiowe związane jest zazwyczaj z życiem rodzinnym.

Kto urodził się dnia 2 czerwca - Jest doskonałym polemistą - niechaj się jednak strzeże powierzchowności.
Odznacza się swą inteligencją. Pragnie on wszystko ująć przy pomocy myśli, rozumuje i wyjaśnia bardzo wymownie, wykazując zdolności krasomówcze i umiejętność w dowodzeniu. Jest to doskonały polemista. Posiada również i zdolności satyryczne i zręcznie potrafi bronić swego zdania, argumentując z wielkim sarkazmem i dowcipem. Prawdę powiedziawszy - nieraz też zbytnio pewnym jest swej mądrości - wydaje mu się bowiem, że zawsze tylko on ma słuszność i że wie wszystko! Każdą rzeczą się interesuje i na wszystkim zna się po trochu - ale też najczęściej niczem nie zajmie się gruntownie... Na jakiś czas daje mu zadowolenie to nieustanne zmienianie przedmiotów zainteresowania, potem jednakże napastuje go rozczarowanie. Skłonnym jest do częstego zmieniania swego zdania. Nieraz też waha się pomiędzy dwoma wręcz przeciwnymi poglądami. Ta podwójność często występuje w jego życiu, a nawet i kobiety dzisiaj urodzone nieraz przeżywają dwa małżeństwa lub też kilka dłuższych związków. Jednakże trzeba wyjaśnić, że mimo całą zmienność psychiki człowieka dziś urodzonego - uczucia jego są prawe i stałe - jest to bowiem człowiek szlachetny. Pełen nadziei, żyje więcej myślami aniżeli zmysłami i układa sobie ciągle projekty na przyszłość. Lubi też eksperymentować i okazuje zdolności do mechaniki. Co mu grozi? Przede wszystkim grozi mu utrata osób ukochanych lub rozejście się z nimi. Wskutek okoliczności nie dających się przewidzieć - ominą go rozmaite pomyślne okazje życiowe. Dzięki swej lekkomyślności - może się narazić na przykrości i straty. Obrotny, intelektualny, pełen temperamentu, dobry mówca - jest jednocześnie nieufnym i wahającym się. Może osiągnąć pewne uznanie społeczne dzięki swej działalności filantropijnej.

Kto urodził się dnia 3 czerwca - Lubi zmieniać miejsce pobytu i zawód.
Bystry, wielomówny, ruchliwy lubi podróże, zmiany miejsca pobytu i wogóle wykazuje pewne skłonności do prowadzenia życia koczowniczego. Władczy, niespokojny, aktywny, pełen energii - okazuje zdolności dyplomatyczne i potrafi umiejętnie kierować różnymi zawikłanymi życiowymi sprawami, w których się świetnie orientuje dzięki swej przenikliwości. Nieraz okazuje pewną dumę rodową - chociaż na ogół chętnie się poświęca dla innych, a dzięki swej wrażliwości i dużej uczuciowości - może łatwo zostać wywiedziony w pole. Ale trzeba również zaznaczyć, że jego charakter wykazuje pewna podwójność - raz jest serdeczny, przyjacielski i wywierający wpływ przyciągający na innych - to znowu jest obojętny, oziębły, kapryśny. Zawód dlań najlepszy związany z pracą umysłową, drukarstwem, dziennikarstwem, nauczaniem lub podróżami. Okazuje również niezwykłą zręczność w pracach ręcznych i zdolności artystyczne. Wady: Jest nieco mściwy, skryty, drażliwy i zbyt łatwo się unosi. Lubi jałowe dyskusje i spory bezprzedmiotowe. Wady te przejawiają się silniej u osób urodzonych we dnie. Należy jednakże podkreślić, iż jego zdolności umysłowe są niezwykłe, i może on dzięki wykształceniu i kulturze rozwinąć się bardzo wysoko, do czego, zresztą pcha go pęd wewnętrzny. Co mu grozi? Współpraca i związki z innymi okażą się dlań dość niebezpieczne. Z powodu nieustalonych dostatecznie celów życiowych, zbytniej zmienności, czy to wewnętrznej, czy też spowodowanej przez wydarzenia życiowe - może się w końcu okazać, iż nie dopnie swych zamiarów. W takim wypadku jego życie, bezpożyteczne zarówno dla niego samego jak i dla innych - upływa mu zazwyczaj w zabawach i rozrywkach.

Kto urodził się dnia 4 czerwca - Lubi zmieniać miejsce pobytu i zawód.
Potrafi doskonale argumentować i dowodzić - a dzięki temu wywiera wpływ dość znaczny na swe otoczenie. Wogóle jest to człowiek o głowie otwartej, specjalnie uzdolniony w kierunku filozoficznym. Umysł jego niezwykle bystry i subtelny - nie pozbawiony jest również i chytrości. Interesują go zawsze rzeczy najnowsze i najbardziej postępowe - a gdy coś utraciło swój posmak nowości - przestaje go interesować; szuka on wówczas nowych dziedzin dla swej ekspansji umysłowej. Dzięki swym wybitnym zdolnościom dostosowywania się do warunków i potrzeb życiowych - łatwo może osiągnąć wyniesienie. Trzeba jednakże dodać, że nie lubi wszelkiej pracy zbyt jednostajnej i monotonnej, która by nie dawała dostatecznego pola do popisu jego zdolnościom intelektualnym. Dzięki swemu przyjemnemu charakterowi - jest dość lubianym przez otoczenie. Dużo korzysta w swych podróżach - zarówno umysłowo jak i materialnie. Wady: Usposobienie jego jest jednak dość dysharmonijne. Waha się, wątpi i często podlega złudzeniom - z czym walczyć powinien. Pragnie bardzo zrobić majątek i nie przebiera w środkach, jakie mogą go do tego doprowadzić. Co mu grozi? Chociaż jest bardzo ostrożnym i dba o siebie zarówno jak i o swe interesa - może zarówno zostać oszukanym przez innych, jak też i zawieść się na swych własnych zdolnościach. Czego się strzec winien? Z powodu braku skrupułów, jaki okazuje ubiegając się za korzyściami materialnymi - może popaść w niebezpieczne sytuacje życiowe. Dziecko dziś urodzone - powinno być kierowane wpływem miłości. Gdyby jej wychowawcy nie odczuwali - niechaj mimo wszystko unikają postępowania szorstkiego. Na dziecko dziś urodzone najłatwiej bowiem oddziaływać przez jego myśli i rozwój umysłowych zdolności. Jego umysł jest bowiem bardzo rozwinięty, pojemny i łatwo wszystko pojmuje.

Kto urodził się dnia 5 czerwca - Albo będzie jednostką wybitną - albo pechowcem.
Charakter jego jest bardzo obrotny a usposobienie ekscentryczne. Wynalazczy, bystry - wyróżnia się swymi zdolnościami umysłowymi. Inteligentny, aktywny, o usposobieniu niespokojnym, samowolnym - łatwo wywołuje nieporozumienia. Jest to człowiek, który może być albo jednostką wybitną - albo też mniej niż przeciętną. Albo odznaczy się niezwykle dzięki swym studiom, pracy umysłowej i dzięki swej wiedzy wszechstronnej - albo też będzie prowadzić życie bezładne, pełne zamieszania i chaosu. Zabiera się do wielu rzeczy naraz i często więcej zaczyna, aniżeli może doprowadzić do pomyślnego zakończenia. Nieraz też zdarza się iż rozpoczęta praca przestaje go interesować i wówczas porzuca ją i zabiera się bez skrupułów do innej roboty. Tak urodzeni ludzie odgrywają często pewną rolę w życiu politycznym, artystycznym, dziennikarskim - jako wynalazcy lub literaci. Wady dzisiejszych urodzin - to nieszczerość, a człowiek tak urodzony nieraz mija się z prawdą. Czyni to zresztą najczęściej pod wpływem swej wyobraźni, która nie pozwala mu dostrzec rzeczy takiemi jak są naprawdę, lecz ukazuje wszystko w różowym świetle jego pragnień. Miewa on pomysły chaotyczne, a jego plany i projekty nie mają dość siły i wskutek tego nie uwieńczy ich powodzenie. Wykazuje też pewną podwójność charakteru - inny jest w słowach, a inny w uczynkach. Choroby jakie przywiązane są do urodzin dzisiejszych - to pewna ewentualność cierpień płucnych, czemu można przeciwdziałać przez ćwiczenia oddechowe i gimnastykę, co wywiera wogóle wielce dobroczynny wpływ na zdrowie osób dziś urodzonych. Trzeba również dążyć do spokoju i harmonii - gdyż zamieszanie i niepokój psychiczny ujemnie od- bija się na stanie zdrowia i w końcu może się przejawiać jako choroba organizmu.

Kto urodził się dnia 6 czerwca - Wymowny, obrotny - skłonny jest do krańcowości.
Ma doskonałą pamięć. Cokolwiek usłyszy lub przeczyta - zachowuje w pamięci i umie to odpowiednio zużytkować we właściwej porze. Łatwo potrafi dostosowywać się do wszelkich okoliczności. Może być doskonałym agentem lub kupcem. Najchętniej zajmuje takie stanowisko, na którym może wykazać się ze swą zręcznością wymowy lub pióra, w przynoszeniu najświeższych wiadomości przy nauczaniu innych i t. p. Tak rodzi się wielu wybitnych literatów, dziennikarzy, wydawców i artystów. Jest to człowiek usposobiony pokojowo i pragnie przyjść innym z pomocą, spełniając uczynki, które posłużą dla ogólnego dobra. Zakres jego prac jest zazwyczaj dość szeroki - nieraz pragnąłby znajdować się w dwóch miejscach naraz. Jego sposób zachowania się ufny i przyjacielski - za chwilę może się zmienić i stać się zamkniętym w sobie, zwlekającym, oziębłym. Zresztą przeważnie jest w dobrym nastroju i usposobionym jest przychylnie do innych ludzi. Jest zmysłowy i może podlegać silnym wzruszeniom. Okazuje skłonność do krańcowości i przebierania miary. Zazwyczaj tak się w życiu składa, że chociaż wiele pracuje - nie osiąga jednakże przez to wielkich korzyści. Co mu grozi? Że plany, jakie układa są niedostatecznie obmyślane i nie będą się pomyślnie realizować. Może się również okazać, że prace jakie przedsiębierze - nie są celowe i dla tego też nie osiągnie dzięki nim powodzenia. Czy to z powodu braku zdolności przewidywania, czy też ze względu na okoliczności od niego niezależne - w każdym razie może go spotkać niepowodzenie, a z jego projektów i zamiarów tylko niewiele dojdzie do skutku.

Kto urodził się dnia 7 czerwca - Niechaj nie rozprasza swych sił niepotrzebnie.
Zakres jego zainteresowań umysłowych jest dość szeroki - przyciąga go nauka i sztuka, chętnie jednak prześlizguje się tylko po ich powierzchni, chociaż potrafi sobie nadać pozór rzeczoznawcy... Ruchliwy, nieco niespokojny, jest to jednakże człowiek zdolny, energiczny, władczy, nakazujący posłuszeństwo. Jest dość skryty - a przytem interesuje się wszystkim co niejasne, niezwykle, ukryte, niecodzienne. Potrafi kochać z całym oddaniem się i poświęcać się w miłości. Może być doskonałym reprezentantem jakiejś firmy lub towarzystwa, dobrym agentem, pośrednikiem, popularyzatorem. Może też zostać zdolnym uczonym lub dobrym kapłanem. Jego bracia obierają nieraz karierę artystyczną. Wady. Z moralnego punktu widzenia jego charakter jest zbytnio poddającym się i zbyt ustępliwym. Łatwo podpada pod wpływ pochlebców i wówczas pozwala im sobą kierować. Co mu grozi? Że siły swe będzie rozpraszać w wielu kierunkach, i nie osiągnie spodziewanych pomyślnych rezultatów. Grozi mu również skaleczenie. Jest nie zawsze praktycznym - a jego nierealne projekty nie mogą mu przynieść - rzecz prosta - korzyści. Jak wychować dziecko dziś urodzone? Należy mu zaszczepiać skłonność do prostolinijności, w postępowaniu i przyzwyczajać do tego, aby nie ulegało podszeptom próżności. Przede wszystkim należy dążyć do rozwinięcia w takim dziecku jasnego uświadomienia, do czego okazuje duże zdolności. Choroby. Człowiek dnia tego urodzony jest nerwowy i drażliwy. Łatwo może się przemęczyć i przepracować, a wówczas podlega stanom zamieszania i konfuzji, co odbija się ujemnie na jego zdrowiu.

Kto urodził się dnia 8 czerwca - Potrafi utorować sobie drogę w życiu.
Charakter jego jest nieco kobiecy, o naturze podwójnej, zmiennej. Obrotność, zdolność dostosowywania się, ruchliwość umysłu i zręczność fizyczna - to jego najcharakterystyczniejsze cechy. Jest to człowiek pracowity, a jego umysł jest aktywny, subtelny, bystry, szybko pojmujący i chytry. Nadmiar energii intelektualnej jaka go wypełnia - musi znaleźć sobie ujście w życiu. Ożywia go pragnienie rozmaitości i antypatia do powtarzania tych samych rzeczy - dzięki czemu, gdy osiągnie odpowiedni rozwój - może osiągnąć wspaniale rezultaty w nauce doświadczalnej, literaturze lub sztuce. Potrafi utorować sobie własną drogę w życiu i osiągnąć swe cele, nakazując innym szacunek. Odznacza się swymi zdolnościami finansowymi i handlowymi, a w tym kierunku może osiągnąć powodzenie. Możność działania, okazywania swej przedsiębiorczości oraz przejawiania swej indywidualności w czynie zawsze sprawia mu przyjemność i daje zadowolenie. Niewątpliwie jest to człowiek pożyteczny i przyjemny - a jego misją jest uczynienie życia bardziej przyjemnem i interesującem zarówno dla siebie samego jak i dla drugich. Czego się strzec winien? Łatwo ulega przemęczeniu z powodu swej wrażliwej intelektualnej natury, a także i nadmiernej gorliwości i przejmowania się wykonywaną pracą. Dziecko dziś urodzone jest wrażliwe i delikatne; należy z nim postępować łagodnie. Później, gdy dorośnie, staje się taki człowiek dość samowolnym, pozostając jednakże ustępliwym i dostosowującym się do warunków.

Kto urodził się dnia 9 czerwca - Niechaj się przygotuje, na zmienne koleje losu.
Wyróżnia się swym pożądaniem wiedzy, miewa oryginalne pomysły i ideje, a bywa również gorącym zwolennikiem sztuk pięknych i literatury. Wogóle jego zdolności umysłowe są duże, zarówno w kierunku czysto naukowym jak i we wszystkim, co dotyczy komunikacji, handlu, prawa. Dzięki zdolnościom dyplomatycznym - zręcznie przeprowadza w życiu swe projekty. Jego poczynania zyskują często pewną popularność, gdyż jest to człowiek posiadający usposobienie społeczne i humanitarne. Okazuje zamiłowanie do podróżowania, zajmuje się wieloma rzeczami naraz - natomiast praca systematyczna i wytrwała mniej go pociąga. Podobnie jak podlega zmianom w swym zawodzie i skłonnościach - również jego stan posiadania i warunki materialne podlegają wahaniom. To też w życiu przechodzi od niedostatku do bogactwa, a potem znowu dają mu się we znaki materialne braki. Straty i zyski, porażki życiowe i triumfy - zmieniają się kolejno i tworzą w całości życie dość niespokojne. Mimo te wszystkie zmiany - najczęściej tak się ułoży w życiu, że w końcu osiągnie dobrą sytuację, na której będzie się cieszyć pewnym uznaniem i powodzeniem. Wady najgłówniejsze urodzin dzisiejszych - to uleganie złudzeniom i wytworom własnej fantazji, oraz brak umiejętności przewidywania, co w rezultacie daje straty materialne. Co mu grozi? Może być w życiu narażonym na niebezpieczeństwa tajne, które trudno naprzód określić. Dzięki zmianom majątkowym, o jakich mówiliśmy uprzednio - może być narażony na nieoczekiwaną biedę. Kobieta dziś urodzona - nie zawsze cieszy się dobrym zdrowiem. Życie; nieraz przynosi jej ewentualność dwóch małżonków, przeważnie jedno niezbyt szczęśliwe.

Kto urodził się dnia 10 czerwca - Może się wybić dzięki swym zdolnościom handlowym.
Jest to człowiek towarzyski, dążący do tego, aby sformułować i wyrazić swe poglądy a także wpłynąć na otoczenie. Dzięki temu gorzej się czuje w samotności, pragnął by przeto mieć zawsze kogoś koło siebie. Chciałby aby jego przyjaciele i krewni dzielili jego zainteresowania - ale wewnętrzny niepokój jaki go wypełnia daje się nieraz we znaki. Nieraz przeżywa okresy depresji i przygnębienia, to znowu uszczęśliwiony, radosny - pragnąłby świat cały wypełnić swym szczęściem. Lubi uznanie i chciałby zostać ocenionym wedle wartości - ale specjalnie jest mu miłem gdy go ktoś chwali za jego intelekt. Jest to bowiem człowiek istotnie mądry, wyróżniający się swą bystrością i zdolnością pojmowania. Ma on dobrą pamięć i łatwo uczy się wszystkiego. Dzięki wielkiej obrotności, wszechstronnym zdolnościom i wymowie - potrafi zrobić karierę w każdym zawodzie. Zwłaszcza zdolnym jest do handlu i to we wszystkich jego odmianach. Zawód swój jednakże często zmienia, gdyż jest niezdecydowany i chwiejny. Wadą jego jest, iż wykazuje czasami zbyt mato wiary w siebie, co może mu zaszkodzić. Często inaczej postępuje aniżeli myśli - jest skryty i chytry. Jest to natura dość zmysłowa, o pewnych upodobaniach w kierunku religijnym lub mistycznym. Wierzy w sny i wizje, interesuje się życiem duchowym - a wogóle zaciekawia go wszystko, co jest niezwykłe i dziwaczne. Lubi badania naukowe i nieraz prowadzi współpracę z uczonymi. Urodziny dzisiejsze dają przyjaźń osób wpływowych. Życie jego wypełnia praca i wysiłki, uwieńczone zazwyczaj rezultatami pomyślnymi. Mimo iż czekają go w życiu zadania dość niemiłe do wypełnienia - przyczyni się jednak swą pracą do dobra ogółu i osiągnie uznanie. Czego się strzec winien. Aby jego zamiłowanie do rzeczy dziwacznych i niezwykłych nie zaprowadziło go na tory niebezpieczne.

Kto urodził się dnia 11 czerwca - Lubi hazard i ugania się za szczęściem.
Ma ambitne dążenia, lubi podróże, a chociaż jest dość zamknięty w sobie - gotów jest zawsze do obrony swych interesów. Jest to jakby siła hamowana, powstrzymywana, zawsze jednak gotowa do natychmiastowego przejawiania się w życiu. Jest to człowiek poszukujący przygód, wykazujący zamiłowania sportowe. Nie stroni od hazardu i lubi uganiać się za szczęściem w przedsięwzięciach ryzykownych. Usposobienie jego nie bardzo jest społeczne - woli trzymać się w odosobnieniu od innych... Wynajduje sobie różne rozrywki i przyjemności w sposób całkiem swoisty - nieraz dość oryginalne i niezwykłe. Wady. Jest nieostrożny i nie zwraca uwagi zbytniej na to, co robią inni. Mimo aktywność, jaka go ożywia - brak mu nieraz inicjatywy. Co mu grozi. Przede wszystkim grozi mu zależność życiowa od innych, z której nie będzie się mógł łatwo uwolnić. Pozatem - jest niedbały i dzięki temu opuści niewyzyskane doskonałe okazje życiowe. Małżeństwa zawiera często dwa, a jedno z nich niezbyt jest szczęśliwe. Dzieci najczęściej posiada, ale jedno z nich może być dlań źródłem przykrości i czekają go z nim nieporozumienia. Dziecko dziś urodzone - powinno być traktowane delikatnie i życzliwie; wówczas jego zdolności będą się rozwijać pomyślnie, a charakter da się zmodyfikować odpowiednio. Zbytnia surowość i szorstkie postępowanie mogą tylko spotęgować wady takiego dziecka, a kary cielesne więcej szkodzą jego rozwojowi, aniżeli przynoszą korzyści.

Kto urodził się dnia 12 czerwca - Zdolny jest do miłości głębokiej. Uprzejmy, grzeczny, uprzedzający, jest dość ustępliwy i odczuwa potrzebę czułości; łatwo się przywiązuje. Natura jego jest dość szlachetna i potrafi ująć sobie swe otoczenie. Przede wszystkim ceni spokój i zgodę. Usposobienie jego jest serdeczne; jest zdolny do miłości głębokiej. W małżeństwie szuka przede wszystkim sympatji intelektualnej i pokrewieństwa ducha, nie zwracając wielkiej uwagi na różnice wieku i warunki materialne, o ile może w nim osiągnąć pełną ocenę swej wartości psychicznej i podtrzymanie moralne. Najszczęśliwsze związki tworzy z osobami urodzonymi w czasie od 22 września do 23 października i od 21 stycznia do 19 lutego. Inteligentny, wrażliwy- dużo czasu poświęca na dociekania umsłowe lub badania teoretyczne. Dzięki swym zdolnościom literackim może osiągnąć uznanie. Interesuje się wszystkim co nowe, ale to zainteresowanie równie szybko przemija jak i powstaje. To co go pochłania intelektualnie jednego dnia- na drugi- może już dlań nieraz nie istnieć. Lubi piękno przyrody i jest zwolennikiem sztuki, zwłąszcza muzyki, śpiewu, poezji; czas swój chętnie im poświęca. Jest to człowiek miły i uprzejmy w zachowaniu się względem innych. We współdziałaniu z innymi przede wszystkim ceni spokój i zgodę. Nerwowy, drażliwy- lubi zmiany miejsca pobytu i chętnie podróżuje. Co mu grozi? Że może łatwo stać się ofiarą swej próżności i podpadnie pod wpływ pochlebców. Choroby. Ewentualne niedomagania, związane z dzisiejszymi urodzinami, to brak oddechu, astma, cierpienia płuc lub rozstroje nerwowe. U osób ciemnowłosych te cierpienia występują silniej aniżeli u blondynów. Kto urodził się dzisiaj- tego czeka w życiu powodzenie jak również szczęście rodzinne.

Kto urodził się dnia 13 czerwca - Miewa doskonałe pomysły i z powodzeniem realizuje swe projekty.
Dana idea, która go na razie zajmuje -- wydaje mu się jedynie słuszną - i chce koniecznie przekonać o tym swe otoczenie. Jest to człowiek dość ambitny i ma on pewne dążenia w związku z działalnością publiczną, w zakresie polityki miejscowej lub też pracy społecznej. Umysł jego, chociaż bardzo ruchliwy i zmienny - jednocześnie jest pozytywny i silny. Nierzadko tak się składa, że człowiek dziś urodzony jest najbardziej wykształconym ze wszystkich członków swej rodziny. Wykazuje on skłonności do zajmowania się literatura, sztuką lub nauką. Jego zawód zazwyczaj jest z tym związany. Wiedzie mu się w związku z korespondencją, wydawnictwami, książkami, pismami i pracą literacką o charakterze tymczasowym, jak małe książki, broszury, gazety, publikacje i t. p. Powodzenie może osiągać również w związku z przesyłkami pocztą i wszelkimi środkami transportu. Zajmuje się wiele troskami i sprawami innych ludzi i okazuje się nieraz pomocnym do granic swych możliwości. Gdy przejmie się czymś silnie - wówczas mało zwraca uwagi na sprawy materialne, gdyż wogóle jest dość bezinteresowny. To też stratami finansowymi nie przejmuje się, a jego wynalazczy umysł pozwala mu zawsze odkryć jakieś nowe źródło zarobku. Kto urodził się dzisiaj - w każdej potrzebie umie sobie poradzić i znajdzie sobie pomoc. Wiedzie mu się we współpracy z innymi. Wadą jego jest, że niepotrzebnie sam się dręczy analizując nieustannie swe przeżycia i stany psychiczne.

Kto urodził się dnia 14 czerwca - Wesoły, kapryśny, nerwowy - miłym jest w kompanii.
W jego życiu przyjaźń odgrywa wielką rolę: zazwyczaj posiada oddanych przyjaciół. Jego usposobienie jest społeczne a natura jowialna. Wprawdzie ugania się nieraz za rozrywkami i przyjemnościami, ale nie jest egoistą. Najszczęśliwszy się czuje w wesołej kompanii. Dąży do rozwoju i wysubtelnienia, a jego usposobienie jest niezwykle wrażliwe. Dzięki wielkiej nerwowości i podwójnej naturze psychicznej cierpi na okresy depresji, stany trwogi lub przybicia. Kobiety dzięki tym właściwościom psychicznym stają się nieopanowane, nerwowe, a nawet mogą popaść w histerię. Mężczyznom w przypadkach cięższych grozi neurastenia. Kto urodził się dzisiaj - ma naturę szlachetną, co przejawia się w jego słowach i czynach. Potrafi niezwykle skutecznie przekonywać innych o słuszności swego zdania. Lubi wprawdzie rozkazywać - ale nie wykazuje przytem ani zarozumiałości, ani tyranii. Zawsze jednak ma skłonność do krańcowości i dziwactw. Niechaj się strzeże urojonych niebezpieczeństw i chorób wyimaginowanych, co przy jego niezwykłej wrażliwości, przejmowaniu się i silnej wyobraźni - może mu zawsze grozić. Martwi się wówczas i dręczy niepotrzebnie - wreszcie okazuje się, że wszystkie jego tragedie - były tylko jego własnym urojeniem! Silnie podlega wpływowi żony (lub męża). Lubi hazard życiowy i nie stroni od gry. Miłość przynosi mu jednak rozczarowania, a największe troski i przykrości życiowe czekają go w związku z przedstawicielami płci odmiennej. Na ogół można stwierdzić, że jest to człowiek sympatyczny, który w życiu będzie zbierać rezultaty swej pracy i wysiłków.

Kto urodził się dnia 15 czerwca - Może się zawieść na swych przyjaciołach.
Jest to zwolennik ideałów, pionier postępu ludzkości. Natura jego jest pracowita i zamknięta w sobie. Jego szczęście polega na rozwoju wewnętrznym i umysłowym. Ma doskonałą pamięć i jest żywą skarbnicą wiadomości, jakich zbierał w swym życiu i podczas studiów. Chętnie się uczy, lubi studiować i przychodzi mu to z łatwością; pożąda wiedzy, a jego zainteresowania są wszechstronne, chociaż dość zmienne. Odpowiednio do swego żywego i wielostronnego temperamentu - poświęca się nieraz kilku zawodom jednocześnie. Zdarza się również, że zawód swój zmienia i to dość często. Najlepszą karierę zrobi jako pracownik umysłowy - ewentualnie dziennikarz. Może być również doskonałym handlowcem, urzędnikiem, prawnikiem, nauczycielem, sekretarzem, tłumaczem, agentem, pośrednikiem i t. p. Ma wielu przyjaciół, którzy jednakże rzadko kiedy są szczerzy i naprawdę mu oddani. To też czekają go z nimi nieporozumienia, dzięki którym może być narażonym na straty materialne. Wrogowie - chociaż niezbyt liczni - okażą natomiast wielką wytrwałość i zaciętość i potrafią mu zaszkodzić. Nieraz okazuje się, że w przedstawicielach płci odmiennej również ma wrogów. Jednakże ich złośliwości i oszczerstwa nie mogą mu zaszkodzić na stale i spowodować jakieś większe zmiany ujemne. Kobietę dziś urodzoną czeka ewentualność dwóch małżeństw lub dłuższych związków.

Kto urodził się dnia 16 czerwca - Wymowny, dowcipny, lubi wydawać rozkazy i panować nad innymi.
Uczucia z intelektem łączą się w jego naturze w jedną harmonijną całość. Posiada dużą intuicję, wyróżnia się swym darem obserwacji, a gdy się rozwinie odpowiednio - może stać się prawdziwie natchnionym człowiekiem. Wielki dar wymowy łączy się z chęcią mówienia jak najwięcej. Jest niezwykle wrażliwym na opinię. Inteligentny, bystry, dowcipny, impulsywny - lubi wydawać rozkazy i skłonnym jest do panowania nad innymi. Ambitny - wszystkie swe wysiłki życiowe kieruje na to, aby osiągnąć dobre stanowisko. Wielki zwolennik sztuki - nie rzadko sam przejawia zdolności artystyczne w jakimś kierunku. Przejawia również zdolności w związku z literaturą oraz przemawianiem publicznym. Wady. Jest zbyt gadatliwy i chytry. Ma charakter kłótliwy i skłonnym jest do wywoływania sporów. Jest to natura samowolna i zacięta, niewiele tylko sympatii odczuwająca względem innych osób. Nieustępliwy, zazdrosny, mściwy - wskutek tych cech charakteru ściąga na siebie niebezpieczeństwa życiowe. Co mu grozi? Odczuwa wielki niepokój wewnętrzny, co doprowadza go nieraz do drażliwości i nerwowości. O ile nie będzie panować nad swym charakterem - może się stać niezdecydowanym, chwiejnym, niepewnym i powierzchownym. Do czego powinien dążyć? Do rozwinięcia w sobie zdolności koncentracji myślowej, o ile pragnie zostać naprawdę mądrym człowiekiem. Dziecko dziś urodzone - należy wychowywać starannie, gdyż jego charakter w młodości jest miękki i poddający się - i wskutek tego może zostać odpowiednio ukształtowany.

Kto urodził się dnia 17 czerwca - Chciałby wiedzieć o wszystkiem i wszystkiego doświadczyć.
Nie potrafi być jednostronnym i dąży zawsze do osiągnięcia wykształcenia ogólnego. Niezwykle pojętny i wrażliwy - posiada dużą zdolność dostosowywania się do ludzi i warunków życiowych. Pragnie on wszystko zobaczyć, wszystkiego doświadczyć i dowiedzieć się o wszystkim. Wiadomości zebrane potrafi w życiu umiejętnie wykorzystać. Ale trudno mu znaleźć taki pogląd lub taką teorię, któraby mogła go zadowolić na stałe. Ciągle nachodzą nań zwątpienia, a myśli jego dążą raz w tym kierunku - to znowu w innym... Zanim zakończył jedną sprawę - już zainteresuje się czemś zupełnie innym, dzięki czemu staje się niespokojnym, nerwowym i narzeka na "brak czasu". Jest to człowiek dwuznaczny, nieraz inny w słowach, a inny w czynach, o naturze podwójnej, ulegającej częstym zmianom. W sądach swych o innych zarówno jak i w swej pracy umysłowej wykazuje często pewną powierzchowność. Zawsze chce być na wysokości zadania, w każdych warunkach i we wszelkich okolicznościach życiowych. A jednak warunki życiowe i otoczenie wywierają nań wpływ silny i nieraz nie może on dać sobie rady w walkach życiowych. Usposobienie jego może być nieco melancholijne, ale mimo to jest on człowiekiem sympatycznym. Najczęściej okazuje jakieś zdolności artystyczne zarówno jak i dyplomatyczne. Zręcznym jest bardzo w naśladowaniu innych i pragnąłby na wszystkich wywrzeć jak najlepsze wrażenie. W miłości nie oczekuje go wiele szczęścia. Typ nierozwinięty jest chytry, pretensjonalny, domagając się pomocy i podtrzymania od swego otoczenia. Dla takiego egoisty najważniejszą rzeczą jest jego własne szczęście, zadowolenie i komfort.

Kto urodził się dnia 18 czerwca - Stara się wszystkim przypodobać i olśnić ich swą mądrością.
Skrzętnie zbiera swe doświadczenia życiowe a rezultatami swych obserwacyji i wniosków chętnie dzieli się z innymi. Myśli swe potrafi wyrażać bardzo zręcznie i umie im nadać ładną formę. Bardzo troszczy się o opinię, stara się pozyskać uznanie swego otoczenia i chciałby się wszystkim przypodobać. Chętnie bardzo przemawia na różne tematy i debatuje nad różnorodnymi zagadnieniami, a jego bystra i żywa inteligencja znajduje w tym wówczas swe ujście. Potrafi umiejętnie przedstawiać własne poglądy, oświetlając je przytem jak najbardziej różowo - jednakże przedtem pragnął by poznać również zdanie swego otoczenia. Nie lubi obcować z ludźmi nierozwiniętymi, niewykształconymi, lub małomównymi. Zadaje się z nimi w wypadkach wyjątkowych i chyba tylko po to, aby ich olśnić swa mądrością. Chętnie opowiada dowcipy i wyśmiewa się z innych, a jego zdolności humorystyczne są dość duże. Charakter jego jest nieraz chwiejny i zmienny; ale przy całej swej zmienności; zawsze cechuje go umiłowanie wolności. Pragnie on bowiem zawsze działać na własną rękę i wedle własnego zdania; ale nieraz brak mu koniecznego doświadczenia i dostatecznej wiedzy. Wady jego to zbytnia chwiejność, a gdy jest nierozwinięty dostatecznie przejawia wówczas zbytnią gadatliwość. W słowach takiego gaduły trudno jest wówczas doszukać się treści i sensu. Typ nieuświadomiony moralnie; może nawet stać się oszukańczym, a poglądy swe wówczas zmienia odpowiednio do korzyści materialnych. Choroby jakie mu grożą; to dolegliwości płuc, cierpienia nerwowe i choroby krwi. We wszelkich okazjach życiowych daje sobie umiejętnie radę i przygotowany jest na wszelkie niespodzianki życiowe. W każdej chwili gotów jest do obrony swych interesów.

Kto urodził się dnia 19 czerwca - Skoro opanuje swą nerwowość; osiągnie w życiu doskonałe rezultaty.
Usposobienie jego jest szczere i otwarte, a umysł uzdolniony niezwykle. Okazuje wszechstronne zainteresowania i ma szerokie poglądy; jest to wogóle człowiek utalentowany. Wprawdzie żyje dużo wzruszeniami, a w kierunku materialistycznym okazuje duże zainteresowania, ale jego życie myślowe jest rozwinięte wybitnie. Okazuje przytem pewne zamiłowanie do życia wiejskiego i rolnictwa; jest zwolennikiem przyrody i chętnie podziwia jej piękno. Bardzo wrażliwy, pracowity; potrafi umiejętnie zastosować swe zdolności w życiu praktycznym i wykorzystać je w pracy wytrwałej; dzięki czemu rozwijają się one i potęgują. Jego wytrwałe wysiłki zapewnią mu w końcu powodzenie. Odznacza się swym trafnym poglądem na rzeczy i zdrowym rozsądkiem, a jego duże zdolności w kierunku czysto abstrakcyjnym i filozoficznym mogą z niego stworzyć wybitnego uczonego. Do czego powinien dążyć? Dla jego szczęścia i wygody życiowej potrzebnym jest niezbędnie, aby odzwyczaił się od swej nerwowości i oduczył od wpadania w stany rozstroju psychicznego i zamieszania; do czego nieraz wykazuje skłonności. Powinien zawsze dążyć do panowania nad swymi myślami - zamiast być ich niewolnikiem, unoszonym bezsilnie w różnych kierunkach. Dopiero bowiem wówczas, gdy stanie się panem swego życia myślowego - będzie mógł osiągnąć pełnię swego rozwoju i wykorzystać odpowiednio swe wybitne zdolności. Organizm jego jest dość mocny i zdrowy. Chociaż koleje jego losu zazwyczaj są zmienne; czeka go w życiu powodzenie, liczna rodzina i oddani przyjaciele.

Kto urodził się dnia 20 czerwca - Zdecydowany, zręczny, aktywny; lubi jednak marzyć i bujać po obłokach
Jest to natura podwójna niespokojna i nerwowa; ale człowiek dziś urodzony zawsze jest uzdolnionym, pragnie rozwijać się umysłowo, zbierać wiedzę i dążyć do wysubtelnienia. Chociaż jego charakter jest dość niestały; umysł jest jednakże nadzwyczaj aktywny, zajęty bez przerwy pracą myślową, projektami, układaniem planów etc. Zmienia często przedmiot swych zainteresowań; a w związku z tym jego zawód również ulega wahaniom. Obrotny, zmienny; szuka szczęścia po świecie; ale nie zawsze je znajduje... Nieraz okazuje się że w gruncie rzeczy jest to marzyciel, który potrafi swemi myślami bujać po obłokach. Dość impulsywny; potrafi być również zdecydowanym i władczym. Jest obdarzony rozmaitymi zdolnościami a nawet i talentami, a chociaż jego usposobienie okazuje nieraz skłonności pozytywne, dążące do autorytetu i dominowania nad innymi; władzę swą potrafi sprawować w sposób uprzejmy, nie obrażający podwładnych. Wady. Jest niezdecydowany i chętnie idzie za cudzymi projektami i myślami, na skutek czego podpada pod wpływ otoczenia. Jego usposobienie nerwowe, niespokojne, nieraz skręca na bezdroża pesymizmu. To też zdarza się, że z powodu braku wytrwałości i wiary w siebie; porzuca różne swe zamiary i projekty niespełnione. Mimo wszystko trzeba jednak skonstatować, że odznacza się pewną siłą woli oraz poczuciem godności własnej; ewentualnie dumy rodowej. Jest pracowitym z natury i dąży do tego, aby zająć stanowisko odpowiedzialne; ale na nim nie zawsze umie utrzymać się na stałe.

Kto urodził się dnia 21 czerwca - Potrafi zręcznie przekonywać innych o słuszności swego zdania.
Lubi polowanie i wszelkie sporty. Potrafi pracować wytrwale; ale podlega również zdenerwowaniu, a wówczas staje się niepewny i chwiejny. Przyjazny, uprzejmy, towarzyski, bardzo ruchliwy; lubi zmiany. Szybko wszystko pojmuje; ale na ogół jest dość powierzchowny, co potrafi zręcznie maskować. Jest bystry i nie pozbawiony chytrości. Lubi intrygować i zawierać sojusze dyplomatyczne. Zwłaszcza gdy chodzi o zdobycie władzy; łączy się z innymi we współpracy. Potrafi niezwykle umiejętnie przekonywać innych o słuszności swego zdania, ale mimo to; nie należy mu wierzyć. Trzeba dodać, że na ogół usposobionym jest dość pokojowo i ustępliwie, a mimo całą chytrość; dość łatwo jest wyprowadzić go w pole. Interesuje się swym otoczeniem; wogóle ludzie zaciekawiają go w wysokim stopniu. Sam wywiera wpływ przyciągający na innych; co potrafi odpowiednio wykorzystać. Dobry mówca; interesuje się nauką i sztukami pięknemi. Okazuje zdolności w kierunku wykonawczym, a posiada również dobrze rozwinięte zdolności naśladowcze. Do czego powinien dążyć? Aby opanować swą żądzę, gdyż okazuje dużą zmysłowość. Przez pogłębienie umysłowe może wyzbyć się wad charakteru. Organizm jego jest nerwowy i wrażliwy; to też winien unikać przepracowania i wyczerpania. Zbyt mało zwraca uwagę na swe zdrowie; potrzebuje dużo słońca, świeżego powietrza i długiego snu. Urodziny dzisiejsze przynoszą zazwyczaj możność osiągnięcia dobrego stanowiska, na którym będzie się cieszyć pewnym uznaniem i wywierać wpływ na ludzi słabszych.

Kto urodził się dnia 22 czerwca - Jest uczuciowy i kochliwy - lecz może nie wyjść dobrze na tem.
Zdolny, wymowny - potrafi doskonale prowadzić konwersację, popisywać się swymi umiejętnościami, olśniewać innych i błyszczeć w świecie. W towarzystwie jest bardzo sympatyczny i rozwesela swe otoczenie. Posiada umiejętność fascynowania innych i przyciągania przyjaciół. Dobry z niego towarzysz, kompan, przyjaciel i sąsiad. Lubi jednak występować okazale na zewnątrz i wielce jest przywiązany do życia zmysłowego. Gdy jakiś interes nie uda mu się w jednym miejscu - niezwłocznie zaczyna coś innego w drugim - a jego wysiłki najczęściej zostają uwieńczone powodzeniem. Dość samowolny i uparty; jednocześnie jest bardzo wrażliwy, czuły, uczuciowy i zmysłowy. Podpada pod wpływ osób płci odmiennej dzięki swej kochliwości. Jego wrażliwość potęguje się z wiekiem. Wady związane z dzisiejszymi urodzinami; to zbytnia zmysłowość. Taki człowiek ugania się za przyjemnościami, co może przybrać zbyt duże rozmiary. Poświęca wówczas żądzy użycia na ofiarę zarówno swe szczęście rodzinne jak i sprawy zawodowe. Kobieta dziś urodzona; zazwyczaj również jest zmysłową i kokietuje mężczyzn. Zmienna; pożąda wrażeń i podlega nastrojom. Łatwo jej przychodzi zerwanie narzeczeństwa, a swe małżeństwo traktuje dość niedbale. Jest natomiast silnie przywiązana do dzieci, a w razie separacji z mężem - walczy o nie zaciekle. Dziecko dziś urodzone potrzebuje jak największej opieki moralnej i starannego wychowania. Dzięki jego zdolnościom wysiłki wychowawców wydadzą jak najlepsze rezultaty. Kto urodził się dzisiaj; powinien dążyć do tego, aby opanować swą zmysłowość i nadmierną wrażliwość.

Kto urodził się dnia 23 czerwca - Subtelny, spostrzegawczy; potrafi wywierać wpływ na swe otoczenie.
Jest to człowiek sympatyczny, usposobiony pokojowo, zadowolony ze siebie i z życia. Jego charakter jest dość równy i wesoły, co zwłaszcza daje się zaobserwować w wieku starszym. Ma wielki dar spostrzegawczy i dzięki dużej intuicji zręcznie odgaduje rzeczy ukryte i niejasne. Subtelny, zmysłowy lubi występować publicznie i potrafi fascynować tłumy. Usposobienie jego jest czułe i kochające; potrafi się silnie przywiązywać i wówczas chętnie poświęca się dla osób kochanych. Toteż w miłości zazwyczaj jest szczęśliwy, a jego małżeństwo zapowiada się również dość harmonijnie. Zawód jego jest tego rodzaju, że wymaga odbywania dalszych podróży. Więzy sympatii łączą go ze społeczeństwem i przywiązany jest zarówno do swego kraju, jak i do krewnych oraz do swego ogniska rodzinnego. Nieraz dłuższy czas przemieszkuje na jednym miejscu, a zwłaszcza lubi zamieszkiwać i spacerować nad wodą. Potrafi zręcznie urządzać się w życiu i czyni mądry użytek ze swego majątku, który zdobywa stopniowo. Toteż najczęściej osiąga dobrobyt. Może się zdarzyć, że pierwsza część jego życia jest mniej pomyślna, zwłaszcza w młodości mogą go oczekiwać przykrości. Jednakże w drugiej połowie życia jego kariera się ustala i potęguje się stopniowo, a on sam czuje się coraz lepiej. Wady urodzin dzisiejszych - to pewna próżność i lekkomyślność. Człowiek urodzony dzisiaj całkiem niepotrzebnie sądzi ludzi wedle ich wyglądu zewnętrznego.

Kto urodził się dnia 24 czerwca - Elegancki, bystry; pragnie żyć w dobrobycie i być otoczonym komfortem.
Jest dość szlachetny, zrównoważony, zmysłowy, wesoły; lubi rozrywki i zabawy, muzykę, życie w zbytku i wygodach. Trzeba dodać, że przy tym wszystkim jest to człowiek poważny, bystry, dość chytry i przedsiębiorczy; a zwłaszcza celuje w różnych tajnych planach i projektach. Z wielkim uporem idzie własną drogą, nie słuchając ostrzeżeń innych ludzi i można powiedzieć, że nie zawsze dobrze na tym wychodzi. Lubi ceremonie i uroczyste występowanie na zewnątrz, jest elegancki i niepozbawiony pewnych zdolności aktorskich. Piękno przyrody czyni nań wielkie wrażenie i nieraz poświęca swój czas na podziwianie pięknych krajobrazów, hodowle kwiatów lub pracę w jakiejś dziedzinie sztuk pięknych, których jest również zwolennikiem. Nie pragnie bynajmniej wysilać się zbytnio w życiu. Chociaż potrafi być bardzo aktywnym i w razie potrzeby rozwija wielką przedsiębiorczość; woli jednak życie beztroskie. Wadą jego Jest również, iż bywa dość egoistyczny i zazdrosny, i nie wykazuje bynajmniej ochoty do świadczenia przysług innym ludziom. Zazwyczaj dzięki swej subtelności i przebiegłości - doskonale sobie daje radę w życiu. Za wszelką cenę pragnie żyć w dobrobycie i być otoczonym komfortem, co jednak musi nieraz okupywać bardzo drogo - ceną ustępstw moralnych lub też swej ambicji.

Kto urodził się dnia 25 czerwca - Może osiągnąć powodzenie dopiero w drugiej połowie życia, gdyż jego młodość zazwyczaj jest niezbyt fortunna.
Uczuciowy i religijny - jest jednocześnie nastrojowy i zmienny. Okresy aktywności zmieniają się u niego kolejno z periodami bierności i bezwładu. Potrafi obracać się we wszystkich sferach towarzyskich z jednakową łatwością, łatwo zmienia swych przyjaciół, Wola jego nie jest silna a potężne wzruszenia i uczucia, jakim ulega - łatwo ją znoszą, opanowują jego rozsądek i sprawiają, że zapomina o zebranym doświadczeniu życiowym. Namiętności jego są bardzo silne, a zmysłowe skłonności często sprowadzała go na bezdroża. Osoby płci odmiennej wywierają nań wpływ przyciągający. O ile nie zachowa ostrożności; może to spowodować bardzo ujemne rezultaty w jego życiu. Kilkakrotnie w życiu podlegnie silnemu wpływowi kobiet; co wywrze duży wpływ na jego losy. Trzeba dodać, że odznacza się poczuciem własnej godności i z zamiłowaniem poświecą się studiom, dzięki czemu może nawet zostać wybitnym uczonym. Nieraz prowadzi życie samotne; zazwyczaj kształci się za granicą. Kobieta urodzona dzisiaj jest zazwyczaj dość ładna, o sympatycznej powierzchowności, aktywna, nieco popędliwa; chociaż zaraz się uspakaja. Będzie mieć dzieci, do których będzie bardzo przywiązana. Nieco bojaźliwa; nie zawsze szczera znajduje przyjemność w okazywaniu pomocy innym i opiekowaniu się słabszymi. Kto urodził się dzisiaj - zazwyczaj w młodości niezbyt jest szczęśliwy i czuje się nieszczególnie. W drugiej jednakże połowie życia wszystko zmienia się na lepsze; pozycja się ustala, zdobywa dobrobyt, a jego samopoczucie poprawia się wybitnie.

Kto urodził się dnia 26 czerwca - Niespokojny, ekscentryczny; lubi przebierać miarę.
Jego charakter jest całkiem swoisty i nieraz bardzo oryginalny. Może się okazać, iż posiada on jakieś niezwykłe zdolności, które rzadko tylko zdarzają się pośród ludzi, albo też zajmie się jakiemiś studiami nauk nieznanych. Może się również zdarzyć, że osiągnie wysoki rozwój wewnętrzny i wyrośnie ponad życie swego otoczenia, które nie jest w stanie go zrozumieć. Wówczas pomiędzy nim a ludźmi powstaje wielki przedział. W każdym razie człowiek dziś urodziny ma charakter kontemplacyjny, głęboki, lubiący rozmyślania lub jakieś poważne studia. Chociaż jego intelekt jest niezwykle przenikliwy; jego uczuciowe życie jest również bardzo silne. Stąd też charakter człowieka dziś urodzonego przy całej - głębi myślowej i zdolnościach umysłowych; podlega bardzo silnemu wpływowi zmysłów, co może prowadzić na tory niepożądane. Potrafi kochać bardzo silnie, być doskonałym kolegą i dobrym przyjacielem. Bardzo wrażliwy jest dość oszczędny, wytrwały i ambitny. Posiada zazwyczaj dobry słuch muzyczny. Pragnie rozkoszować się użyciem dobrych rzeczy świata tego i nie ma zamiaru sobie niczego odmawiać. Mimo jego zdolności intelektualne, wykazuje w tym kierunku skłonności materialistyczne. Jego natura jest przy tym niespokojna i ekscentryczna - a dzięki temu nieraz popada w krańcowość i przebiera miarę. Pod wpływem silnych impulsów i namiętności skłonny jest do popełnienia wybryków, co może go nawet narazić na przewroty losu. Jest zmysłowy a jego myśli wkraczają często na tory pożądliwości. Dąży w życiu do zaspokojenia swych pożądań zmysłowych, co sprowadza nań wstrząśnienia lub przewroty, Koleje jego losu są zazwyczaj zmienne.

Kto urodził się dnia 27 czerwca - Lubi życie domowe, ale jego charakter jest dość kapryśny.
Jest niezwykle wrażliwy, ma wybitnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości i bardzo intensywnie odczuwa wszystko, co dzieje się dookoła. Do jego szczęścia potrzebne mu jest koniecznie otoczenie harmonijne. Łagodny, nastrojony pokojowo pragnie unikać wszelkich nieporozumień i sporów. Dużo przeżywa psychicznie, posiada silną intuicję, wykazuje skłonność do rozwoju duchowego i chęć przyjścia z pomocą ludzkości. Przyjemny, harmonijny, lubi życie domowe; nie nadaje się jednak do ciężkiej pracy. Wyobraźnia jego jest bardzo rozwinięta, a charakter kapryśny. Jest to człowiek uczuciowy, lecz nieostrożny. Odnosi się z ufnością do swego otoczenia i wierzy ludziom niegodnym zaufania; na czym nieraz źle wychodzi. Mało zna się na przywarach ludzkich, a jego usposobienie jest ufne, kochające, zdolne do uczuć głębokich. Charakter ma jednak dość niestały, a lubi zbytek i użycie. Podlega też zbyt silnemu wpływowi płci odmiennej; co nie będzie mieć dla niego dobrych skutków. W miłości najczęściej czekają go zmartwienia, chociaż swoje życie zmysłowe może rozpocząć dość wcześnie. Wybuchy namiętności silnie wpływają na całe jego życie i powodują ujemne kryzysy. Organizm niezbyt ma mocny. Urodzenie dzisiejsze przynosi ewentualność cierpień żołądkowych lub też wielką wrażliwość żołądka, potęgującą się z wiekiem. Powodzenie osiąga zazwyczaj dopiero w drugiej połowie życia. Pierwszą wypełniają przeważnie wysiłki bezpłodne.

Kto urodził się dnia 28 czerwca - Czuły, kochliwy; jest trochę lekkomyślnym i lubi pozować.
Lubi występować okazale i okazywać się w świetle jak najlepszym. Jest zwolennikiem sztuk plastycznych, pięknych dekoracyj, eleganckiego ubrania i ładnego otoczenia. Jest dość próżny, na czym szybko poznaje się otoczenie. Jest ekscentryczny i lubi pozować. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to człowiek sympatyczny, chociaż dzięki swej niezwykłej wrażliwości nieraz jest skłonny do niecierpliwości. Szlachetny, nastrojony przyjacielsko względem innych, jest przywiązany do swego ogniska domowego, lubi wygody i harmonijne otoczenie. Czuły, kochliwy, dobroduszny odznacza się dobrą pamięcią. Jest trochę niezaradny, ale gdy przezwycięży swą bierność, może rozwinąć wielką potęgę i aktywność. Z uporem wówczas trzyma się swych celów i zadań, jakie sobie raz nakreślił; i nie odstępuje od nich łatwo. Chociaż ma dobre serce jest lekkomyślny i ekstrawagancki; a przez to sam sobie szkodzi. Zna się na ludziach i posiada dużą umiejętność życia, a mimo to ma również i różne szkodliwe nałogi i przyzwyczajenia, popada w krańcowość i popełnia wybryki. Ma usposobienie dość ryzykowne i lubi przygody. Co sobie postanowi to potrafi osiągnąć w życiu. Jego spekulacje przeważnie zostają uwieńczone powodzeniem. Wiedzie mu się w zdobywaniu majątku, ale najczęściej nie umie go odpowiednio używać. Dzięki swym podróżom, jakie odbywa zarówno na lądzie, jak i na morzu, może się rozwinąć i osiągnąć wysoki poziom kulturalny. Organizm jego nie odznacza się wytrzymałością i jest bardzo wrażliwy.

Kto urodził się dnia 29 czerwca - Zacięty, władczy, energiczny - może się wznieść wysoko.
Jego zdolności umysłowe są silnie rozwinięte: jest to intelektualista, człowiek wynalazczy, bardzo doświadczony życiowo. Dba on bardzo o swój honor, o opinię i potrafi osiągnąć uznanie ogólne. Ma wybitnie rozwinięte zdolności organizacyjne, a w pracy swej, odznacza się metodami jasnymi i logicznymi. Jest to indywidualność wybitna, lecz o usposobieniu nieco tyrańskim. Nieraz też człowiek dziś urodzony staje się czcicielem ślepej siły, nie liczącym się z uczuciami innych ludzi i agresywnym. Dąży wówczas naprzód nie zwracając uwagi na zasługi innych ludzi. Jest władczy i energiczny, a potrafi w życiu być również niesprawiedliwym i dokuczliwym. Gdy mu się zwłaszcza przeciwstawiać; potrafi być bardzo zawziętym i egoistycznym. Interesów swej rodziny, a zwłaszcza dzieci; broni z niezwykłą zaciętością. Okazuje sympatię dla osób starszych, interesują go dawne obyczaje, starożytności, rzeczy niezwykłe. Lubi też zbierać pamiątki i wszystko co może mu przypominać przeszłość. Trzeba dodać, że urodziny te dają dwa typy: jeden bardziej bierny i leniwy - drugi zaś ambitny i niezmordowany. Ten ostatni; chociaż może się wydawać na zewnątrz nieco powolnym - - jest bardzo zacięty i wytrzymały i pod tym względem może przetrzymać osoby najbardziej energicznie występujące na zewnątrz. Wady. Nie potrafi opanować swych odruchów i pożądań; jest egoistą. W życiu dochodzi stopniowo do stanowiska, które daje mu wpływy i pełną władzę, co potrafi wykorzystać umiejętnie. Kto urodził się w tym dniu, nawet gdy pochodzi ze sfer niskich; może się wznieść w życiu wysoko, na stanowisko, na jakim nie będzie potrzebował obawiać się rywali.

Kto urodził się dnia 30 czerwca - Może mu się powieść w dziennikarstwie lub polityce.
Praktyczny, sprytny, umie wykorzystać okazje życiowe i zdobywać majątek. Dzięki swym wystąpieniom publicznym łatwo jedna sobie zwolenników i zyskuje sympatię. Zwłaszcza potrafi sobie umiejętnie pozyskać zwolenników w sferach robotniczych. W sprawach publicznych potrafi umiejętnie dawać sobie radę; zarówno jak i w zawodach, które polegają na wielu zmianach i szybkim obrocie pieniędzy. Może być dobrym dziennikarzem, gdyż lubi wszystkim opowiadać o tym, co wie od innych. Prawdę powiedziawszy; dzięki tej swej nadmiernej gadatliwości; może nawet wielu osobom zaszkodzić. Ponieważ jest zwolennikiem posłuszeństwa i karności wojskowej, może w armii liczyć również na powodzenie. Co mu grozi? Pobłaża sobie i nie krępuje się w dążeniu do zadowolenia swych zmysłów. Łatwo też przychodzi osobom płci odmiennej go usidlić; przez co jego szczęście rodzinne może być narażone na szwank. W życiu zazwyczaj czekają go jakieś skryte miłostki i przygody niezwykłe. W małżeństwie czekają człowieka tak urodzonego nieporozumienia. Niechaj się stara opanować swą zmysłowość, aby uniknąć przykrości domowych. Najlepsze małżeństwo; z osobami, jakie urodziły się od dnia 22 października do dnia 21 listopada i od dnia 19 lutego do dnia 20 marca. Wady. Myśli swe potrafi ukrywać bardzo umiejętnie. Jest nieszczery i nie można mu wierzyć. Kobieta tak urodzona niechaj się strzeże niebezpiecznej przygody miłosnej.