Kto urodził się dnia 1 listopada - Zamknięty w sobie, dyskretny, mądry - może osiągnąć wyróżnienie.
Dąży do zdobycia dobrego stanowiska i tryumfu nad innymi - a w kierunku tym nie szczędzi wysiłków. Jest to człowiek zdolny - i mimo przeszkody, na jakie nieraz napotyka początkowo może osiągnąć stanowisko wybitne i zostać wyróżnionym. Już we wczesnym dzieciństwie może zostać osieroconym lub osamotnionym, a młodość jego nieraz upływa w warunkach mniej pomyślnych. Jego pragnienia i żądze są bardzo silne, a ambicje wysokie. Gdy opanuje swą zmysłowość potrafi osiągnąć swe cele życiowe. Może wówczas stać się roztropnym, dyskretnym, mądrym. Jest przy tym niezwykle wrażliwym, a jego bystrość obserwacyi i trafność wyprowadzania wniosków jest dość duża. Zdaje on sobie z tego sprawę, a dzięki swej intuicji - potrafi rozplątywać najbardziej zawikłane zagadnienia. Poważny, lubiący samotność, nieufny, zamknięty w sobie - jest wymowny, chociaż nieraz nadmiernie ostrożny. Urodziny te oznaczają wstąpienie w okres decydujący: człowiek taki sam musi rozstrzygnąć sprawą dalszego rozwoju. Nierozwinięty - zawsze chętny jest do niszczenia i tylko jego mocna wola może go powstrzymać od szkodzenia sobie samemu i innym przez swe namiętności. Gdy zaś rozwinie się moralnie; wówczas potrafi oddzielić to co dobre od złego. Posiada zdolność odradzanie się wewnętrznego zarówno jak i cielesnego, a jego namiętności zwierzęce mogą być początkiem potęgi wewnętrznej, która pozwoli mu osiągnąć cele potężne i wielkie, zamieniając chytrość na mądrość głęboką, a okrucieństwo i zawziętość transformując w potęgę woli. Wówczas może stać się bardzo pożytecznym członkiem społeczeństwa.

Kto urodził się dnia 2 listopada - Sądzi innych przeważnie ostro.
Dość zgryźliwy - potrafi umiejętnie maskować swe myśli, a swego wewnętrznego "ja" nie objawia całkowicie, ukrywając swe poglądy istotne. Skryty, krytyczny, sarkastyczny - nie jest jednakże wolnym od złudzeń, jakim nierzadko ulega. Zdecydowany, pewny siebie - raz poczętej sprawy nie opuszcza i broni jej czy to w dobrem czy w złem. Trudno go poznać - potrafi bowiem wyprowadzić innych w pole. Jego myśli są bardziej kapryśne aniżeli złośliwe, sympatie zaś i antypatie - bardzo silne. Potrafi otaczać się kołem przyjaciół i admiratorów, nie przyjmując względem nich żadnych zobowiązań. Dyplomatyczny - potrafi pogodzić się z wrogiem mimo swą zawziętość i zaciętość. W sprawach spornych wykazuje dużo taktu, a w zawieraniu przyjaźni i jej likwidowaniu przejawia dużą umiejętność. Będąc sam władczym i pewnym siebie - nieraz nie posiada dostatecznej wyrozumiałości dla ludzi słabych i mniej zdolnych; nie może pogodzić się z tym, że poglądy innych ludzi mogą w tak znacznym stopniu różnić się od jego własnych. Ludzie zmienni i niespokojni wprost działają mu na nerwy. Jego silna wola panuje nad otoczeniem. Nie zna wahań i niepewności, nie znosi kompromisów i nie lubi sentymentalizmu. Nieraz zajmują go studia oryginalne, niezwykłe, a jego poglądy wówczas mogą być dziwne, niecodzienne. W dziedzinie abstrakcji i przeżyć psychicznych czuje się również pewnie jak i w życiu materialnym. Jego kodeks moralny jest dość wysoki i nieraz surowy. Rzadko myli się w wyborze swej małżonki, a nieraz rozpoznaje ją z pierwszego wejrzenia. Wierzy w dziedziczność, przyczynowość i nie jest wolnym od fatalizmu. Wady. Nachodzą nań okresy wielkiej bierności. Swych licznych przyjaciół toleruje tak długo przy sobie dopóki mu są potrzebni. Gdy stają się zbyteczni - odwraca się od nich po prostu.

Kto urodził się dnia 3 listopada - Stanowczy, wymowny; jest zwolennikiem postępu.
Słowami swymi potrafi fascynować tłumy, wykazując dużo smaku w wyborze zdań. Doskonale zdaje sobie sprawę z wpływu, jaki wywiera na innych. Impulsywny, gorliwy - odznacza się wrodzonymi zdolnościami artystycznymi i literackimi. Styl jego wyróżnia się swą męskością i stanowczością a nie pozbawiony jest również powagi i głębi. Nieraz dąży do usunięcia dawnych zapatrywań - propagując poglądy bardziej postępowe i wszechstronne. Trzeba dodać, że musi zwalczać w sobie daleko więcej odruchów ujemny, aniżeli człowiek przeciętny. Bardzo trudno przychodzi mu zajmować stanowiska drugorzędne - i czuć się zadowolonym. Nawet w tych razach gdy dostatecznie rozwiniętym jest umysłowo, aby zrozumieć, że nie nadaje się do zajmowania stanowiska naczelnego - nie może się z tym pogodzić wewnętrznie. Jego czujne oczy natychmiast odkrywają najmniejszy błąd popełniony przez innych, konstatując z przyjemnością ich słabość i poślizgnięcia się. Charakterystyczne jest jego występowanie na zewnątrz: pełne godności i milczącego poczucia swej wyższości, co nie mało przyczynia się do jego powodzenia w życiu. Wady. Zuchwały, nieostrożny, silnie zmysłowy, zazdrosny - jest zbyt mało przewidującym, co może go narazić na wstrząśnienia. Co mu grozi? Jest czujny i ostrożny, ale gdy rozgląda się dookoła, szukając niebezpieczeństw urojonych; nie widzi tych, jakie mu zagrażają naprawdę. Dzięki temu w ważnych okazjach życiowych może zostać wyprowadzony w pole.

Kto urodził się dnia 4 listopada - Przezorny, cierpliwy, wynalazczy; idzie w życiu własną drogą.
Opanowany, pomysłowy, wynalazczy - dąży do osiągnięcia niezależności i zdobycia potęgi. Dotknięcie jego rąk jest delikatne, a spostrzegawczość bardzo duża. Natchnień do swych projektów życiowych szuka wyłącznie w swym własnym wnętrzu. Jego idee są oryginalne, a wcielając je w życie okazuje duże zdolności organizacyjne, nierzadko przejawiając jednak przy tym zbytnia zaciętość i nieustępliwość. Pełen godności - wymaga aby otoczenie stosowało się do tego; wszelka poufałość budzi w nim niezadowolenie. Dba o opinie i pragnąłby cieszyć się dobra sławą w oczach świata. Nie daje na siebie wpływać nie ulega ani skargom ani pogróżkom i zachowuje zimna krew we wszelkich okazjach życia. Dzięki temu nieraz jest uważanym za nieczułego, ale najczęściej są to tylko pozory, które powstają na skutek jego zbytniej pewności siebie. W gruncie rzeczy jest to bowiem człowiek wrażliwy niezwykle, obdarzony dużym wyczuciem artystycznym, a nawet nieraz i wybitnymi zdolnościami. Posiada duże zdolności dyplomatyczne i może zostać mężem stanu. Co mu grozi? Ma licznych wrogów pragnących go wywieźć w pole. Da sobie wprawdzie z nimi rade i nie będą oni w stanie zaszkodzić mu na stałe - ale stanie się to kosztem obniżenia poziomu jego życia wewnętrznego.

Kto urodził się dnia 5 listopada - Czujnie stoi na straży swych interesów.
Niezależny, polegający całkowicie na sobie samym i na swych zdolnościach - toruje sobie drogę w życiu na własną rękę. Pełen godności, zamknięty w sobie, nieprzenikniony - nakazuje innym szacunek. Nierzadko okazuje zdolności literackie. Styl jego pełen jest gryzącego dowcipu i przenikliwości. Posiada również zdolności strategiczne, które umiejętnie stosuje w życiu codziennym. Przeważnie dąży do celów egoistycznych i bacznie strzeże swych praw. Zazwyczaj tak jest przejęty własnymi interesami, że sąsiedzi nie zaciekawiają go zbytnio i nie interesuje się ich sprawami. Nie znosi wykrętów, a do celu swego dąży prostolinijnie. Lubi sporty i ćwiczenia na powietrzu, a podróże wodne sprawiają mu przyjemność. Do czego powinien dążyć? Aby jego myśli obejmowały horyzonty prawdziwie szerokie. Inaczej jego ostrożność i czujność, jaką przejawia gdy chodzi o drobiazgi życiowe - nie na wiele się przyda. Może osiągnąć zyski dzięki udanym spekulacjom. Dopiero wówczas poczuje się szczęśliwym, o ile przywiąże się do kogoś głęboko. A jednak - chociaż przywiązany jest do żony - życie jego nie obejdzie się bez przykrości domowych. Wielce się ceni - a w pracy zdolny jest do dużej wytrwałości. Przewroty losu nie będą w stanie zaszkodzić mu na stałe, a dzięki potędze wewnętrznej, jaka go ożywia - prędzej czy później osiągnie powodzenie.

Kto urodził się dnia 6 listopada - Więcej kieruje się sercem aniżeli głową.
W charakterze swym posiada dużo stałości, zbytnio jednakże skłonnym jest do ufania stówom innych ludzi. To też dzięki niewłaściwie umieszczonemu zaufaniu, zarówno jak i na skutek złudzeń, którym ulega może być narażonym na straty. Ma dużo wrodzonej dobroci i gościnności. Jego wielkie poczucie godności własnej potęguje się z wiekiem, a występując na zewnątrz okazuje dużo samoopanowania i taktu; jest otwarty, hojny, szczery. Lubi bardzo uznanie i chociaż nie pracuje bynajmniej w tym celu, aby je osiągnąć - pochwała jednak zawsze sprawia mu przyjemność. Jedną z jego właściwości jaka najbardziej rzuca się w oczy - jest niezwykle silna wola i niezmordowana siła pracy, gdy chodzi o realizację zamierzonych celów. Ożywia go przytem nienasycone pragnienie wiedzy, poznania wszystkiego. Łączy się z tym subtelna intuicja i sąd surowy - ale sprawiedliwy. Dzięki temu łatwo analizuje charaktery innych ludzi i szybko rozstrzyga problematy zawiłe. Na ogół jednakże więcej kieruje się uczuciem aniżeli logiką. Jest to natura jowialna i sympatyczna, z predyspozycją do pobłażania sobie. Uprzejme i przyjazne usposobienie łączy się z pogłębioną znajomością życia i charakterów ludzkich a także i odwagą moralną. Chętnie zajmuje się sprawami innych ludzi i pomaga potrzebującym. Szczery i liberalny - jest stałym przyjacielem i wiernym kochankiem. Duszę jego wypełniają uczucia potężne i silne namiętności - a pomiędzy jego podświadomością a życiem myślowym niema rozdźwięków, gdyż jest to człowiek jednolity, całkowicie i bez zastrzeżeń oddający się swej pracy i celom życiowym. Rezolutny, odważny, śmiały - sam jest twórcą swego losu.

Kto urodził się dnia 7 listopada - Przenikliwy, sceptyczny, wytrwały; chętnie odkrywa tajemnice.
Jego usposobienie jest dość niespokojne - skłonne do uniesień, entuzjastyczne. A jednak jest stały, energiczny, a umysł jego ostry i przenikliwy dąży do tego. aby rozszerzyć granice swych wiadomości. Posiada wrodzone zdolności do medycyny i chemii. Pośród ludzi urodzonych dzisiaj musimy wyraźnie odróżniać dwa typy najzupełniej odmienne. Niższy typ - człowiek nierozwinięty - jest agresywny, nieprzyjemny, nieufny, zazdrosny, nieraz tyrański. Lecz typ wyższy, bardziej rozwinięty - przezwyciężył już te wrodzone wady, rozwinął wielką potęgę pracy i pragnie ją poświęcić dla zrealizowania swych ideałów. W stosunku do innych nie jest zbyt łagodny. Doświadcza ich i bada ich siłę, a gdy okażą się zbyt słabi - bezwzględnie ich strofuje. Jego uczucia miłości i nienawiści są bardzo silne. Jest to całkiem swoisty charakter i trudno nieraz dać sobie z nim radę. Skłonny do fatalizmu - niepotrzebnie wierzy w ślepą siłę losu, co zatruwa mu radość życia. Pod względem intelektualnym nierzadko jest szyderczy i sceptyczny, analizując wszystko w sposób niezwykle dokładny. Wielką przyjemność sprawia mu odkrywanie cudzych tajemnic i wyświetlanie okoliczności niejasnych i zawiłych. Tajemnice i misteria religii wzruszają go i przyciągają. Najlepsze rezultaty czy to we współdziałaniu czy też w małżeństwie, może osiągnąć z ludźmi urodzonymi od d. 23 czerwca do d. 22-go lipca i od d. 21 lutego do dn. 19 marca.

Kto urodził się dnia 8 listopada - Potrafi przezwyciężyć swe wady.
Mocny to charakter, pełen milczącej wewnętrznej potęgi, wzrastającej z wiekiem. Wielka wrażliwość na emanacje psychiczne innych ludzi pozwala mu doskonale orientować się w sytuacjach życiowych. Podrażniony - staje się ostrym, sarkastycznym a może nawet przejawiać zawziętość. W wieku późniejszym okazuje zainteresowanie mistycyzmem. Gdy taki człowiek osiągnie pełnię swego rozwoju - wówczas przezwycięża swe wady i staje się jednostką wartościowa. Skłonności jego są na ogół humanitarne: chętny jest do świadczenia przyjacielskich usług i pocieszania osób, które są udręczone psychicznie lub fizycznie, okazując dobre serce, życzliwość i łaskawość. Skoro tylko zachoruje; jego silne poczucie realności życiowej pobudza go do natychmiastowego przeciwdziałania, a niezwykła energia jaka go wypełnia, skłania go do użycia środków drastycznych. Staje do walki z chorobą podobnie jak nie cofa się przed żadna walką w życiu. Nie lekceważy swego cierpienia, kładzie się do łóżka i stara się wypędzić chorobę z organizmu przy pomocy najsilniejszych środków, jakie ma do rozporządzenia. Człowiek tego rodzaju nie uznaje półśrodków. Jego zdolność odradzania się zarówno fizycznego jak i duchowego - jest bardzo duża, co zapewnia mu wyzdrowienie i szybkie przyjście do siebie po stosunkowo nawet ciężkich cierpieniach. Ciekawem jest, że stosuje chętnie zabiegi chirurgiczne, gdzie tylko się da. Jego radykalna natura przejawia się w życiu w podobny sposób.

Kto urodził się dnia 9 listopada - Jego sympatie i antypatie są silne niezwykle.
Nie chowa on swego zdania w tajemnicy, ktokolwiek zaś się z nim zetknie - od razu może rozpoznać, czy należy do osób dlań sympatycznych, czy też antypatycznych. Dla przyjaciół zawsze gotów do chętnej pomocy - lecz wrogowie niechaj się strzegą jego gryzącego sarkazmu i gniewu, który potrafi być nieubłaganym. Potężne siły są ukryte w takim człowieku, a jego namiętności są rozwinięte niezwykle. Spragniony dziwacznych przyjemności i niezwykłych rozkoszy - wytrwale ich poszukuje. Dumny, chytry - posiada świetny dar orientacji. Małżeństwo wywiera nań wpływ silny i jest ważnym wydarzeniem w jego życiu. W miłości zdolnym jest do poświęceń. Charakter kobiety urodzonej w tym dniu zależy w dużym stopniu od jej rozwoju umysłowego i moralnego. Nierozwinięta - nie chce poddać się ograniczeniom jakie jej narzuca płeć, a jej gwałtowność i skłonność do przesady daje się we znaki mężowi. Za wszelką, cenę pragnie ona przeprowadzić swą wolę, nie licząc się z otoczeniem. Nie waha się bynajmniej i nie zwleka... Gdy się zakocha - nie zwraca uwagi na konwenanse życiowe. Dobrze opisał taki typ kobiety Ibsen w swej "Hedda Gabler". Ludziom urodzonym dzisiaj grozi, iż życie ich będzie hamowane przez rozmaite przeciwności. Czy to przez własny błąd czy też przez nieostrożność - mogą być narażeni na wstrzaśnienia. Ponieważ posiadają duża sile woli i są zdecydowani zrobić karierę; nieraz im się to udaje.

Kto urodził się dnia 10 listopada - Pragnie władzy i nie lubi krytyki innych.
Jest aktywnym i bardzo wynalazczym, zwłaszcza w kierunku odkrywania rozmaitych sposobów prowadzących do jego celów i opanowywania zdobyczy. Stawia dzielnie czoło wszelkim niebezpieczeństwom - i w ten sposób potrafi opanować namiętności tłumu. Przede wszystkim pragnie władcy i potęgi. Czujny, mężny - podejrzliwy jest i zazdrosny. Chociaż na ogół jest dość sprawiedliwym, ma skłonności do tego, aby stać się zbyt surowym i wymagającym. Nie znosi krytyki innych - bowiem sam dąży wedle swego przekonania - do celów jak najlepszych. Jest on zawsze pewnym siebie i odpowiada za siebie moralnie. Dziwnie łatwo odkrywa słabe strony w duszach innych ludzi a ta wspólność wad i przewinień daje mu pewne ogólno-ludzkie poczucie solidarności: "wszak wszyscyśmy grzeszni"... Do czego powinien dążyć? W swej krytyce i w napaściach na wady i przewinienia innych nie powinien zapędzać się zbyt daleko. Co mu grozi? Za wszelką cenę pragnie być samodzielnym i nie znosi żadnych ograniczeń. Łatwiej jednak nim kierować, aniżeli to sam przypuszcza - ręka jednakże która to czyni - powinna być bardzo delikatną. Jego własny egoizm i próżność mogą być użyte przez zręcznych pochlebców do tego, że uczyni wreszcie wszystko, czego oni zapragną. Tak długo, jak nie podejrzewa kontroli i wyobraża sobie, że działa na własną rękę - może być doskonale prowadzonym na pasku.

Kto urodził się dnia 11 listopada - Subtelny, krytyczny, zaciekły; posiada zdolności niezwykłe.
Umysł jego lubuje się w atakach, dyskusjach, napaściach. Zaciekłym jest w sporach, a ostrożnym w samoobronie. Groźny i niezmordowany jako przeciwnik - jako towarzysz jest wesołym i sympatycznym. Uparty i porywczy - w walce zachowuje się dzielnie i z humorem. Subtelny w pomysłach i zuchwały w wykonaniu; niebezpieczny to twórca skomplikowanych projektów. Zawsze myśli o sobie i nie zapomina krzywd doznanych. Jest to jeden z silniejszych charakterów ludzkich. Dumny, władczy - nie jest wolnym od gniewliwości i drażliwości. Dobry kompan za stołem, człowiek ostrego dowcipu - łatwo zyskuje sobie przyjaciół. Dziecko tak urodzone posiada nadmiar nerwowej energii, której należy dać w życiu okazie do wyładowania się. O ile to nie następuje - wówczas dziecko staje się niecierpliwe, sprzeciwia się osobom z otoczenia i przysparza trudności wychowawcom. Nie jest dobrem wydawanie mu rozkazów kategorycznych i zmuszanie go siłą do wykonywania czegoś wbrew jego woli. Daleko lepsze skutki odniesie łagodna perswazja, zwłaszcza gdy mu się da do poznania, że uważa go się za swego towarzysza. Wykazuje on bowiem dużą siłę woli i znaczną przenikliwość. Ponieważ oszukać takie dziecko lub wyprowadzić w pole jest prawie niepodobieństwem - wobec tego w stosunkach z nim lepiej zachować otwartość i prostolinijność. Posiada wrodzone zdolności do mechaniki i powinno otrzymywać zabawki jakie dopomogą mu w rozwinięciu tych zdolności.

Kto urodził się dnia 12 listopada - Jest wrażliwy na słowa uznania lub nagany.
Cechuje go charakter zrównoważony i silne uczucia. Okazuje wytrwałość, zdecydowanie, ambicję a jego sfery zainteresowań są wielce różnorodne. Lubi zebrania publiczne, lecz okazuje również zamiłowanie do życia rodzinnego i przywiązanie do swego rodzinnego ogniska. Stanowczy, mężny a przy tym lubiący zmiany - pragnie zdobyć niezależność i rozszerzyć swą sferę wpływów. Dobry to pracownik i prawy sojusznik. A jednak w stosunkach z nim należy być ostrożnym, gdyż jest niezwykle wrażliwym na każde słowo uznania lub nagany. Gdy przezwycięży swe wady jak zazdrość, mściwość, chęć ganienia innych, skrytość - wówczas staje się subtelnym krytykiem i okazuje uzdolnienie do przenikania tajemnic. Kobieta urodzona dnia tego wykazuje nieraz niezwykłą energię w spełnianiu swych obowiązków domowych a osoby postronne podziwiają ją jako matkę i żonę - co sprawia jej wielką przyjemność. A jednak członkom rodziny jej despotyzm i arbitralność - mimo wrodzoną szlachetność; ciężko się dają nieraz we znaki. Jej silna indywidualność przygniata otoczenie, co zwłaszcza daje się odczuwać dzieciom. Nie ma ona bowiem wyrozumiałości i nie okazuje pobłażania dla wad młodości. Wielka godność własna nie pozwala jej przyznać się do popełnionych błędów lub prosić o informacje. Gdy jednak nie zostanie dość wcześnie powiadomiona o najmniejszych wydarzeniach dotyczących rodziny - odczuwa to jako wielką przykrość.

Kto urodził się dnia 13 listopada - Ostrożny, dyplomatyczny; potrafi być nieprzenikniony.
Odznacza się przede wszystkim swym pełnym godności sposobem zachowania się. Nieraz jest pełen uprzejmości i łaskawości - ale potrafi również błyskawicznie się zmienić w obronie swej zagrożonej godności własnej i wówczas staje się porywczym i szorstkim. Niezwykle wrażliwe jest jego usposobienie a umysł krytyczny analizuje wszystko dookoła. Widocznie nad czymś rozmyśla i zastanawia się. Ścisły w mowie i w piśmie - nie lubi wykrętów. Gdy się porusza jego interesy; staje się wówczas pełnym temperamentu. Cechuje go niezwykle silne poczucie własnej niezależności i niechęć do uznawania cudzego autorytetu. Nie chce poddawać się władzy innych: sam jest swym mistrzem i sam ustanawia swe własne prawo. Budowa ciała jest zazwyczaj dość mocna a z wiekiem wykazuje tendencje do otyłości. Duma i poczucie własnej godności wypełniają jego wnętrze, czyniąc jego rysy nieruchomymi a twarz - spokojną i władczą. Nawet w wypadkach gdy miotają nim najsilniejsze wstrząśnienia - stara się zachować spokojnie - aby nic nie uronić ze swej godności. Pragnąłby przeniknąć wnętrze każdego człowieka i czytać w nim jak w otwartej księdze, pozostając sam absolutnie nieprzeniknionym. Ma on przesadne pojecie o panowaniu nad sobą a niezręczne gesty, niepokój i nerwowość lub oznaki słabości moralnej u innych wywołują w nim gwałtowną antypatię. Zachowanie się jego na zewnątrz ma w sobie nieraz coś wojskowego. Pragnie uniknąć każdego kroku, który mógłby pomniejszyć jego dostojność i dla tego nieraz nie bierze udziału w zabawie ogólnej.

Kto urodził się dnia 14 listopada - Posiada umysł ruchliwy i żywą wyobraźnię.
Ma on w duszy niewyczerpane źródło idej i natchnień. Jego umysł ruchliwy, obejmujący szerokie horyzonty - zawsze jest przejęty jakąś nową ideą i literalnie przepełniony jest rozlicznymi koncepcjami i obrazami psychicznymi. Łączy się z tym wielka intuicja i bystre pojmowanie. Wywiera wpływ przyciągający na swe otoczenie a jest przy tym jednakowo ścisły i gruntowny zarówno w dobrem jak i w złem. Gdy odrodzi się wewnętrznie i osiągnie pełnię swej świadomości indywidualnej może się stać wówczas ożywiającym ośrodkiem twórczym, zapładniającym otoczenie. Potrafi krytykować w sposób bezpartyjny a zdanie swe umie wyrażać w sposób zdecydowany i jasny. Co mu grozi? Musi zwalczać przeciwności rozmaitego rodzaju, a warunki życiowe zmuszają go do projektów zbyt pośpiesznych i poczynań hazardowych. Impulsywny i niespokojny jego umysł jest niedostatecznie przewidujący i nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie dookoła otaczają go niebezpieczeństwa. Dzięki temu wpływ warunków życiowych może się na nim odbić niepomyślnie i zahamować jego ekspansję. Niezwykła wrażliwość czyni go bardzo wybrednym w używaniu pokarmów, co nieraz przyczynia niepotrzebnego kłopotu w gospodarstwie domowym. A jednocześnie wykazuje zamiłowanie do potraw drażniących i pstrych, przypraw i korzeni i to nie licząc się wcale z późniejszymi skutkami - t. j. niestrawnością. W niektórych natomiast wypadkach - gdy jego gorliwość została pobudzona nadmiernie - potrafi się obchodzić bez pokarmu i snu.

Kto urodził się dnia 15 listopada - Dąży uparcie do swego celu i nie chce słuchać rad innych ludzi.
Nie szczędzi wysiłków aby osiągnąć swe zamierzenia życiowe. Jego niezwykłe zdolności umysłowe pozwalają mu przeważnie na zdobycie wybitnego lub wpływowego stanowiska. Pokonawszy swe wady i przezwyciężywszy upadki - może wznieść się na wyżyny rozwoju duchowego. Przedtem jednak musi pozbyć się swej zaciętości, mściwości i zmysłowości. Niebezpieczeństwo jakiego się strzec winien - to rozproszenie sił i nierealne koncepcje. Nie znosi rad innych ludzi i nie wysłuchuje ich zdania - a dzięki temu - nie ustrzega się ze swej strony od wysiłków bezpłodnych, jakie nie wydadzą rezultatu. W małżeństwie przejawia dużą władczość i tylko wówczas, gdy jego żona ma charakter ustępliwy i łagodny - może ono być harmonijnem. Jako ojciec - nie wykazuje wielkich zalet - patrzy bowiem na wszystko wyłącznie z własnego punktu widzenia i nie jest w stanie wejść w położenie innego człowieka, a tym bardziej odczuć słabość i bezradność małego dziecka. Nie znosi poufałości i dlatego jego przyjaciele powinni się wystrzegać zbytniego zbliżenia. Gdy intymność stosunków się spotęguje; zerwanie staje się nieuniknione. Jak wychować takie dziecko? Rodzice i wychowawcy powinni je od lat najwcześniejszych poddawać surowej kontroli i nauczyć je samoopanowania. Niechaj się nauczy opanowywać swe namiętności i rozwinie w sobie usposobienie życzliwe i przyjazne dla innych. Nie jest to jednak łatwem, bowiem taki człowiek ma silny charakter, nie poddający się wpływom innych. Jednakże w dzieciństwie i młodości można w jego charakterze dużo zmienić na lepsze.

Kto urodził się dnia 16 listopada - Energiczny, gorliwy, zajęty jest nieustannie. Ukazuje doskonałe zdolności praktyczne, zwłaszcza pod względem interesów i stosunków handlowych. Ale posiada również zdolności w kierunku czysto teoretycznym, a w jego karierze naukowej może też osiągnąć niezłe rezultaty. Jego zamiłowania są dość skromne. Potrafi dostosować się do warunków i otoczenia. Nie należy jednak przypuszczać, że mamy tu do czynienia z człowiekiem słabym lub niezdecydowanym: odwaga, nieustraszoność, gorliwość, wytrwałość, zawsze go cechują. Niezwykle silny to charakter, posiadający własność odradzania się - jak feniks - z popiołów własnych swych przeżyć. Jego organizm jest na ogół dość wytrzymały, chociaż dzięki wrażliwości niezwykłej - dostępny infekcjom. Gdy zachoruje - to wówczas już jest chorym naprawdę. Czasami jednak choroba ma przebieg przytłumiony ze względu na wielką wytrzymałość organizmu i zasób sil życiowych. Kuracja wypoczynkowa i rozsądny tryb życia; to najlepsze lekarstwa dla takiego człowieka, pozwalają one bowiem działać potężnej sile regeneracyjnej, jaka jest skryta w organizmie. Sam on jednakże okazuje zamiłowanie do środków heroicznych, radykalnych i rzadko kiedy pozwala naturze dopełnić swego dzieła całkowitej rekonwalescencji. To zamiłowanie do używania lekarstw o ostrym działaniu może mu nawet zaszkodzić. W ten sposób przejawia się jego wrodzona chęć panowania i pragnienie osiągnięcia natychmiastowych skutków.

Kto urodził się dnia 17 listopada - Jest wrażliwy na osoby płci odmiennej.
Dąży do prawdy z energią nieustraszoną a jego umysł jest nastrojony krytycznie i sceptycznie. Charakter jego jest formowany i kształtowany przez potężne uczucia; powoli się krystalizuje, oczyszcza i wznosi. Dumny, niezależny, pracowity jest jednocześnie bardzo wrażliwy na płeć odmienną, zmysłowy i kochliwy. Jego temperament jest bardzo uczuciowy, a w miłości cechuje go pewna niestałość. Jest to poszukiwacz przygód o umyśle dość chytrym, który każdą rzecz potrafi szybko wykorzystać dla własnej korzyści. Co mu grozi? Czekają go w życiu najrozmaitsze wstrząśnienia i walki. Nieraz też zdarza się, że osiągnięte przez siebie korzyści i rezultaty własnych wysiłków musi ustąpić innym. Jest elastycznym zarówno psychicznie jak i fizycznie - a jego nerwy i muskuły wydają się być niezmordowane. Pod niektórymi względami zdolnym jest do wielkich wysiłków. Jest to całkiem swoisty i bardzo określony charakter. Wskutek tego iż ma wielkie pojecie o sobie - pochlebstwo jest jego słaba stroną i z ludźmi jacy potrafią mu schlebiać - zawsze jest w zgodzie. Chętnie pozwala się ubóstwiać. Ponieważ prędko czuje się obrażonym - trudno z nim obcować. Mimo wszelkie wady - jest to jednak umysł szlachetny a jego intencje są czyste. Chociaż jego życie poddane jest często przejściom i wstrząśnieniom; ostatecznie pokona jednak swych wrogów i przezwycięży trudności.

Kto urodził się dnia 18 listopada - Zdecydowany, zamknięty w sobie - gardzi słabością.
Dzielny, rezolutny - nie obawia się żadnych przejść i gotów jest do poczynań ryzykownych. Życie jego jest dość niespokojne i podlega rozmaitym przewrotom losu. Skryty, zacięty, opanowany, stały - zawsze przejawia charakter zdecydowany, wcale nie dwuznaczny. Bardzo rzadko się waha - nie zna słabości. Te cechy jego charakteru powodują, że jedni go lubią, a drudzy nienawidzą. W interesach nie okazuje skrupułów i dlatego współdziałanie z nim jest dość trudne. Nie zawsze potrafi dostosować się do warunków życia, co może odbić się ujemnie na jego finansach. Nie jest on bynajmniej ślepym i widzi dobrze, co się dzieje dookoła - ale nie chce zejść z raz obranej drogi. Trudno osądzić takiego człowieka, gdyż w duszy jego mieszczą się najwyższe cnoty i najgorsze występki. Albo jest zupełnym materialistą - albo też staje się uduchowionym, wzniosłym idealistą, którego wpływ daje się odczuwać w szerokich kołach. Przezwyciężył on już niższe namiętności a przez zwycięstwo nad sobą samym - zdobywa panowanie nad innymi. Nierozwinięty - taki człowiek jest ochoczy do walki - chociaż nie zaczepny. Zazdrosny, nieprzejednany, często szorstki - zawsze skłonnym jest do przebierania miary pod względem zmysłowym. Sam może być powodem swej śmierci, czy w sposób pośredni czy też bezpośredni.

Kto urodził się dnia 19 listopada - Stały, skoncentrowany - ma dar przekonywania innych.
Najcharakterystyczniejszą jego cechą jest niezwykła intensywność we wszystkich przeżyciach, czy to fizycznych czy psychicznych. Wykazuje dążenie do potęgi, namiętność, pasję, a jego moc wewnętrzna musi się w jakiś sposób wyładować. Dzień dzisiejszy oznacza urodzenie człowieka, którego przeznaczeniem jest branie bardzo aktywnego udziału w życiu publicznym. Duch jego jest dzielny, a umysł jest jednocześnie giętki i zwrotny, obdarzony potęgą autorytetu i łatwością w wyrażaniu swych myśli i zdolnością do przekonywania innych. A jednocześnie jest to człowiek naturalny, towarzyski, używający życia całą pełnią. Dziecko tak urodzone jest dobrze zbudowane, a jego organizm odznacza się dużą siłą życiową. Nadmiar energii fizycznej jaki je wypełnia, musi sobie znaleźć ujście jak najszersze w życiu codziennym - inaczej może się to odbić na jego zdrowiu. Ponieważ wykazuje skłonności do egoizmu, zawziętości, gniewu - należy je przyuczać do dzielenia się zabawkami i przyjemnościami z innymi dziećmi. Nierozwinięte i pozbawione dostatecznej opieki, dziecko takie staje się bardzo wojowniczym i wszczyna nieustanne spory z innymi dziećmi. Stopniowo musi się nauczyć, że myśl jest lepszą bronią od pięści, a dzięki swej bystrości i zdolnościom niezwykłym - może osiągnąć wysoki poziom wykształcenia i kultury. Może wyróżnić się w marynarce i wojskowości, zarówno jak w medycynie lub chemii, do których odczuwa wrodzone przyciąganie. Kobieta urodzona dnia tego jest władcza i pewna siebie, a mąż który nie potrafi się jej przypodchlebiać i chwalić - może mieć dość trudne życie.

Kto urodził się dnia 20 listopada - Lubi odkrywać cudze tajemnice.
Potrafi umiejętnie rządzić innymi i wykazuje zdolności organizacyjne. Każdy zawód wymagający mocnych nerwów i panowania nad sobą nadaje się dla niego. Posiada specjalną umiejętność wyciągania tajemnic z innych, aby z tego skorzystać. Swoich sekretów strzeże nader pilnie. Dla oponentów dość sarkastyczny i ciężki - dużo zajmuje się samym sobą tak, że dla spraw innych ludzi pozostaje mu niewiele czasu. Pomocnym jest jednak, gdy się jego pomocy szuka. Chętnie okazuje się przyjazny i miły, gdy mu to jest pożyteczne - ale może również stać się nielitościwym, gdy zostanie podrażniony. Na ogół jego charakter jest dość prawy, umysł stały, a upodobania skromne. Wady: Nie jest wolny od uczucia zawziętości i mściwości. Dopiero wówczas może zacząć się twórczo rozwijać, gdy opanuje swą naprzykrzoną osobowość, nieustannie wysuwającą się na plan pierwszy. Cechuje go pewna predyspozycja do chorób serca lub gardła, czego może uniknąć starając się nie rozpraszać swych sił życiowych, których posiada duży zasób. Kobieta urodzona dnia tego niedostatecznie opanowana i nie rozwinięta - krytykuje wszystko i gdera na swe otoczenie a specjalnie na dzieci. Boi się o wpływ innych kobiet na męża i nieustannie śledzi, czy nie odkryje oznak jego niewierności. Powinna starać się przezwyciężyć te wady, inaczej zarówno dzieci jak i służba będą się kryć przed nią i oszukiwać. Kto urodził się w tym dniu jest zwolennikiem wszelkiego piękna i posiadł zmiłowanie do polityki. Dzięki wielkiej sile regeneracyjnej organizmu - wychodzi zazwyczaj obronną ręką z cierpień fizycznych.

Kto urodził się dnia 21 listopada - Lubi zwalczać istniejące poglądy.
Posiada niezwykle zdolności konstrukcyjne i wykonawcze. Wymowny - przeważnie dobry mówca - wywiera wpływ przyciągający na tłum. Umysł o skłonnościach poważnych, pilny, staranny, interesujący się wyższymi zagadnieniami intelektualnymi - ma inklinację do studiów naukowych. Nieraz ostry, popędliwy, przewrotny - jednocześnie jest taktowny, krytyczny, ścisły i zawsze czynny. Jego nastrój wewnętrzny jest niewyjaśniony i przedstawia się dla innych dość zagadkowo. Język sarkastyczny niezwykle kłuje jak żądło. Tak urodzony człowiek zawsze skłonny jest do zwalczania istniejących poglądów i urządzeń społecznych a dzięki swej wielkiej przenikliwości umysłu i niczym niezaspokojonego pragnienia przeniknięcia tajemnic przyrody - nieraz osiąga powodzenie. Zawsze gotów do walki - słowem, pismem lub czynem - czy to w obronie własnych interesów czy też cudzych. Żadne półśrodki nie sprawiają mu satysfakcji - raczej przerzuca się z jednej krańcowość! do drugiej nie pytając o skutki, jakie z tego wynikną. Niezwykły to charakter i trudno go zrozumieć. Urodziny przynoszą zdolności literackie. Dziecko urodzone w tym dniu - bystre i uzdolnione - szybko odróżnia to, co dobre od złego a prawdę od fałszu. Już w latach najwcześniejszych może rozwijać się w tempie przyśpieszonym, przejawiając przy tym chęć panowania nad swym otoczeniem. Należy nie szczędzić zabiegów, aby dać mu najwyższe możliwie wykształcenie, gdyż jego zdolności pozwalają na to w całej pełni.

Kto urodził się dnia 22 listopada - Sprytny, przebiegły - interesuje się militaryzmem.
Zdecydowany, energiczny - uczy się zarówno łatwo z książek, jak i bezpośrednio z życia. Pragnie się wybić i nie szczędzi żadnego wysiłku, aby dopiąć swego celu. Nie obawia się niczego i dobrowolnie podejmuje się przeprowadzenia najtrudniejszych zadań, wymagających niezwykłych wysiłków umysłu i ciała. Nie znosi żadnego nacisku z zewnątrz. Z wielkim tylko trudem poddaje się władzy innych, a całe jego dążenie skierowane jest przeważnie ku temu, aby samemu panować. Pragnienie uznania jest w nim bardzo silne. Gdy omijają go należne pochwały (według jego pojęcia) - wówczas staje się bardzo niezadowolonym. Jest on na ogół oddany życiu w jego najsubtelniejszych formach i okazuje dużo smaku w każdym kierunku. Potrafi on odkrywać sekrety innych, zwłaszcza dotyczące powodzenia w interesach lub społecznego. Informacje zdobyte zużywa dla własnej korzyści, niewiele troszcząc się o innych. Charakterystyczna jest jego umiejętność kontrolowania i opanowania samego siebie. Potrafi zapanować nad żądzą i zamieniać ją na wolę i wyższe wartości twórcze. Staje się wówczas podobnym do maszyny parowej, ożywianej potęgą wewnętrzną i gotowej do wyruszenia w drogę do celów wielkich i dalekich. Chociaż szorstki nieraz w stosunkach - jest jednakże sprawiedliwy i uczciwy. Dzięki dużej sile przyciągającej, jaką wywiera na innych oraz swoim osobistym zaletom; osiąga w życiu powodzenie. Ten zdolny i błyskotliwy człowiek jest nieustannie zajęty. Trudno mu przychodzi zachować bierność i rozwijać cierpliwość.

Kto urodził się dnia 23 listopada - Ma dużą intuicję, i trudno go wywieźć w pole.
Bardzo pojętny, niezwykle wrażliwy i subtelny - łatwo przejrzy na wylot wszelką intrygę i z tego powodu może być dobrym detektywem. Indywidualność takiego człowieka podobna jest wewnętrznie do łucznika, który ma przed sobą cel odległy i nie traci go z oczu, wierząc święcie, że w końcu go dosięgnie. Ma on bowiem wysokie ideały, do których dąży z pilnością. Nie tylko sam rozwija się nieustannie i dąży naprzód, ale również chętnie pomaga innym w rozwoju. Skłonny do sportów wszelkiego rodzaju, jest sprawiedliwy i religijny. Czego się strzec winien? Wysiłków bezpłodnych, marzeń, projektów bezpożytecznych, które nie wydadzą rezultatów praktycznych. Jaka jest jego największa wada? Jego współdziałanie z innymi zależy raczej od kaprysu i przypadku, aniżeli od rozsądnego rozważenia sprawy. Stąd też rezultaty tego współdziałania nie zawsze będą pomyślne i lepiej na nie nie liczyć. Jednakże jego niepodległy umysł i zamiłowanie do naturalności, prostoty i bezpośredniości - przyniosą mu dużo plusów życiowych i to będzie mu pociechą w jego przejściach i trudnościach. Urodziny te najczęściej dają dwa małżeństwa. Podobnie jak wielorakie są zdolności takiego człowieka - zawód jego również bywa podwójnym. Stosunki towarzyskie okażą się w życiu bardzo pożyteczne a osoby wyżej postawione udzielą mu swego poparcia. Czeka go życie dość długie, a choroby, jakie mu grożą - przeważnie będą krótkotrwałe. Często zmienia miejsce pobytu - co nieraz ma związek z zawodem. W pierwszej połowie życia nieraz czekają go trudności, później zaś jego sytuacja życiowa wybitnie się poprawia.

Kto urodził się dnia 24 listopada - Przedsiębiorczy, praktyczny - niechaj unika sporów i kłótni.
Jest to człowiek skomplikowany - niełatwo zmierzyć go, przeniknąć i trudno ocenić wedle właściwej wartości. Na ogół jest bardzo przedsiębiorczy a rozmaite poczynania sprawiają mu przyjemność. W przywiązaniach swych i skłonnościach bardzo demonstracyjny - ma wielkie zamiłowanie do niepodległości i jest zwolennikiem całkowitej wolności wypowiedzenia się dla każdego. Na ogół posiada charakter zaczepny, napastniczy, zamiłowany we współubieganiu się, zawodach, sprzeczkach; czy to w atakach orężnych lub szermierskich - czy też jedynie w polemice. Jakie mu grożą niebezpieczeństwa? Skutkiem jego pieniactwa i kłótliwości w jakich mu życie upływa - może go spotkać niebezpieczeństwo zranienia przez innych lub też zadania ran komuś. Czego powinien się strzec? Aby nie przysparzać sobie wrogów swym niespokojnym zachowaniem się. Jak wychować dziecko tak urodzone? Należy do niego odnosić się z ufnością i dowierzać mu całkowicie. Dzięki swej niezwykłej intuicji - odczuwa wszystko bardzo ostro, a gdy raz straci do kogoś zaufanie - nie da się to już powetować. Dziecko takie wypełnia wielką ruchliwość i pragnienie aktywności; należy wynaleźć mu zatem odpowiednie zajęcia i pozwolić na stwarzanie sobie rozrywek. Jest niezwykle wrażliwe i wskutek tego łatwo może zostać ciężko dotknięte. Potrzebuje opieki życzliwej i atmosfery miłości. Jest to wdzięczna mała istotka, która się wszystkiego podejmie i będzie starał dokonać za jedno dobre słowo uznania lub miłości. Kto urodził się dzisiaj - jest otwarty, prostolinijny, o skłonnościach filozoficznych, a zdanie jego jest zmienne. Nieraz odstępuje od poglądów urzędowych i ogólnie przyjętych.

Kto urodził się dnia 25 listopada - Nie znosi żadnej niesprawiedliwości.
Wymiana myśli z innymi i komunikacja ze światem jest mu potrzebna, gdyż wsłuchuje się nieustannie w szmer swego otoczenia. Ponieważ dąży zawsze do rozszerzenia swego horyzontu myślowego gorliwie debatuje z innymi osobami o swych własnych poglądach. Pragnie bowiem przekonać się, czy jego zapatrywania nie powinny tu i ówdzie zostać zmienione lub nawet całkowicie odrzucone. Gdy tak dyskutuje - nie czyni tego bynajmniej w celu utorowania drogi pośród słuchaczy dla swego własnego zdania. Skoro tylko przeciwnik dowiedzie mu. że ma słuszność - człowiek urodzony dnia tego będzie pierwszym, który to uzna. Lubiany ogólnie - zyskuje licznych przyjaciół. Ma zdolności artystyczne i jest miłośnikiem sztuk pięknych, a może być również dobrym inżynierem lub architektem. Do jego cech charakterystycznych należy, iż nie znosi żadnej niesprawiedliwości i natychmiast na nią reaguje i to w sposób nieraz bardzo ostry. Nie może również patrzeć spokojnie na cierpienia innych ludzi a jego pierwszym odruchem jest zawsze chęć ulżenia im na co nie szczędzi swego czasu i środków Rzecz dziwna - jego dobroć i szlachetność najczęściej odpłacona zostaje niewdzięcznością. Sprawia mu to przykrość i napełnia serce goryczą. Oczy jego zazwyczaj są pełne wyrazu i mają spojrzenie subtelne. Jego usposobienie jest dość jowialne, lecz w obronie swych zasad lub też prawa moralnego - staje się nieustraszonym i zuchwałym.

Kto urodził się dnia 26 listopada - Aktywny, niespokojny, lubi wolność i niepodległość. Jest towarzyski i potrafi dostosować się do otoczenia.
Nie chce narażać się na ryzyko, lecz uzbrojony dobrze do wszelkich walk życiowych, broni się skutecznie przeciwko wstrząśnieniom życiowym. Ostrożny, zamknięty w sobie - doskonale przygotował się na wszelkie ewentualności. Usposobienie jego jest przytem prawe i szlachetne, a umysł otwarty. Raz zdecydowawszy się na coś - pragnie to wypełnić. Cechuje go dzielność, odwaga i dążenie do oznaczonego celu. Minio całą ostrożność i roztropność jaką okazuje - lubi walkę, ma zamiłowania wojownicze i w ogóle jest dość zuchwały. Los jego bywa często podwójny i łączy w sobie zarówno wielkie powodzenie jak i upadki. Niezwykle wrażliwy ceni sobie nade wszystko wolność i niepodległość. Organizm ma dość mocny a najważniejsze niebezpieczeństwo dla zdrowia stanowi jego nadmierna aktywność ciała i umysłu, co może spowodować przepracowanie. Ma on bowiem zbyt dużo projektów i zamiarów, by wszystkie mógł doprowadzić do pomyślnego zakończenia - dzięki czemu nieraz rozprasza swe siły niepotrzebnie. Porusza się szybko, podróżuje, często zmęczony i zgrzany wystawia się nieostrożnie na zimno - toteż wskutek własnej nieostrożności zaziębia się, zwłaszcza w młodości. Organizm jego posiada jednak tyle sił życiowych, że może sobie nawet dać radę z poważniejszą chorobą, aby tylko można było mu wyperswadować poddanie się racjonalnej kuracji. Jego namiętność do wszelkiego rodzaju sportów może również narazić go na niebezpieczeństwo.

Kto urodził się dnia 27 listopada - Kieruje się w życiu intuicją i dobrze na tym wychodzi.
Jest to człowiek bardzo zdecydowany, nieraz szorstki: nie życzy sobie poddawać się jakiejkolwiek kontroli lub też nałożyć na siebie jakieś ograniczenia. Lubi autorytet i nieraz staje się jego wcieleniem, zajmując jakieś wybitniejsze stanowisko. Nigdy jednak nie jest w stanie znieść złego autorytetu i niezwłocznie przeciw niemu powstaje. Wszystko odczuwa bezpośrednio, a wyraża się jasno w sposób zupełnie określony. Charakterystycznym dlań jest silne napięcie nerwowe gdy wykazuje wielką drażliwość i tendencję do stania się swawolnym a nawet zuchwałym. Nieraz bardzo wymagający, o władczych tendencjach - jest to na ogół charakter otwarty - czasami nadmiernie. A mimo to w naturze jego jest dużo poddania się melancholijnego wyrokom losu. Cechuje go wszechstronność. Nieraz zawiera dwa małżeństwa. Żonę wybiera sobie najczęściej opierając się na wzajemnym porozumieniu myślowym, nie zwracając uwagi na jej poglądy i charakter, co ma w życiu codziennym wszak przeważające znaczenie. Toteż nierzadko popełnia w tym kierunku pomyłki. W miłości wykazuje taką samą szczerość, otwartość i szlachetność co w przyjaźni. Wyjaśnia swe uczucia jasno i logicznie - co na przeciętne kobiety nie zawsze robi dobre wrażenie. Kobieta urodzona w tym dniu - jest narażona w miłości na takie same niebezpieczeństwa jak i mężczyzna, a jej otwarty, jasny i koleżeński stosunek do płci odmiennej nieraz zostaje źle zrozumiany. Mężczyźni biorą jej przyjaźń za miłość, a miłość za przyjaźń.

Kto urodził się dnia 28 listopada - Zajmuje się kilkoma rzeczami naraz.
Jego usposobienie jest radosne i młodzieńcze nawet w starości. Zachowanie się jego jest w sposób naturalny uprzejme i tylko w obecności wrogów staje się szorstkie lub wyzywające. Entuzjastyczny, pełen nadziei - jest nieco niespokojny, zarówno fizycznie jak i psychicznie. Nieraz realizuje od razu kilka projektów i zmienia swój zawód. Ma skłonność do podróżowania, zmieniania miejsca zamieszkania, zarówno jak i do czynienia odkryć lub wynalazków. Co mu grozi? Że będzie wykorzystanym przez innych ludzi i na skutek tego nie osiągnie ani zbytniego uznania ani powodzenia. Nie jest on bynajmniej pozbawiony próżności - owszem, bardzo jest przejęty samym sobą. Rozpraszając swą energię w pogoni za nierealnymi koncepcjami lub w zawodach dlań niekorzystnych - może być narażony na straty. Wady. Nierozwinięty - pragnie za wszelką cenę zachować swą wolność i uważa małżeństwo za ciężkie brzemię. Kobiety są nieostrożne i zbyt swobodne w obejściu z mężczyznami - co przejawia się zwłaszcza w życiu sportowym. Naśladują wówczas zachowanie się i sposób mówienia mężczyzny - lubując się w wyrażeniach drastycznych. Zarówno mężczyzna jak i kobieta, znajdując się na niższym stopniu rozwoju - mimo pewną szorstką serdeczność, jaką okazują - przejawiają dużo egoizmu i brak zastanowienia. Brak im też nieraz poczucia sympatii i lojalności - gdyż żyją oni wyłącznie chwilą teraźniejszą, nie myśląc o przeszłości i nie zaprzątając sobie głowy przyszłością.

Kto urodził się dnia 29 listopada - Pragnie wszystko poznać i zanalizować.
Niezwykła aktywność myślowa stanowi jego cechę charakterystyczną. Zastanawia się nad każdym wydarzeniem, jakie zaobserwuje, pragnąłby wszystko przeniknąć i zanalizować, a wszelkie problemy sprowadzić do zagadnień najprostszych. Łatwo zawiera stosunki z ludźmi, interesując się ich życiem, przeszłością, wykształceniem. Gdy jego natura jest dostatecznie zrównoważona a otoczenie nie stawia mu zbytnich przeszkód w rozwoju - szybko postępuje naprzód i staje się ośrodkiem pomocy i oświaty dla innych. Posiada usposobienie zgodne, harmonijne - dzięki czemu jego oponenci nieraz zamieniają się na przyjaciół. Bez narzekania oddaje się pracy wymagającej siedzącego trybu życia, mimo swe wrodzone zamiłowanie do ruchliwości i wszelkich ćwiczeń na powietrzu. Co mu grozi? Niebezpieczeństwo nieszczęśliwych wypadków lub skaleczeń w sporcie. Czego się strzec winien? Aby przez brak metody w życiu umysłowym i bogactwo wrodzonych zdolności; nie rozpraszał swych sił marnotrawnie. Bowiem dzięki umiejętnemu zastosowaniu w życiu swych zdolności może osiągnąć powodzenie. Kobiety tak urodzone są doskonałymi żonami i gospodyniami mądrymi i pełnymi miłości matkami. Trzeba jednakże zaznaczyć, że takie urodziny dają predyspozycje do dwóch małżeństw lub kilku dłuższych związków. Dusza jej jest zawsze pełna nadziei, wrażliwa i miłosierna, przywiązana do cichych radości życia rodzinnego.

Kto urodził się dnia 30 listopada - Niewiele sobie robi z konwenansów światowych.
Ruchliwy - pięciu minut nie może usiedzieć spokojnie, zawsze wierzy w siebie i przy każdej sposobności gotów wysuwać się na pierwsze miejsce. Może jednocześnie mieć dwie zupełnie różne natury - jedną wewnętrzną a druga zewnętrzną, a przy tym obie są niespokojne, dzielne, nieustraszone, a jednocześnie nadzwyczaj wrażliwe i czule. Nieraz też okazuje pewna drażliwość i niepokój - jak się wydaje - bez żadnej przyczyny widocznej. Pochodzi to stąd, że obie te natury - wewnętrzna i zewnętrzna - pragną się naraz przejawiać jednocześnie, co powoduje wewnętrzne tarcie, powściąganie się i hamowanie. Zachowując zawsze dobry nastrój, ufność i serdeczność; pragnie czegoś dokonywać i coś zdziałać, ulegając wewnętrznej potrzebie aktywności. Wynalazczy i obrotny - potrafi sobie dawać radę w życiu. Jest gorliwy, dość swawolny i zuchwały - ale rzadko zawzięty. Mściwość nie jest zazwyczaj jego wadą. Nie chce krzywdzić świadomie nikogo i posiada bardzo ostro rozwinięte poczucie sprawiedliwości; gdy go się dotknie osobiście; staje się wówczas bardzo cierpki i szorstki. Cechuje go silny pociąg do przyjemności życiowych. Jest to człowiek poszukujący przygód, który zawsze spodziewa się jakichś szczęśliwych wypadków i na nie liczy. Czego się strzec winien?