Kto urodził się dnia 1 sierpnia - Uprzejmy, szczodry, potrafi być władcą szlachetnym.
Pragnie być punktem środkowym swego otoczenia i skupiać na sobie uwagę wszystkich, a dążenie to potęguje się z wiekiem. Zazwyczaj też z czasem staje się ośrodkiem jakiejś działalności i ekspansji życiowej i przejawia zdolności organizacyjne. Wspaniałomyślny, szczery, szczodry, niezależny, dążący zawsze do niepodległości - okazuje dużo siły charakteru, wytrwałości, stałości, jak również i samoopanowania. Wykazuje wielkie zdolności do rządzenia innymi, dzięki czemu łatwo zajmuje w życiu stanowiska przodujące i naczelne prezesa, dyrektora, prezydenta itp. Pełen taktu i uprzejmości; jest szlachetnym władcą w swej właściwej sferze życiowej. Wszyscy go tam cenią i poważają. Gdyby jego wartość moralna i zasługi nie zostały ogólnie uznane; taki człowiek czułby się bardzo nieszczęśliwym. Przedsiębierze nieraz na własną rękę dalsze podróże. Trzeba dodać, że jest też dumny, ambitny, nieco próżny i zarozumiały. Wyróżnia się swym dobrym smakiem, a dookoła siebie lubi zbytek i przepych. W jakiej by sferze się nie urodził - będzie mu się wiodło pośród właściwego otoczenia. Kto urodził się w dniu tym; zazwyczaj osiąga wyróżnienie w życiu, zdobywa majątek i robi karierę. A jednak zbyt dużo czasu poświęca nieraz na przejawianie swej wielkości i okazałości i lubuje się w czczych występach - dzięki czemu może w końcu popaść w zależność od warunków życiowych, zarówno jak i od swego otoczenia. Wadą jego jest bowiem pycha, egoizm i nieprzyjemny, cierpki charakter. Okazuje zbyt dużo dumy, a o ile jest człowiekiem niekulturalnym - może to przybierać formy snobizmu i chęci niepotrzebnej ostentacji. Co mu grozi? Katastrofy życiowe; jego wpływ na innych może się w końcu okazać dość ujemny. Małżeństwo najlepsze z osobami urodzonymi w czasie od 20 marca do 21 kwietnia i od 22 listopada do 23 grudnia.

Kto urodził się dnia 2 sierpnia - Jest nieustraszonym w obronie osób kochanych.
Jego namiętność i uczucia są głębokie i trwałe. W obronie osób ukochanych jest nieustraszonym i niezachwianym, ale jego antypatie są również stałe i nie pozwoli sobie ich wyperswadować. Jest wiernym przyjacielem i wspaniałomyślnym wrogiem, a cokolwiek robi; czyni to z całego serca, i dzięki temu najczęściej osiąga powodzenie. Oddaje się cały swej pracy, zarówno jak i miłości. Stały, pewny siebie, ostrożny, dyplomatyczny; potrafi umiejętnie układać swe plany i zręcznie je w czyn wcielać. Posiada pewne skłonności filozoficzne, zarówno jak i zdolności do uogólnień. Obrotny, zmienny w swych nastrojach; nieraz okazuje usposobienie dość cierpkie. Jednakże w przejściach życiowych zawsze przejawia dużą siłę wewnętrzną. Potrafi opanować swa naturę, a charakter jego jest dość władczy: umie panować nad innymi. Wyróżnia się niepokalaną prawością i silnym poczuciem własnego honoru. Dąży do panowania nad innymi i potrafi opanować swe otoczenie; ale zazwyczaj nie wykorzystuje tego w celach egoistycznych. W związku z zawodem może być narażony na przykrości lub sytuacje chaotyczne i niejasne. Okazuje zdolności do medycyny. Co mu grozi? Wstrząśnienia życiowe i katastrofy; a przede wszystkim; niebezpieczeństwo porażki życiowej. Jego największe ambicje mogą się nie spełnić i wszystko spełznie na niczym. Stać się to może dzięki warunkom życiowym i okolicznościom od niego całkiem niezależnym. Jego małżeństwo przeważnie jest harmonijne. Do czego powinien dążyć? Przede wszystkim do opanowania swych namiętności. Niechaj nie ugania się za doraźnymi korzyściami materialnymi. Gdy sieje; nie powinien o to się troszczyć, czy będzie zbierać swe żniwa. Wszystko jest wszak w ręku Opatrzności.

Kto urodził się dnia 3 sierpnia - Umie łączyć się harmonijnie we współpracy z innymi.
Ukazuje wszechstronne zainteresowania i poglądy, a jego sympatie są również bardzo ogólne. Pragnąłby, aby wszyscy dookoła lubili go i oceniali jego wartość. Gdy rozwinie się moralnie; może stać się wyjątkowo sympatycznym człowiekiem, wywierającym wpływ przyciągający na innych. Odczuwa wszystko bardzo silnie, potrafi umiejętnie współpracować z innymi i znaleźć dobrych wykonawców swych projektów. Jest to człowiek uprzejmy, towarzyski, utalentowany, ale mimo to nieraz wykazuje za mało stałości i siły woli. Oddany jest bardzo swym przyjaciołom, a jednak mimo to spotykają go od nich przykrości. Zasługuje w pełni na zaufanie i z wiarą odnosi się do innych. Wierzy każdemu i uważa go za człowieka dobrego i prawego. Gdy okaże się, że jest na odwrót; zawód odczuwa bardzo głęboko. Przedwcześnie dojrzewa; i już jako młodzieniec może wykazywać zdolności niezwykłe. Jednakże nadzieje, jakie w nim z tego powodu pokładają inni - najczęściej się nie sprawdzają. Wady. Nierozwinięty jest zbyt namiętny, gwałtowny i zostaje opanowany przez uczucia. Czego się strzec winien? Jego instynkty mogą się okazać silniejsze aniżeli strona moralna i dlatego też może w życiu łatwo zostać opanowanym przez namiętności. Oddany rozkoszy; lubi użycie, co może w końcu narazić go na niebezpieczeństwa. Silnie zmysłowy, ma skłonności do wybryków i nałogów ekscentrycznych. Łatwo ulega ujemnym wpływom złego towarzystwa i skręca na bezdroża. Niechaj się wystrzega namiętności i żądzy. Niechaj unika zbytniego pośpiechu, czynów nieobmyślanych; zarówno jak i skłonności do wypoczynku i lenistwa. Dzięki swej wielkiej wrażliwości okazuje zbytnią krańcowość w swych sympatiach.

Kto urodził się dnia 4 sierpnia - Jest niezwykle uczuciowym, wrażliwym, a nawet natchnionym człowiekiem.
Czysty i skromny, pełen godności, szlachetny dąży do wysokich ideałów. Uczucia jego są bardzo gorące, a umysł jasny, uzdolniony niezwykle. Ożywiają go zawsze jak najlepsze intencje; łatwo przebacza urazy doznane. Jest to charakter stały, zdecydowany, niezależny, cierpliwy, ostrożny. Ponieważ jest nadmiernie wrażliwy może z tego powodu stać się nawet aż bojaźliwy i zamknięty w sobie. Nieraz narażony jest na duże przejścia i przykrości życiowe; ale wszystko to w końcu zamieni się na dobrodziejstwa i zostanie uwieńczone powodzeniem. Kto urodził się dzisiaj - może jak najdokładniej sprawdzić na sobie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Życie jego zostaje uwieńczone powodzeniem i nieraz osiąga już za życia dużą popularność. Stopniowo dochodzi do majątku, a nieraz staje się to dzięki pomyślnemu małżeństwu. Dużo szczęścia czeka go w życiu, a cokolwiek nie rozpocznie; przeważnie doprowadzi do pomyślnego zakończenia. Tak się składa, że w każdej sferze ludzkiej działalności może osiągnąć uznanie. Jak wychowywać dziecko dziś urodzone. Ma ono niezwykłe zdolności naśladowcze i dlatego należy uczyć je przede wszystkim samodzielności. Takie dziecko często nie tylko naśladuje postępowanie i wszelkie przywary ludzkie swego najbliższego otoczenia, ale również niezwykle umiejętnie potrafi naśladować czyjś głos i zachowanie się. Urodziny dzisiejsze w ogóle obdarzają zdolnościami do sztuki dramatycznej. Dziecka dziś urodzonego nie należy drażnić ani też poniżać, lecz trzeba wszelkimi siłami dążyć do rozwinięcia jego wielkich wrodzonych zdolności, aby mogło się wznieść ponad przeciętne normy ludzkości; do czego posiada wszelkie dane. Naturalnie, wymaga to starannego wychowania.

Kto urodził się dnia 5 sierpnia - Niechaj się nie poddaje zmysłowości i namiętnościom lecz stara się wznieść ponad nie.
Rezolutny, zdecydowany; zacięcie trzyma się swych zasad i przekonań oraz wytrwale dąży do realizacji swych planów życiowych. Nie odstępuje od swych zasad, chociażby miał nawet przez to ponieść straty. Jest to człowiek serdeczny, kochający, wspaniałomyślny. Cechują go potężne wzruszenia i uczucia i najczęściej mocna wola. Lecz gdy nie jest rozwinięty; nie potrafi wówczas opanować samego siebie i staje się zbyt impulsywny, a uczucia znoszą jego wolę i opanowują świadomość. Pośpieszny, impulsywny, niespokojny zawsze jest w ruchu. Już we wczesnej młodości okazuje niezwykłą pewność siebie i zdolności wszechstronne. Gdy raz zadecyduje, że jakaś sprawa jest słuszna nie odstępuje jej nigdy. Jest to urodzony kierownik i przywódca innych ludzi. Chociaż najczęściej usposobiony jest konserwatywnie, okazuje wielka aktywność życiową, a organizm jego odznacza się wielkim zapasem sił życiowych. Najczęściej żyje dość długo, ale powinien się wystrzegać chorób gorączkowych, ostrych, zapalnych, a także w wieku późniejszym zwracać uwagę na serce, które jest najwrażliwszym organem jego ciała. Zwolennik wszelkiego piękna; nie jest pozbawiony idealizmu. Stały i pewny jest w swoich czynach, a praca wytrwała doprowadzi go w końcu do upragnionego celu. Na ogół wiedzie mu się w życiu. Wady. Jest usposobiony nieufnie, sceptycznie, nie wierzy ludziom i wykazuje zbytnią opozycyjność. Do czego powinien dążyć? Przede wszystkim do spotęgowania swej woli, co mu się najczęściej udaje. Zamiast poddawać się swym instynktom i namiętnościom, powinien dążyć do tego, aby żyć w wyższych światach umysłu i ducha, a wówczas rozwinie i zrealizuje zarówno swe duże zdolności, jak i wrodzoną szlachetność i wspaniałomyślność.

Kto urodził się dnia 6 sierpnia - Nawet w najgorszych okazjach nie porzuca swych przyjaciół. Jest to charakter szlachetny i prawy, dążący do samoudoskonalenia. Szlachetny i dumny; gardzi rzeczami małymi i marnymi i nie potrafi popełniać marnych czynów; nawet pod naciskiem konieczności albo obrony własnej. Dobry z niego przywódca innych ludzi, a jego uczucia miłości są ogniste i silne. Żadna ofiara nie jest dlań zbyt ciężką, gdy chodzi o poświęcenie się dla osoby kochanej. Prawdziwie wierny to i poświęcający się przyjaciel, nie porzucający drugiego nawet w najgorszych okazjach. Podziwia wszystko co piękne i wzniosłe, okazuje skłonności idealistyczne i mistyczne, a nieraz nawet jest bardzo odległym od spraw codziennego życia i jego trosk materialnych. Serce jego odgrywa w życiu większą rolę aniżeli umysł; to też można na niego wpłynąć przez sympatię, miłość i ocenienie jego prawdziwych wartości. W sprawach materialnych nie jest egoistą, natomiast znacznie większe zainteresowanie okazuje, gdy chodzi o zyskanie uznania innych. Chętnie udziela rad innym; ale nie chce słuchać, gdy mu ktoś doradza. Lubi życie rodzinne ale tylko przy własnym ognisku domowym. Co mu grozi. Brak inicjatywy spowoduje straty majątkowe, jakie będzie mieć do zawdzięczenia tylko sobie samemu. Wady. Jest powierzchownym i łatwo podlega złym nastrojom. Nieraz nie odznacza się ani swymi zdolnościami wykonawczymi, ani też wynalazczością; daje się raczej unosić falom życia, nie czyniąc zbytnich wysiłków w kierunku opanowania warunków życiowych. To też brak kierunku w życiu może go doprowadzić do rezultatów niepomyślnych. Może nawet być dość szczęśliwym w życiu, ale nie uda mu się zachować na stałe swego majątku i uchronić przed stratami materialnymi. Do czego powinien dążyć. Niechaj się stara przezwyciężyć swe lenistwo.

Kto urodził się dnia 7 sierpnia - Robi doskonały użytek ze swych zdolności.
Jest to człowiek wyższy, świadomy swych sił i zdolności, oraz zdający sobie sprawę ze swej przewagi nad innymi ludźmi. Świadomy swej potęgi, pełen ambicji; ze swych zdolności niezwykłych czyni jak najlepszy użytek. Najczęściej okazuje zdolności w jakimś kierunku całkiem specjalnym. Okazuje też wielka zdolność do panowania nad innymi. Spełnia to dzięki specjalnemu wrodzonemu poczuciu, jakiego nie maja w sobie inni ludzie; ma zatem jakby nad nimi pewną przewagę. Podobnie do działania słońca; pragnie wywierać na swe otoczenie wpływ ożywiający i organizujący, co potęguje się z wiekiem. Dużo uczy się w życiu dzięki swym uczuciom. Jego przywiązania są niezwykle głębokie, a w życiu praktycznym wyrażają się bardzo silnie. Łatwo go poruszyć lub podrażnić; jednakże szybko się znowu uspakaja. Nie jest mściwy. Lubi odbywać podróże z przyjaciółmi i urządzać u siebie przyjęcia, występując okazale. Lubi rozrywki, jest zwolennikiem użycia, a przede wszystkim pragnie zyskać popularność i sympatię ogólną. Dobry z niego rozmówca i doskonale potrafi bawić towarzystwo, dzięki swym zdolnościom mimicznym i umiejętności opowiadania różnych historyjek i anegdot. Posiada doskonałe zdolności wykonawcze, i może być dobrym dyrektorem managerem, bankierem, badaczem a także dobrym krytykiem artystycznym, dzięki zainteresowaniu intelektualnemu, jakie czuje do sztuki. W domu cieszy go wszystko co jasne, piękne, okazałe, a zwłaszcza sprawia mu przyjemność dużo światła i ogień na kominku. Odważny, nieustraszony, mężny, wierny, szlachetny, pewien siebie; jest to silny charakter. Nie ulega wątpliwości, że w swojej sferze życia może osiągnąć stanowisko wybitne i zyskać uznanie. Czyny jego łatwo uzyskują poklask, a sam on potęguje swe wpływy i osiąga władzę.

Kto urodził się dnia 8 sierpnia - Niechaj nie traci czasu na puste rozrywki i kaprysy.
Odznacza się niezwykłą wiarą w siebie, co połączone jest również z dużą ostrożnością. Jest niezwykle ambitny a dążenia jego są wysokie; dzięki czemu może się wznieść ponad sferę swego pochodzenia. Jest to urodzony przywódca i kierownik innych ludzi, wyróżniający się swymi zdolnościami organizacyjnymi. Uczuciowy, entuzjastyczny, niespokojny; potrafi być wytrwałym; ale na krótką metę. Serdeczny, szlachetny, oddany jako przyjaciel; potrafi być również groźnym wrogiem. Lubi występy okazałe i chociaż jest uczuciowy; jego charakter jest jednak przytem dość zgryźliwy. Mimo wszystko; okazuje w życiu dużo umiarkowania i wstrzemięźliwości. Posiada on zdolności niezwykłe, a umysł takiego człowieka pokierowany należycie; może wiele dokonać i nawet wywołać dodatnie zmiany społeczne. Wady. Mimo swe usposobienie dość skromne; jest nieraz uparty, oporny, nieposłuszny. Zbytnio popędliwy i pośpieszny; poddanym jest wpływom impulsów, nad którymi nie umie zapanować. Trudno go powstrzymać. W miłości rzadko jest szczęśliwym, gdyż okazuje zbytnią szlachetność i sięga zbyt daleko. Jego nadmierna wiara w dobroć wrodzoną człowieka powoduje przykrości uczuciowe i niekorzystne dlań przyjaźnie. Zerwane związki lub cierpienia sercowe nieraz go w życiu dotykają, dzięki jednak wrodzonej zdolności przebaczania; godzi się z życiem i przezwycięża tragedie życiowe. Czego się strzec winien. Aby nie tracić czasu swego na rozrywki bez znaczenia, kaprysy i fantazje. Co mu grozi. Niebezpieczeństwo w podróżach morskich. Chociaż będzie osobą wybitną; może nie zrobić majątku. Do czego powinien dążyć. Niechaj przezwycięży własne lenistwo i stara się rozwinąć mocną wolę.

Kto urodził się dnia 9 sierpnia - Żyje samodzielnie i niewiele sobie robi ze zdania innych ludzi.
Urodziny dzisiejsze dają dwa typy. Jeden ujemny; to człowiek bombastyczny i samochwał. Typ zaś dodatni; jest współczujący, szczery, o naturze majestatycznej i uczuciach ognistych. Typ dodatni pragnie w czyn wcielić swe ideały, co mu się udaje w końcu, dzięki jego gorliwości i wierze w siebie. W całej pełni zdaje on sobie sprawę ze swego znaczenia. Wypełnia go bogata treść wewnętrzna i dąży do uduchowienia. Natchnienia swe czerpie z głębin własnego ducha, a gdy rozwinie się odpowiednio; staje się zdolnym do wielkich czynów. Życie jego wypełniają wysiłki wytrwałe. Nieraz niesie na sobie poważną odpowiedzialność i cieszy się zaufaniem społeczeństwa. Jest zacięty, wytrwały, ale również i mściwy. Nie można o nim powiedzieć, aby był niewdzięczny; ale nie zapomina uraz doznanych. Bardzo nieustępliwy; prędzej zginie aniżeli się podda. Posiada on swój własny zakres w życiu, swe własne cele i zadania specjalne. Jego przyjemności i rozrywki są też całkiem swoiste, odrębne od rozrywek innych ludzi. Mało sobie robi ze zdania innych; gdy, wewnętrznie żyje on życiem całkiem samodzielnym; poza społeczeństwem. Czekają go podróże dalekie, dzięki którym może zdobyć popularność. Lubi ostentacje, życiowa i uroczyste występy. Wzniesie się ponad sferę swego pochodzenia i może zostać osobą wybitną, co może nastąpić również i zagranicą. Zwłaszcza pod koniec życia może osiągnąć powodzenie. Zdrowie tak urodzonych ludzi; bywa również dwojakie. Albo są to jednostki wyjątkowo silne, promieniujące swe siły życiowe na otoczenie; albo też osoby chorowite. Zły wpływ na zdrowie wywierają cierpieniu sercowe, co pochodzić może z przykrości uczuciowych lub braku wzajemności, ujemnie nań działa i dysharmonijne lub niesympatyczne otoczenie. U ludzi nierozwiniętych dołącza się do tego cierpienie z powodu zranionej próżności lub niemożności osiągnięcia wyróżnień i pochwał. Co mu grozi. Niebezpieczeństwa natury fizycznej.

Kto urodził się dnia 10 sierpnia - Pragnie w czyn wcielić swe ideały.
Klucz powodzenia życiowego w jego własnym ręku spoczywa, wszystko w życiu zawdzięczać będzie samemu sobie. Nie jest to bowiem człowiek przeciętny, i gdyby urodził się nawet w sferze najniższej; zostanie wyniesionym ponad swe pochodzenie. Już jego młodość wypełniają wysiłki długotrwałe, a dzięki wielkiej odwadze, jaką okazuje w połączeniu ze stałością; może zostać człowiekiem popularnym. Uprzejmy, sympatyczny, pracowity; czas swój chętnie poświęca na studia. Stopniowo zdobywa bogactwo. Umysł jego jest uzdolniony niezwykle i bardzo wszechstronny; a dzięki jego wysiłkom intelektualnym oraz umiejętności przyswajania sobie różnych idej i pomysłów; jego życie może wywrzeć wpływ na otoczenie i nawet odbić się na własnym społeczeństwie. Obdarzonym jest również i wielką oryginalnością, zdolnością czynienia wynalazków i odkryć, a także umiejętnością układania świetnych projektów. Doskonale też orientuje się w różnorodnych dziedzinach wiedzy, a czas Jego wypełniają badania, z których potrafi niezwykle umiejętnie wyprowadzać swe wnioski. Dzięki wrodzonej potężnej inteligencji, niezwykle łatwo przyswaja sobie wszelkie teorie naukowe. Prawy i prawdomówny; może osiągnąć niezwykłe znaczenie życiowe i być podziwianym ogólnie za swe pożyteczne dla społeczeństwa czyny. Kobieta tak urodzona; jest żywa i dość popędliwa, mówi dużo, a słowa jej nie zawsze są miłe. Pozatem jest jednakże osoba myślącą i dobroduszną. Niechaj się strzeże ognia. Cechują ją silne namiętności i uczucia. Dzieci nie będzie mieć wiele. Choroby związane z tymi urodzinami; to stany gorączkowe, zapalne i niedomagania serca. Wszelkie niedomagania fizyczne odbijają się przede wszystkim na biciu serca i nieprawidłowym krążeniu krwi. Najlepsze lekarstwa; to miłość, spokój, harmonijne otoczenie i codzienny okres samotności, w której pacjent może się skupić wewnętrznie.

Kto urodził się dnia 11 sierpnia - Może wznieść się ponad sferę swego pochodzenia.
Pełen godności jednocześnie jest dość skromny i ustępliwy, uwzględniający pragnienia swego otoczenia. Chociaż ma władczy charakter, i dąży do władzy i wpływów; jest szlachetny, interesuje się sztuką i wykazuje zamiłowania estetyczne. Wszystkie powyższe cechy charakteru odnoszą się jednakże tylko do ludzi, którzy osiągnęli pewien poziom rozwoju. Typ nierozwinięty - okazuje niczym niepowściągnione pragnienie wyróżnień i zaszczytów, a jego śmieszna ambicja pcha go do zajmowania stanowisk o dużym autorytecie i odpowiedzialności; z czym sobie zupełnie poradzić nie umie. Kto urodził się w tym dniu; może liczyć na poparcie osób wyżej stojących, a w życiu może osiągnąć stanowisko wybitne i zyskać uznanie. Mimo wszelkie przejścia życiowe i przewroty może w końcu zatryumfować. Z krewnymi czekają go nieporozumienia. Wady, jakie przynoszą te urodziny, to brak inicjatywy i zbytnia ustępliwość, a człowiek dziś urodzony będzie musiał w życiu walczyć z przeciwnikiem silniejszym od siebie. Dzięki temu, że w naturze swej ma zbyt dużo pychy i uporu; przeciwstawia się ogólnie przyjętym poglądom i przez to narażonym zostaje na zacięte krytyki, a nawet straty. Jak wychować dziecko tak urodzone? Gdyby rodzice i wychowawcy mogli zrozumieć, jak wielkie możliwości rozwojowe tają się w takim dziecku - nie szczędzili by żadnych wysiłków na jego jak najdoskonalsze wykształcenie. Jest ono niezwykle wrażliwe i utalentowane, ale nie będzie rozwijać się harmonijnie, o ile nie otoczy się go stałą uprzejmością w obcowaniu, niezmienną życzliwością i miłością. Jego ognista impulsywna natura potrzebuje najrozmaitszych rozrywek i urozmaicenia monotonnych podręczników szkolnych. Dzięki wychowaniu starannemu jego zdolności mogą się rozwinąć niezwykle dodatnio i pozwolą mu osiągnąć bardzo wysoki poziom kulturalny.

Kto urodził się dnia 12 sierpnia - Cieszy się poparciem osób wyżej stojących.
Odznacza się swą niezwykłą intuicją, wyobraźnią i obrotnością, a jego życie myślowe jest bujne i płodne, obfitujące w pomysły i idee. Subtelny, rozumny, - doskonale potrafi układać swe liczne i różnorodne projekty i plany. Pełen energii okazuje dużą ekspansję życiową; nieraz jednakże nastrojonym bywa opozycyjnie. Osoby wyżej stojące zazwyczaj popierają go w życiu i zawdzięcza im stanowiska odpowiedzialne, jakie zajmuje. Dzięki swym wszechstronnym zdolnościom - może stać się popularnym; będzie podróżować po krajach rozlicznych. Pomimo liczne zmiany i przejścia, jakie czekają go w życiu, dzięki swym stosunkom z osobami wybitnymi w końcu się wybije i uzyska ogólne uznanie. Zawód. Powodzenie może osiągnąć przy wszelkich występach publicznych, przyczem trzeba zaznaczyć, że urodziny dzisiejsze obdarzają zdolnościami do sztuki dramatycznej. A zatem może być dobrym aktorem, nauczycielem, instruktorem, organizatorem, a wogóle może osiągnąć powodzenie we wszelkim zajęciu, które wysuwa go na pierwsze miejsce i zmusza do nauczania lub bawienia albo też rządzenia innymi ludźmi. W każdej sferze życia pragnie zająć jakieś stanowisko wybitne - a to odpowiednio do swego urodzenia. Bardzo trudno mu przychodzi zajmować stanowisko podwładnego i tylko w tym wypadku może na nim dłużej wytrzymać, gdy ma jeszcze pod sobą innych podwładnych. Będzie żyć długo i jeszcze pod koniec życia rozwinie niezwykłą aktywność i przejawia wielką energię. Co mu grozi? Ze swa ekspansją i aktywność będzie rozpraszać na przedsięwzięcia nieprodukcyjne, które nie mogą mu przynieść dodatnich rezultatów życiowych.

Kto urodził się dnia 13 sierpnia - Jest dyskretny i dobrze się. orientuje w ludzkich charakterach.
Nie lubi ukrywania i tajemnic - i zawsze przekłada postępowanie otwarte i prawne ponad wykręty, wyjaśnienia i tłomaczenia - nawet gdyby z tego powodu miały dlań wyniknąć skutki jak najgorsze. Ma doskonałe zdolności analityczne i potrafi czytać w duszach ludzkich. Łączą go silne więzy uczuciowe z innymi. Okazuje dużo dyskrecji. Ostrożnie waży na szali swe zamiary, wysiłki i możność wykonania, licząc się z warunkami życia. Jest przewidujący, pełen intuicji i posiada wybitne zdolności wykonawcze. Jest to człowiek szczery, otwarty, pełen energii; a także uduchowiony, dążący do wzniosłych celów. Nieraz prowadzi głębokie badania i zdobywa mądrość. Doskonale rozumie prawa rządzące życiem społeczeństwa. Władczy - potrafi rządzić innymi, i zazwyczaj też w zakresie kierowania i organizowania innych ludzi czeka go powodzenie. Ma dobrą pamięć i potrafi doskonale koncentrować się psychicznie na pracy, jaką wykonywa. Dzięki doskonałemu, orientowaniu się w ludziach; dojdzie do władzy. Na innych ludzi działa ożywiająco i podnosi ich poziom. Wierzy głęboko w ludzkość i w to, że osoby z nim współpracujące dadzą ze siebie wszystko najlepsze. Pragnie on rozbudzić szlachetny rezonans w sercach otoczenia, dodaje mu odwagi, energii, dając poznać, iż życzy sobie, aby jego nadzieje nie zostały zawiedzione. Gdy jednak to nastąpi liczy na poprawę w przyszłości. Nigdy nie wymaga od nikogo pracy ponad siły, spełnienia takich rzeczy, których dana osoba nie jest w stanie wykonać. Interesuje się zarówno nauką jak i sztuką, a specjalnie troszczy się o to, aby zapewnić dobrobyt biednym, cierpiącym, chorym, uciśnionym. Chętnie zapomina o sobie, troszcząc się o innych, przyczem okazuje punktualność, metodyczność i ostrożność. Ma poczucie humoru, jest gościnny, a z rodziną łączą go dobre stosunki; ma do niej dużo przywiązania. Jego bezinteresowność zapewni mu wyniesienie życiowe.

Kto urodził się dnia 14 sierpnia - Samodzielny, pomysłowy; ufa w swe szczęście życiowe.
Woli układać plany i projektować aniżeli wykonywać; nie lubi szczegółów. Ma zdolności handlowe. Jest usposobionym filantropijnie, pragnąłby przyjść z pomocą ludzkości i ulżyć cierpiącym. Jest to doskonały organizator; a jego zdolności w tym kierunku specjalnie się przejawiają w zakresie wojskowości. Lubi wszelkie sporty, a także z zamiłowaniem kolekcjonuje broń i trofea myśliwskie. W życiu jest samodzielnym. Zwłaszcza co do wychowania swych dzieci; nie słucha żadnych rad i nie idzie za wskazówkami innych. Świetnie potrafi urządzać przyjęcia dla swych gości. Wesoły, przywiązany do życia; nieraz popełnia wybryki i popada w krańcowość. Wady. Często wykazuje dużo lenistwa; rozmiłowany w zbytku i rozkoszy; lubi wypoczywać, jak kot na słońcu. Typ nierozwinięty pragnie koniecznie komenderować i przewodzić nad innymi i chętnie poddaje się złudzeniom oraz iluzjom swej wspaniałości i królewskości. Wydaje mu się, że jego osoba ma niesłychane znaczenie; i wobec tego traktuje z góry wszystkich niżej stojących i młodszych od siebie. Co mu grozi. Niezgoda z rodziną, a we własnym domu może być narażonym na niebezpieczeństwa; ewentualnie ze strony krewnych. Sam sobie szkodzi jak najwięcej i jest swym najgorszym wrogiem. Dzięki swej nieostrożności; łatwo się naraża. Do czego powinien dążyć? Niechaj unika jak najstaranniej narażania się na niebezpieczeństwo osobiste gdyż inaczej może przeżywać wielkie katastrofy. Kobieta tak urodzona jest silnie przywiązaną do swych dzieci, których ma niewielką ilość. Gdy się je gani lub gdy się skarżyć na nie; wówczas matka wybucha gniewem gwałtownym, a gdy się krzywdzi jej dzieci; może posunąć się aż do okrucieństwa. Jak wychować dziecko w tym dniu urodzone? Potrzebuje ono jak najstaranniejszego wychowania. Dzięki swemu poczuciu sprawiedliwości wrodzonej szlachetności i poczuciu godności; bardzo silnie odczuwa wszelką niesprawiedliwość doznaną. Gdy rodzice raz ustalą jakieś zasady wychowania; nie powinni ich zmieniać ani naruszać.

Kto urodził się dnia 15 sierpnia - Wyróżnia się pośród swego otoczenia, a inni ludzie poddają się jego kierownictwu.
Potężny umysł, wielka intuicja i niezwykłe zdolności dyplomatyczne; oto najbardziej charakterystyczne cechy człowieka, który się urodził dzisiaj. Szlachetny, rycersko usposobiony; życzliwie odnosi się do innych ludzi i cieszy się sympatią ogólną. Umysł jego jest bardzo aktywny, bystry, wdrożony do pracy, a dzięki swym zdolnościom; łatwo może osiągnąć stanowisko wybitne. Sprawiedliwy, dostojny, wyniosły w swych czynach i upodobaniach; wiernym jest wobec przyjaciół i wspaniałomyślnym względem wrogów. Harmonijny, pełen intuicji; zdolnym jest do wysiłków potężnych i wielkich czynów. Pełen jest milczącej, świadomej siebie potęgi i siły wewnętrznej. Doskonale zna się na ludziach i przenika ich tajemnice. Zamknięty w sobie; jest znakomitym dyplomatą. Poglądy jego są bardzo różnorodne. Z entuzjazmem potrafi się poświęcać jakiejś propagandzie. Lubianym jest prze osoby płci odmiennej. Lubi władzę, pragnie wywierać wpływ i skłonnym jest do czynienia podbojów, prowadzenia wojen i t. p. Człowiek ten będzie odgrywać rolę kierowniczą przy zakładaniu jakiegoś towarzystwa, szkoły filozoficznej, przy przewrotach społecznych i t. p. Niezwykłe powodzenie osiąga w organizowaniu innych i rozdzielaniu zajęć i obowiązków, dając każdemu okazję do wyróżnienia się w jego właściwej dziedzinie. Styl jego rozkazów i poleceń jest łatwo zrozumiały, prostolinijny. Zarówno swe uznanie jak i naganę wygłasza niezwłocznie, bez żadnego wahania. Z szacunkiem odnosi się do przeszłości; gdyż ona jest rodzicielką teraźniejszości. Zręcznie przewiduje układ stosunków, jaki zapanuje w przyszłości. Będzie świecić jak gwiazda pośród swego otoczenia. Inni ludzie poddawać się będą jego kierownictwu. Czeka go władza i potęga. Czego się strzec winien? Niechaj unika urojeń fantastycznych, dumy i zarozumiałości.

Kto urodził się dnia 16 sierpnia - Chociaż jego zachowanie się jest nieraz szorstkie; lecz serce poczciwe.
Jest impulsywny, nieco rozrzucony - ale w gruncie rzeczy ożywiają go życzliwe uczucia w stosunku do swego otoczenia, a dobro innych ma często na celu. Skłonności jego są dość altruistyczne a także i kosmopolityczne. Interesuje się dobroczynnością publiczną a nie waha się poświęcać swego czasu na dzieła miłosierdzia. Ma dużo siły charakteru i można na nim polegać. Jest więcej sprawiedliwy aniżeli wspaniałomyślny. Mężny, przezorny, odważny; jest to człowiek pogrążony w swych myślach, dążący do zbierania wiedzy i osiągnięcia mądrości. Okazuje też pewne skłonności filozoficzne. Jego temperament i uczucia są ogniste i porywające, a jego dobre serce przejawia się zarówno w słowach jak i czynach. Zdolnym jest do wysiłków wytrwałych. Umysł jego jest bardzo ruchliwy i wynalazczy, a zachowanie się może być nieraz szorstkie; lecz serce zawsze poczciwe. Jest dobrym przyjacielem. W wyborze swych przyjaciół często jednak popełnia błędy, ulegając pochlebcom lub też ludziom, którzy potrafią stać się mu niezbędni. Jego sprawy sercowe rozwijają się podobnie i chociaż dość liczne; nieraz są niefortunne. Nieraz żeni się poniżej swojej sfery, pragnąc mieć kogoś przy sobie, kto będzie ulegać Jego woli; ale najczęściej okazuje się, że te przewidywania były mylne, a stanowisko żony po ślubie staje się coraz bardziej dominujące. Jak mówiliśmy - jego uczucia są gorące a sympatie wszechstronne. Pragnąłby, aby wszyscy dookoła odczuwali do niego sympatię. Znajduje zadowolenie w tym, gdy widzi, że jego praca przynosi pożytek innym i wówczas zdolnym jest do największych wysiłków. Jego ambicje nie są zbyt wielkie; przywiązany do życia wiejskiego; lubi proste obyczaje i życie prymitywne. Co mu grozi? Czekają go w życiu wielkie przejścia i prace uciążliwe a trudne. W związku z zawodem spotykają go nieporozumienia.

Kto urodził się dnia 17 sierpnia - Z powodu swej namiętności może się narazić na przykrości ze strony płci odmiennej.
Gdy zabierze się do czego; gorliwie stara się doprowadzić do realizacji pomyślnej, co mu się też przeważnie udaje. Nic nie robi połowicznie; wszystko spełnia z siłą, entuzjazmem, odwagą. Ma dobrą pamięć, stałym jest w swych poglądach zarówno jak i w sympatiach. Gdy się raz do kogoś uprzedzi; trudno mu taką antypatię wyperswadować. Przewidujący, pełen intuicji; potrafi być twórcą doskonałych projektów; staje na czele dużych przedsiębiorstw, gdzie jego zdolności organizacyjne znajdują wydatne zastosowanie. Wady. Osoby urodzone w tym dniu poddają się swym namiętnościom bez zastanowienia, uganiają się za rozrywkami, a poczynania ich są nieraz niemądre. Taki człowiek w swych celach życiowych nie okazuje tej stałości, co w sympatiach lub antypatiach; i nie lubi wysiłków wytrwałych. Lubi rozkosz i użycie; pławi się w zbytku. Dąży do chwały i wspaniałości; władczy, napuszony, pospieszny, samowolny; okazuje zaciętą wrogość wobec innych ludzi i dla tego też nie zawsze można na nim polegać. Co mu grozi? Smak jego jest subtelny; interesuje się wszystkim co piękne; lecz niechaj się strzeże, bowiem w jego życiu słońce nie zawsze świecić będzie. Jest zbyt namiętny i wzruszający się; stąd też czekają go w życiu przykrości przez osoby płci odmiennej. Niechaj unika podróży wodą; bowiem grozić mu będzie wówczas niebezpieczeństwo utonięcia. Jak wychować dziecko tak urodzone? Należy w nim rozwijać na wszelkie sposoby wolę i uświadomienie, ucząc go, w jaki sposób opanować może swe instynkty i namiętności. Wcześnie również należy takie dziecko przyuczać do skromności i nie przejmowania się zbytniego własną osobą; do czego okazuje skłonności. Gdy w ten sposób opanuje swe ujemne cechy charakteru; może osiągnąć wysoki rozwój.

Kto urodził się dnia 18 sierpnia - Źle się czuje na stanowisku podwładnego, gdyż sam pragnie rządzić.
Zawsze pragnie stać na czele i odznacza się swymi zdolnościami organizacyjnymi, a także umiejętnością okazywania swego autorytetu. Jest to człowiek praktyczny, aktywny, gorliwy, pilny, odważny, ostrożny a przytem bardzo inteligentny, obdarzony cierpliwością i stałością. Potrafi oddawać się długotrwałym poszukiwaniom i nie cofa się przed uciążliwą pracą. Urodziny dzisiejsze obiecują powodzenie w życiu; przeważnie jednak dzięki wpływowi przyciągającemu, jaki wywiera silna indywidualność takiego człowieka na innych, a także dzięki jego umiejętności przystosowania się do okoliczności. Im więcej potrafi zapanować nad sobą samym; tym większe powodzenie osiągnie w życiu. Dopiero wówczas okaże się w całej pełni, jak wielką intuicję taki człowiek posiada. Ma zdolności językowe; dobry mówca; umiejętnie prowadzi konwersacje, i umie zabawić towarzystwo. Wykazuje jednakże w rozmowie zbytnie skłonności do przeciwstawiania się innym poglądom i opozycyjności z zasady. Usposobienie jego jest pracowite, a umysł dość skromny, zamknięty w sobie, zdolny do wysiłków. Lubi życie wiejskie, przyrodę, lasy itp. i zamiłowaniem może się poświęcić studiowaniu praw przyrody. Zawód może mu przynieść fortunę. Zwolennik etykiety l ceremonii i zawsze chętnie doradza innym, co powinni uczynić, udzielając im pochwał lub nagan wedle uznania. Zadowolony ze siebie; nieraz pragnie się stać ośrodkiem powszechnego uwielbienia lub podziwu. Będzie mu się wiodło w życiu; chociaż nie zostanie jednostką naprawdę wybitną i nie zbierze bogactwa. Dziecko tak urodzone; potrzebuje opieki starannej. Powinno ono nieustannie znajdować się pod obserwacją osób starszych, nie zdając sobie jednak z tego sprawy; inaczej zaraz zacznie udawać i oszukiwać. Nie należy go również pozostawiać samotnym, lecz stale trzymać przy rodzicach lub sprawiedliwych wychowawcach.

Kto urodził się dnia 19 sierpnia - Zawsze gotów jest do wykorzystania nadarzających się okazyj życiowych.
Bardzo ambitny; okazuje zdolności do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych i potrafi wywierać swój wpływ na innych. Pełen godności; cieszy się wielkim autorytetem u swego otoczenia, na które pragnie wywierać wpływ organizujący. Szlachetny, wspaniałomyślny, uczuciowy; lubi wspaniałe przyjęcia i umie zabawiać swych gości. Zazwyczaj umie budzić sympatię do siebie u ludzi. Mało troszczy się o szczegóły, ale całość jego przyjęć zawsze wypadnie doskonale. Każdy z jego gości może przejawiać swa całkowitą indywidualność; w niczym nie skrępowany. Jest to człowiek pracowity, dobry finansista, zręczny w sprawach przemysłu i handlu, wyróżniający się swymi zdolnościami praktycznymi i wykonawczymi. To też urodziny dzisiejsze doskonałe są dla ludzi, którzy sprawują rządy nad innymi i wogóle stoją na czele jakichś przedsiębiorstw, zatrudniających większą ilość pracowników. Wierzy w siebie zarówno jak i w ludzkość, a ponieważ jest dość wszechstronnym, przeto potrafi ocenić każdego wedle jego wartości i każdemu wyznaczyć odpowiednie dlań stanowisko. Interesuje się przeszłością, historią, dawnemi obyczajami, zbiera przedmioty okazałe i broń. Do czego powinien dążyć? Powinien rozwijać się stopniowo przez spokojne rozmyślanie i zastanowienie się, unikając czynów zbyt pośpiesznych i impulsywnych. Rozwija się również przez cierpienie, zwłaszcza przykrości uczuciowe. Wady. W postępowaniu swym jest nadmiernie ognisty i impulsywny, lubi spory, dowodzenia i dyskusje, a jego charakter jest dość kłótliwy. Umysł jego jest niespokojny, o tendencjach destrukcyjnych, zawsze gotów do przeciwstawiania się, argumentowania, atakowania etc. Co mu grozi? W gniewie może posunąć się do czynów gwałtownych i nawet kogo zranić. Samemu grożą również napaści wrogów. Miejsca nisko położone nie są dla niego bezpieczne. Do charakterystyki człowieka tak urodzonego trzeba dodać, że interesuje się sztuką i często przyjaźni się z uczonymi lub artystami. Dzięki swej pracy wytrwałej osiągnie wreszcie powodzenie i będzie zbierać obfite żniwo swych wysiłków.

Kto urodził się dnia 20 sierpnia - Dąży z uporem do celu, jaki sobie raz nakreślił.
Jest to człowiek miły, towarzyski, i chętnie wymienia swe poglądy z przyjaciółmi. Wypełnia go dobra wola, a w stosunku do swego otoczenia żywi jak najlepsze intencje. Wszechstronnie uzdolniony; nie jest egoistą i potrafi w życiu codziennym dawać dowody swej prawości i bohaterstwa, co sprawia, że jest powszechnie lubianym i zyskuje łatwo uznanie. Jego instynkty społeczne są bardzo silnie rozwinięte. Bardzo jest prawdopodobnym, że będzie się starał powołać do życia jakieś partie, zrzeszenia lub towarzystwa; w celu współdziałania społecznego lub też podniesienia umysłowego swego otoczenia. Uprzejmy i gościnny - chociaż często niecierpliwy - okazuje dużo zdrowego rozsądku, a gdy sobie raz jakiś cel wykreśli - dąży do niego z uporem i wytrwałością. W życiu stosuje umiejętnie metody praktyczne, dzięki którym osiągnie powodzenie. Życie domowe i rodzinne przyczynia się również do jego kariery. Ludzki, życzliwy ma wielkie zdolności konstrukcyjne. Potrafi umiejętnie harmonizować największe przeciwieństwa. Ma licznych przyjaciół. Jest zwolennikiem sportów; zwłaszcza polowania. Największe powodzenie czeka go we własnym kraju - niezbyt daleko od miejsca urodzenia. Może również osiągnąć powodzenie w związku z ziemią i jej produktami (kopalnie, rolnictwo). Choroby. Jego organizm jest mocny i najczęściej cechuje go dobre zdrowie. Ewentualne choroby, jakie mu grozić mogą; to choroby serca i reumatyzm.

Kto urodził się dnia 21 sierpnia - Tego życie wypełniają dzielą pożyteczne.
Jest to idealista, człowiek głęboko religijny, poszukujący wzniosłych ideałów i natchnień. Uwaga jego nieraz jest skierowana więcej na sprawy ducha, aniżeli na doczesne materialne troski życiowe. Uprzejmy i przyjazny - lubi spokój i zgodę. Życie jego będzie spokojne i prawe. Wypełnią je czyny pożyteczne i miłość; przyjaciele będą mu wierni. Jego charakter jest uprzejmy, miły, stały; umiejętnie toruje sobie drogę w życiu. Przy tym jest odważny, przedsiębiorczy i obdarzony wrodzoną umiejętnością rządzenia innymi. Natura jego chociaż dobroduszna i szlachetna - jest również silnie uczuciowa, nie pozbawiona skłonności zmysłowych i podlegająca uczuciom namiętnym. Jego zdolności są ponad miarę przeciętną, zarówno w dziedzinie sztuki jak i w kierunku nauk ścisłych, chociaż wątpliwym jest, czy wybierze sobie karierę naukową, gdyż życie wywiera nań silny wpływ przyciągający. Może osiągnąć wysoki stopień uduchowienia i wznieść się do odczucia prawdziwej miłości duchowej. Wady. Dzięki jego naturze uczuciowej serce może go zaprowadzić na bezdroża. Co mu grozi? Że jego umysł zostanie pochłonięty przez inne cele, do których nie zawsze może okazać się uzdolniony i które w dodatku nie będą mu sprawiać przyjemności. Małżeństwa nieraz zawiera dwa, obydwa pomyślne i jest dobrym ojcem rodziny. Czeka go szczęście w miłości i powodzenie w przyjaźni. Osiągnie cel swych ambicyj i zakończy swój żywot w spokoju.

Kto urodził się dnia 22 sierpnia - Wyróżnia się swymi zdolnościami krytycznymi i analitycznymi.
Lubi porządek i ścisłość. Jest przy tym dość ambitny, chętnie przewodzi nad innymi i wydaje rozkazy. Intelekt jego jest mocny, zarówno jak i wola. Okazuje duże zdolności praktyczne i dąży do zrobienia kariery. Charakter jego jest niezwykły, niecodzienny. Szczery, prawy, szlachetny, chętny do pomocy; gardzi wszystkim, co marne. Wierny, sympatyczny, okazuje w życiu dość dużo godności własnej i dumy. Odznacza się wielkim poczuciem odpowiedzialności, lubi sprawować władzę i dąży do tego, aby wyrzec wpływ na swe otoczenie i posiąść jak największy autorytet. Doskonały analityk i krytyk okazuje duże zdolności zarówno w kierunku teoretycznym, jak i czysto praktycznym. Ma on własne swe projekty i plany, wedle których stara się układać swe życie. W literaturze czeka go powodzenie. Jego wady to pycha, urojenia, zbytnia buta i władczość. Zamiast działać i osiągać pomyślne realizacje życiowe; martwi się tylko i narzeka. Zbytnio skoncentrowany na swej własnej osobie cierpliwy bywa w stosunkach. Co mu grozi? Życie jego może tak się ułożyć, że nie przyniesie wielkiej korzyści ani sobie ani innym. Raczej odznaczy się jako podwładny, aniżeli na stanowisku naczelnym. Jak wychować dziecko tak urodzone? Wewnętrzna potęga dziecka takiego jest bardzo duża, co łączy się ze wszechstronnymi zdolnościami i bardzo silnym poczuciem sprawiedliwości. Najsilniejsza struna, jaka brzmi w jego duszy; to miłość porządku i prawa; lecz wcześnie należy się starać o uświadomienie tego poczucia i rozwinięcie go w dziecku, co można osiągnąć przez staranne wychowanie.

Kto urodził się dnia 23 sierpnia - Nic nie robi połowicznej lecz wszystko spełnia gorliwie i z entuzjazmem.
Potrafi połączyć w jedna harmonijną całość inteligencję z uczuciem, mądrość z miłością. Wykazuje zamiłowania artystyczne; przepełnia go uwielbienie dla wszystkiego co piękne. W swym ubraniu, zarówno jak i w urządzeniu mieszkania wykazuje dużo poczucia piękna i smaku. Jest to prawdziwe dziecko przyrody, rozkoszujące się nieustannie jej pięknem. Stara się też przebywać jak najwięcej na powietrzu; pośród pięknych widoków i krajobrazów. Stawia sobie zawsze zadania wysokie, a nawet często zbyt wysokie, tak, że nie jest w stanie dosięgnąć ich w życiu, bowiem te ideały stać się mogą po prostu utopią. Dąży do doskonałości we wszystkim. Jest to inteligentny, dobry obywatel swego kraju. Jest to pracownik niezmordowany, a gdy będzie odpowiednio wychowany i posiędzie wyższe wykształcenie - przejawia wówczas duże zdolności filozoficzne i może zostać logicznym myślicielem. Obdarzony jest niezwykła zdolnością przekonywania, dzięki czemu może zostać doskonałym nauczycielem, doktorem lub profesorem filozofii. Ma dużo taktu i rzadko tylko dotyka innych ludzi, lub wywołuje zamieszanie swym zachowaniem się. Cechuje go wielka miłość własna i silne przywiązania. Władczy w swym występowaniu na zewnątrz jest pełen godności. Mimo swe skłonności do uduchowienia i zainteresowania metafizyczne; lubi dobre rzeczy świata tego i potrafi je sobie zapewnić w obfitości, będąc przywiązanym do życia. Kobieta tak urodzona jest dobrą, oszczędną gospodynią i kochającą matką. Lubi ona wszystko co rośnie lub podrasta - od dziecka przy piersi do kiełkującej roślinki. Do swej rodziny jest bardzo przywiązana i nie okazuje wobec niej żadnego egoizmu, który nieraz przejawia w stosunku do innych ludzi.

Kto urodził się dnia 24 sierpnia - Długo zachowa swe siły i może osiągnąć wiek sędziwy.
Jest to człowiek sumienny, zamiłowany w porządku i systematyczności. Z wiekiem staje się coraz bardziej krytyczny, okazując duże zdolności analityczne, a także i w kierunku praktycznym. Zwłaszcza najdrobniejsze szczegóły potrafi traktować zręcznie i metodycznie. Zamknięty w sobie, nieco bojaźliwy, pracowity; rozmiłowany jest w prowadzeniu studiów i czytaniu rozmaitych książek. Zbiera nieustannie wiadomości. Jego natura jest giętka i potrafi dostosować się do innych. Towarzyski, przyjacielski; lubi przyjemności wszelkiego rodzaju, przyjęcia, wystąpienia zbytkowne, zabawy, zbytek i luksus. Nie tylko lubi dociekania intelektualne, ale również interesuje się sportem. Swe różnorodne projekty i plany układa porządnie, systematycznie i ściśle je potem wypełnia w życiu. Wady: Chytry, podstępny; nie jest wolny od skąpstwa. Natura jego wykazuje nieraz gorsze skłonności - to też powinien dążyć do ich opanowania. Zdrowie tak urodzonego człowieka jest dość dobre i na ogół jego organizmowi niczego specjalnie nie potrzeba, gdyż znajduje się w stanie równowagi. Ale mimo to lubi czynić eksperymenty z lekarstwami i doktorami, chociaż najczęściej jest to całkowicie zbędne. Gdy się przemęczy lub też wydaje mu się, że zachorował; wówczas prędzej może przyjść do siebie, gdy znajdzie się w otoczeniu przyrody, pośród drzew, pięknego krajobrazu. To dla niego najlepsze lekarstwo. Ze względu na wrażliwość kiszek powinien unikać lekarstw o ostrym chemicznym działaniu. Małżeństwo pomoże mu do osiągnięcia majątku. Jest namiętnym kochankiem. Urodziny te mogą obdarzyć wiernymi przyjaciółmi i przynieść powodzenie. Taki człowiek cieszy się nierzadko uznaniem powszechnym, za swą sympatyczną i towarzyską naturę. Mężczyzna tak urodzony, zarówno jak i kobieta, mało się zmieniają z wiekiem i długo utrzymują swą młodość i świeżość.

Kto urodził się dnia 25 sierpnia - Myśli logicznie i okazuje w życiu dużo taktu.
Umysł jego jest zimny, obojętny, bardzo logiczny w swym sposobie myślenia o zamiłowaniach w kierunku matematyki. Nieraz tak się układa mu życie, że zagłębiony w rozważaniach teoretycznych, wykazuje zbyt mało uczuciowości, która by go więcej zbliżyła z ludźmi. Jest ciekawy, interesuje się różnymi zagadnieniami i nierzadko ma upodobania literackie. Bystry, przenikliwy, chętnie bada cudze tajemnice i łatwo przenika ich treść. Stały, poważny nie jest jednak zbytnio religijny. Ma on dużo taktu i wykazuje duże zdolności zarówno dyplomatyczne, jak i strategiczne; i dlatego może mu się powieść zarówno w wojskowości, jak i w innych zawodach, wymagających współdziałania. Wady: Nieraz ma w sobie zbyt dużo inercji i poddaje się losowi, okazując niechęć do wysiłków. Łatwo staje się człowiekiem zrezygnowanym pragnie odpoczywać i używać przyjemności. Wykazując pewien bezwład i bierność niepewny jest co do swych celów życiowych i żyje bez określonego kierunku, ale mimo wszystko, ma dużo wytrzymałości i potrafi okazywać opór niezwykły. Posiada przyrodzona skłonność do mieszania się w sprawy innych ludzi i często sieje pośród nich niezgodę. Lubi zmieniać miejsce pobytu. Z braćmi jego stosunki najczęściej nie układają się pomyślnie. Co mu grozi? Z powodu nieumiejętnego prowadzenia gospodarstwa; w domu własnym oczekują go przykrości. Może być również narażony na oszczerstwa. Zazwyczaj nie robi zbyt wielkiej kariery życiowej; poczęści z powodu małej praktyczności, a po części również i z powodu niepomyślnego układania się warunków życiowych oraz nie sprzyjającego otoczenia.

Kto urodził się dnia 26 sierpnia - Pracowity, marzycielski, chętnie opiekuje się słabszymi.
Wyróżnia się swą niezwykła wrażliwością oraz właściwościami mediumicznymi, a jego niezwykła intuicja graniczy nieraz z jasnowidzeniem. Jest to człowiek bardzo inteligentny i zręczny; cechuje go odwaga i zimna krew. Chętnie opiekuje się słabszymi i pomaga potrzebującym. Usposobienie jego jest marzycielskie, a cele życiowe niezwykle. Chociaż dąży do uduchowienia; jego pogląd na życie jest materialistyczny. Może okazywać zdolności literackie i dziennikarskie. W pracy swej jest bardzo płodny; tworzy obficie. Pracowity, dobrze orientuje się w prawach przyrody, interesuje się nauką, zwłaszcza chemia i lubi wszelkie doświadczenia i eksperymenty. Umysł jego jest niezwykle czynny i przewidujący, co zapewnia mu obfite żniwo jego wysiłków życiowych. Mądry, przezorny; obejmuje umysłem szerokie horyzonty. Ma specjalne zdolności do rachunków, a także w kierunku handlowym i w tej dziedzinie może liczyć na powodzenie. Chociaż jego usposobienie jest nieraz dość bierne, zamknięte w sobie, jest jednak szczery, otwarty i prawy w swych czynach. Wady tych urodzin to zbytni egoizm i nadmiernie rozwinięta skłonność do krytykowania innych. Interesując się nadmiernie szczegółami; tak urodzony człowiek nieraz się rozprasza i nie obejmuje w dostatecznym stopniu całości. Gorliwy i pilny w swych przedsięwzięciach; zawsze jest pełen nadziei i dobrej myśli. A jednak w życiu będzie narażony na ciężkie przejścia. Jednakże w końcu jego zamiary mogą się zrealizować pomyślnie i przynieść pomyślne rezultaty; jako skutki pracy wytrwałej. Jego śmierć może nastąpić za granicą.

Kto urodził się dnia 27 sierpnia - Poważny, głęboki; zdolnym jest do pracy wytrwałej.
Umysł jego oparty jest na mocnych podstawach zdrowego rozsądku. Charakter takiego człowieka jest dojrzały, poważny, a jego cele i pragnienia są bardzo racjonalne i słuszne; mogą też liczyć na spełnienie się w życiu. Bardzo interesuje go sztuka i to we wszelkich dziedzinach; i nieraz sam wykazuje zdolności artystyczne. Jest to człowiek głęboki, o skłonnościach filozoficznych, obdarzony intuicją. Oddany jest swemu zawodowi i przywiązany do ojca. Metodyczny, chociaż nieco egoistyczny, jest człowiekiem mądrym, zdolnym do pracy usilnej i wytrwałej. Obyczaje jego są dość proste, a w związku z ziemią może osiągnąć powodzenie. Lubi rolnictwo, i ma upodobania do życia wiejskiego. Dzięki rolnictwu, ziemi i jej produktom; może osiągnąć doskonałe rezultaty materialne. Wady: Nieraz jest powierzchowny i zbyt konwencjonalny. Dużo wydaje niepotrzebnie. Do czego powinien dążyć? Niechaj więcej wierzy swej intuicji i głosowi ducha, aniżeli przeciwstawiającemu się im zimnemu rozsądkowi. Taki człowiek podobny jest bowiem do niewierzącego Tomasza; pragnie obejrzeć; zanim uwierzy. Organizm jego jest dość mocny, ale trzeba dodać, że troski i niepokoje życiowe wywierają na zdrowie wpływ ujemny. Kto urodził się dzisiaj jest niezwykle wrażliwy i bardzo silnie odczuwa emanacje innych ludzi; to też najbliższe otoczenie zawsze wywiera nań silny wpływ magnetyczny. Główną troską jego, o ile chodzi o zdrowie, powinno być racjonalne odżywianie się i dieta higieniczna, a to z powodu bardzo delikatnych kiszek, które stanowią najsłabszą stronę organizmu. Życie człowieka urodzonego dzisiaj będzie pożyteczne dla społeczeństwa, z wiekiem zdobywa duże doświadczenie życiowe t żyje najczęściej długo. W końcu powiedzie mu się w życiu; otaczać go będzie dobrobyt, tak, że będzie mógł całą pełnią używać życiowych rozkoszy.

Kto urodził się dnia 28 sierpnia - Ma silnie rozwinięte poczucie wielkości duchowej, a jego instynkty są szlachetne.
Jest to człowiek prawy, dojrzały wewnętrznie. Jego przyzwyczajenia są zrównoważone i unormowane, a instynkty szlachetne. Wszelkie obowiązki życiowe spełnia nienagannie, a jego honor jest niepokalany. Ma on silnie rozwinięte poczucie wielkości duchowej i wzniosłe dążenia. Myśli jego są natchnione i uduchowione, świadomy jest swej potęgi duchowej i wyższości nad innymi ludźmi. Wierny i poświęcający się przyjaciel; doskonale potrafi argumentować i dowodzić: jako oponent jest niezwalczony. Sam będzie źródłem swej kariery, a powodzenie swe w życiu będzie zawdzięczał własnym zdolnościom wykonawczym, zarówno jak i niezwykle rozwiniętemu intelektowi. Może również osiągnąć powodzenie w zakresie literatury i sztuki. Życie jego przeważnie upływa równo i spokojnie, a uznanie ogólne jakim się cieszyć będzie, jest zasłużone w całej pełni. Dzięki swym świetnym zdolnościom analitycznym może osiągnąć powodzenie jako krytyk muzyczny lub literacki. Wady. Nie lubi wysilać się zbytnio nad ciężką pracą. Nieraz jest zbyt oziębły, za mało uczuciowy, wykazuje też zbyt mało ambicji oraz instynkty wojownicze. Jak wychować dziecko dziś urodzone? Jest ono prawdziwym "dzieckiem natury". Zainteresowania jego są bardzo wszechstronne, uwielbia piękno przyrody, ma silne sympatie i antypatie i odznacza się darem bystrej obserwacji. Łatwo wszystko pojmuje nieraz wykazuje przedwczesna dojrzałość i już w okresie dzieciństwa wykazuje talent do interesów. Wychowawcy takiego dziecka. powinni starać się o to, aby nie kierowało ono swej uwagi na rzeczy ujemne, jak wady towarzyszy lub przywary otoczenia, gdyż inaczej może się w nim rozwinąć zamiłowanie do krytykowania i potępiania innych; co potem może mu zatruć całe życie.

Kto urodził się dnia 29 sierpnia - Łatwo zarabia pieniądze, ale również szybko je wydaje.
Dyskretnie potrafi wykorzystać nadarzające się możliwości życiowe. Aktywny, bardzo inteligentny, o zainteresowaniach wszechstronnych, jest niezwykle zdolnym obserwatorem i obiecującym eksperymentalistą. Jego światopogląd jest materialistyczny. Milczący, zamknięty w sobie, ma zdolności wynalazcze i chętnie zajmuje się studiami naukowymi. Zwłaszcza interesuje go chemia. Jest to człowiek sympatyczny, chętnie służący innym swoją pomocą. Nastrojony pokojowo, wesoły, radosny, jest energiczny, i lubi wszelkiego rodzaju rozrywki i przyjemności. Pełen ufności patrzy z nadzieją w przyszłość, i nie zraża się łatwo. Zazwyczaj bywa sumienny, lubi porządek i systematyczność. Chociaż posiada łatwość dostosowywania się do warunków życiowych; nie zawsze czuje się szczęśliwy. Zazwyczaj bywa dość przystojny. Wiedzie mu się w miłości: w małżeństwie natomiast mniej może być szczęśliwy. Trzeba dodać, że małżeństwo wywiera na niego wpływ całkiem specjalny; gdyż dzięki swej niezwykłej wrażliwości silnie podpada pod wpływ żony, która swą zmysłowością lub czystością działa nań niezwykle silnie. Związki najlepsze z osobami urodzonymi w czasie od d. 22 grudnia do d. 21 stycznia i od d. 20 kwietnia do d. 21 maja. Pod względem pokarmu jest bardzo wymagający i nieraz wykazuje zamiłowanie do specjalnej diety. Jednakże pokarmy najprostsze są dla niego najlepsze; potrzebuje również pełni świeżego powietrza. Wystrzegać się natomiast powinien przyjmowania do wewnątrz wszelkich lekarstw ostrych, gdyż delikatny jego organizm zbyt silnie na nie reaguje. Wady. Jego natura wykazuje nieraz zbyt mało stałości. W walkach życiowych brak mu często zarówno wytrwałości, jak i odwagi.

Kto urodził się dnia 30 sierpnia - Łatwo przesadza w analizowaniu i krytykowaniu innych.
Jest to człowiek, który mówi innym przykrości i "dla ich własnego dobra". Skromny, zamknięty w sobie nie można powiedzieć, aby nie był towarzyski, ale często w towarzystwie, zwłaszcza osób płci odmiennej; zachowuje się niezręcznie. Jest zwolennikiem piękna, ładnych kostiumów i okazałych wystąpień publicznych - sam jednak niechętnie wysuwa się naprzód; gdyż jest bardzo wrażliwy, ostrożny i delikatny. Intelekt jego jest bardzo aktywny, bystry i obfituje w różnorodne ideje. Ma zdolności naukowe i na tem polu może osiągnąć pewne plusy. Dzięki swej wielkiej wrażliwości zależnym jest w wysokim stopniu od otoczenia. Antypatyczne; silnie działa mu na nerwy. Może osiągnąć powodzenie w zakresie statystyki a także i wszelkich produktów ziemi, jak bawełna, len, konstrukcje drzewne, rośliny medyczne lub wszelkie pokarmy. Usposobienie jego jest uprzejme, i szlachetne, uczucia wierne a charakter prawy i czysty. Małżeństwo jednak niezbyt go interesuje i w niem czekają go nieraz przykrości. Wady. Chętnie miesza się do spraw innych ludzi, jest niechętny, nieporządny, niedbały, co może sprowadzić na niego trudności życiowe. Jego tendencje analityczne są bardzo silne i każdą rzecz potrafi rozłożyć na najmniejsze części składowe i rozdrobnić na kawałeczki. Przez swą krytykę odbiera odwagę czynu zarówno sobie jak i innym zwłaszcza ludziom mniej uzdolnionym w dowodzeniu. Nieraz drażni swemi krytykami otoczenie. Wszędzie widzi wady i ułomności; tylko własnych błędów wcale nie dostrzega. Ale z drugiej strony trzeba przyznać, że on nie chciałby nikomu wyrządzać specjalnie przykrości swem niemiłosiernem krytykowaniem: gani innych; chcąc im przyjść z pomocą. Choroby jakie mogą mu grozić ewentualnie; to w pierwszej linii niedomagania kiszek. Powinien jak najmniej używać lekarstw, gdyż jego organizm jest bardzo wrażliwy, a wszelkie zbyt silne medykamenty szkodzą mu wyraźnie. W razie zachorowania - sama przyroda jego organizmu najwięcej się przyczyni do wyzdrowienia.

Kto urodził się dnia 31 sierpnia - Spokojny, szlachetny; zachowuje się, prosto i naturalnie.
Jest dobrym obywatelem swego kraju i posłuszny panującym prawom; spełnia swe obowiązki. Jego umysł jest spokojny, kontemplacyjny, nieraz o skłonnościach poetyckich, nastrojony idylicznie. Lubi muzykę, przyrodę i życie wiejskie. Lubi wycieczki w góry, a wogóle wchodzenie na miejsca wysokie sprawia mu przyjemność. Szlachetny, otwarty, prawy; jest to człowiek o charakterze niepodległym, a zachowuje się bardzo prosto i naturalnie. Ostrożny, praktyczny; powodzenie może osiągnąć w związku z podróżami. Wykazuje duże zdolności w kierunku finansowym. Dużo robi dla innych i nieraz przytem zapomina o sobie i swych własnych interesach. Jest to człowiek publiczny, interesujący się żywo sprawami społecznemi. postępem, ideami humanitarnymi. Nic ludzkiego nie jest mu obcem, a instynkty opiekuńcze, i rodzinne ma rozwinięte bardzo silnie. Wadą jego jest, że mało ma ochoty do uciążliwej pracy; i raczej woli się zagłębiać w rozmyślaniach lub marzeniach. Choroby jakie ewentualnie mogą mu grozić; to rozstroje nerwowe i niedomagania żołądkowe, które jednak najwięcej dotykają osoby nieostrożne, nie dbające o siebie. Do czego powinien dążyć? Przede wszystkiem powinien starać się poznać swe wady. Niechaj w stosunku do siebie samego używa również tego szkła powiększającego, jakie stosuje do rozpatrywania wad innych ludzi. Niechaj zrozumie, że krytyka szorstka, pośpieszna, zawzięta; jaką stosuje wobec innych; może być dla osób wrażliwych więcej przykrą od bólu fizycznego. Co mu grozi? Że ci ludzie którym służył z całym oddaniem się; odpłacą mu niewdzięcznością. Na ogół trzeba stwierdzić, że jego życie przeważnie upływa dość spokojnie i w końcu zostaje uwieńczone powodzeniem. W wieku późniejszym nieraz odosabnia się od ludzi i żyje samotny, oddając się kontemplacji i rozmyślaniom.