Kto urodził się dnia 1 grudnia - Jest przyjacielem pokoju i sprawiedliwości.
Dobroduszny, szlachetny, bardzo ludzki - zawsze gotów jest do pomagania tym, którzy na to zasługują i do popierania słuszniejszej sprawy. Lubi porządek i czystość, okazując uznanie dla panujących obyczajów i ogólnie przyjętych zapatrywań. Nie znosi dysharmonii i brzydoty w swym otoczeniu; nie lubi również wszelkiej złośliwości i niespołecznych poglądów. Posiada naturalne uznanie dla wszelkiego prawa i religii; życzliwie jest również nastrojonym względem ceremonii, rytuałów i wszelkiej etykiety. Czasami nawet daje się zbytnio związywać rozmaitym formalnościom. Jest to przyjaciel spokoju, prawa sprawiedliwości i rzadko kiedy rozpoczyna spór - a wówczas ma do tego zawsze jakieś powody idealne. Jego natura jest entuzjastyczna, bardzo impulsywna i nawet dość uparta - ma on bowiem określony cel w życiu, do którego dąży a wszystko inne musi się temu podporządkować. Okazuje specjalną skłonność do rozwijania w sobie wyższych zdolności umysłowych - zwłaszcza w kierunku wiedzy ścisłej. Dziecko urodzone dnia tego jest bardzo wrażliwe i uczuciowe; natura jego potrzebuje serdecznego otoczenia. Oziębłość lub obojętność wywiera na nie wpływ szkodliwy a doznane rozczarowania ujemnie odbijają się na jego charakterze. Lubi towarzystwo innych dzieci a nierzadko wyróżnia przytem jednostki upośledzone lub potrzebujące pomocy i stara się je otaczać swą opieką. Jego sympatie są wszechstronne i wszystkim dookoła okazuje swą życzliwość. Jest to usposobienie rzadko spotykane w naszych warunkach, gdzie przeważa zawzięty krytycyzm i nadmierny przerost osobowości - to też rodzice powinni ochraniać i rozwijać te dodatnie właściwości w swem dziecku

Kto urodził się dnia 2 grudnia - Ambitny, bystry, praktyczny - dąży do zajęcia dobrego stanowiska.
Indywidualność praktyczna umiejętnie przystosowująca się o dużych zdolnościach naśladowczych. Nie zastanawia się zbytnio nad swemi czynami - a mimo to spotyka go w życiu powodzenie. Świeci wprawdzie światłem odbitem, ale zdolności swe roztacza tak lekko i z taką gracją - a zwłaszcza czyni to wszędzie tam, gdzie mogą one zostać należycie ocenione, - że może nawet uchodzić za człowieka wybitnego i zaćmić innych ludzi swej sfery, zdobywając uznanie i majątek. Chętnie wierzy w swą dobrą gwiazdę i pod tym względem ma rację - gdyż urodzenie dzisiejsze jest pomyślnem. Umysł jego jasny, bystry - orjentuje się doskonale w sprawach życiowych i łatwo asymiluje nowe ideje i metody. Czasami bywa nieco bojaźliwy i niepewny - ale przy lada okazji okazuje znowu krańcowa odwagę i zuchwałość, zwłaszcza wtedy, gdy zostanie podrażniony. Wykazuje zdolności organizatorskie i dąży do osiągnięcia potęgi. Na zewnątrz najczęściej występuje jako przedstawiciel powagi urzędu lub autorytetu. Jakie są jego wady? Łatwość z jaką się obraca w życiu czyni go nadmiernie zarozumiałym, dumnym, a nawet pozornie bezwzględnym w stosunku do tych, czyich potrzeb nie może zrozumieć. Zazwyczaj interesuje się sportem i potrafi być dobrym jeźdźcem strzelcem, tenisistą - okazując zamiłowanie do wszelkich zajęć na powietrzu. Zajęcia wymagające nieustannego ruchu, treningu lub też opiekowania się zwierzętami; wywierają nań wpływ przyciągający. Przebywanie stałe w zamkniętych lokalach wywiera nań wpływ przygnębiający. Natomiast gdy sam może rozkoszować się dowoli ruchem na świeżem powietrzu wówczas odczuwa współczucie względem osób zmuszonych do pracy w zamknięciu. Chciałby wówczas im dopomódz, zmniejszyć godziny ich zajęć i poprawić warunki, w jakich pędzą swe życie.

Kto urodził się dnia 3 grudnia - Ma licznych przyjaciół i pragnie przewodzić nad nimi.
Lubi przewodzić innym w sposób bardzo przyjemny. Gdy staje się bardziej samodzielni - człowiek urodzony dzisiaj czuje się pokrzywdzonym i zaraz ma ochotę odsunąć się od ludzi, aby narzekać w samotności. Lecz jego potrzeby towarzyskie i pożądanie otoczenia są tak silne, że wkrótce szuka nowych okazyj, aby propagować swoje ideie i zyskiwać zwolenników. Swe zamiary przeprowadza nieraz z wielką przebiegliwością, łącząc dyplomacje ze stałością w poglądach i celach życiowych. Rządzi innymi ludźmi lub wywiera wpływ na nich, wykazując przytem nierzadko dużą rezerwę. Jakie są jego wady? Nieraz jest zbyt zarozumiałym a także przejawia skłonność do robienia z najmniejszej okoliczności wielkich rzeczy, wykazując zbytnią impulsywność lub niestałość sympatyj. Czego się strzec winien? Jego projekty są tego rodzaju, że mogą go narazić na rozmaite niebezpieczeństwa. Do czego powinien dążyć? Niechaj nie powiększa zbyt pochopnie ilości swych zaufanych przyjaciół pamiętając o tem że jego najlepsze intencje mogą zostać źle zrozumiane. Wypoczynek i spokój - to rzeczy bardzo potrzebne temu kto urodził się dzisiaj. Zanim zdecyduje się uczynić ważny krok w życiu - niechaj pierwej zastanowi się nad nim gruntownie - nie poddając się pierwszemu impulsowi - zwłaszcza gdy chodzi o dzieło miłosierdzia. Niechaj nie oczekuje wdzięczności od ludzi albo słusznej oceny swych czynów - lecz nagrody za swą bezinteresowna działalność niechaj szuka w głosie własnego sumienia. Jest to zadanie dość trudne lecz jego nagrodą będzie wewnętrzny spokój i szczęście.

Kto urodził się dnia 4 grudnia - Ruchliwy, namiętny - ma poglądy liberalne.
Główne cechy jego charakteru to odwaga, ruchliwość, impulsywność, ambicja, niezależność, aktywność umysłu i ciała oraz silne namiętności. Chętnie broni jakiegoś liberalniejszego poglądu a każda sprawa, która leży mu na sercu - ma w nim bardzo gorącego orędownika. To też nieraz staje się popularnym, chociaż jego umysł ostry i niezwykle ruchliwy lubuje się w dyskusjach i najczęściej różni w zdaniu z otoczeniem. Jego zdolności umysłowe są nieprzeciętne a nierzadko okazuje talenty artystyczne. Jest to człowiek niezwykle wrażliwy, niespokojny, współczujący innym i dążący nieustannie do wolności. Jego największe wady - to uniesienia i szkodliwe wybuchy gniewu a także skłonność do przesady. Usposobienie jego jest bardzo drażliwe. Cechuje go też intensywne pożądanie rozkoszy a myśli jego są nieraz zwrócone w kierunku używania przyjemności życiowych. Co mu grozi? Dzięki uganianiu się za użyciem może ulegać złudzeniom, narażając się na niespodziewane niebezpieczeństwa lub przykrości domowe. Czego się strzec winien? Pobłażania swym namiętnościom, aby śpiesząc od jednej rozkoszy do drugiej nie zestarzał się przedwcześnie; może mu zabraknąć wówczas sił do wyrwania się z więzów zmysłowości. Urodzenie to daje najczęściej dwa małżeństwa lub kilka dłuższych związków. Kto urodził się w tym dniu jest humanitarny, przyjacielsko usposobiony do całej ludzkości i łatwo zaprzyjaźnia się z każdym, ale więzy rodzinne nieraz zacieśniają jego horyzonty życiowe.

Kto urodził się dnia 5 grudnia - Dąży do rzeczy wielkich, a jego życie wypełniają ryzykowne, przedsięwzięcia.
Wolność i niepodległość osobista ceni nadewszystko w świecie. Lubi szerokie horyzonty i nie znosi warunków ścieśniających i ograniczeń. Nie jest to rewolucjonista z dołu lecz z góry. Nie praśnie on tego co niższe wynosić w górę, lecz chce przeszkodzić, aby rzeczy wzniosie nie dostały się w marne ręce. Pośród ludzi tak urodzonych rekrutują się ci, co najwięcej ze wszystkich ludzi polegają na sobie i wierzą w siebie. Czasem wydaje się, że taki człowiek ma tylko jedną jedyną myśl która go niesie do celu jaki pragnie osiągnąć. Trudno bardzo poznać takiego człowieka i określić jego naturę prawdziwa. Posiada on niezwykłą intuicję, pozwalającą mu przewidzieć rezultaty ostateczne każdego przedsięwzięcia. To też gdy idzie ze swym własnym natchnieniem rzadko popełnia błędy, natomiast gdy słucha rad innych ludzi - najczęściej zbacza na manowce. Nieustannie czemś zajęty - potrafi zachować w tajemnicy swe cele i dążenia. Życie jego jest niezwykle aktywne, wypełnione ryzykownymi przedsięwzięciami i zuchwałymi przygodami. Na ogół przeżywa wielkie wstrząśnienia i przejścia. Ale mimo wszystkie swe przygody i życie niezwykle aktywne - człowiek taki właściwie żyje zdała od ludzi. Czego się strzec winien? Aby warunki życiowe nie wpływały ujemnie na jego życie i nie zwężały jego granic. Może mu również grozić pozbawienie wolności na czas krótszy lub dłuższy. Wadą jego jest, iż często uważa za prawdę to co jest tylko jego fantazją. Dziecko tak urodzone jest bardzo żywe, dociekliwe, interesujące się wszystkiem dookoła, i rozpytujące nieustannie starszych. Chociaż może to być nieraz dokuczliwe - należy jednak odpowiadać na- te dziecinne zapytania jaknajszczerzej i całkiem logicznie, w potrzebie przyznając się otwarcie do swej nieświadomości. Gdy bowiem takie dziecko dostrzeże iż zostało wprowadzone w błąd - traci od razu wiarę w autorytet starszych i rodziców.

Kto urodził się dnia 6 grudnia - Lubi sport i ćwiczenia na otwartym powietrzu.
Jest to bystry, zdolny, pojętny człowiek, który potrafi pracować z wysiłkiem aby zrealizować swe życiowe projekty. Interesuje się literaturą i historią, wykazuje subtelny smak i kulturę; jest dobroduszny, życzliwie usposobiony dla otoczenia i chętnie spełnia jego prośby. Ożywia go niezwykła aktywność, która może przybierać formy jaknajbardziej różnorodne. Chętnie się uczy od życia zarówno jaki i z książek, ale podlega również nagłym atakom chwiejności lub pesymizmu, które również szybko mijają jak przychodzą. Jest to bowiem urodzony optymista. Łatwo zawiera znajomości, interesuje się sprawami i powodzeniem innych i zawsze patrzy naprzód z usposobieniem radosnym i wesołym, pełen nadziei na przyszłość. Jest to urodzony miłośnik sportu i wszelkich ćwiczeń pod otwartym niebem. Lecz w swym namiętnym oddawaniu się sportowi winien zachować pewna ostrożność. Żyje zazwyczaj długo i ma zdrowy organizm. Ewentualna choroba jaka mu grozić może - to pewna predyspozycja do cierpień płucnych, co zostaje spotęgowane jeszcze przez jego nadmierna aktywność. W ten sposób dzięki rozpraszaniu sił żywotnych organizmu może się obniżyć cała jego żywotność wogóle. Najlepsza kuracja dlań to spacery i ćwiczenia na powietrzu. Potrafi bowiem z przyrody wciągnąć w siebie tyle sił żywotnych ile ich potrzebuje. Pamięć jego bardzo dobra - zachowuje wszystko, a żywa wyobraźnia jest opanowana przez rozsądek. Pracuje gorliwie a uznanie ogólne często wieńczy jego wysiłki życiowe.

Kto urodził się dnia 7 grudnia - Wesoły, dowcipny, łatwy w obejściu.
Charakter jego jest miły, przyjazny i nie okazuje żadnej szorstkości w stosunkach o ile nie jest podrażniony. Trzeba dodać, że jest to człowiek niezwykle wrażliwy, a jego napięcie nerwowe jest bardzo silne i to może być nawet powodem pewnej drażliwości. Na ogół posiada usposobienie wesołe z pewnemi cechami młodzieńczości. Prędko można go rozgniewać ale jeszcze prędzej ułagodzić. Umysł jego jest przenikliwy, wytrwały, ambitny, potrafi dostosowywać się do innych a swe plany i teorie zręcznie realizuje w życiu. Żywy, ruchliwy, przedsiębiorczy, wyrozumiały - spełnia dobre uczynki nie troszcząc się o to, czy spotkają się one z należytem uznaniem. Czego się strzec winien? Grozi mu, że nie potrafi się utrzymać dłużej na dobrym stanowisku, jakie uda mu się zająć. Wady. Uparty, wojowniczy, za wszelką cenę pragnie iść swą drogą w życiu, popadając łatwo w krańcowość. Jest nadmiernie gorliwy i zbyt impulsywny w swych poczynaniach zwłaszcza w pragnieniu pomagania osobom kochanym. Nie chce czekać na odpowiednią porę, lecz chce działać natychmiast, jak tylko nadarzy się okazja - i zaraz zabiera się do czynu. Pragnie szybko skończyć to, co raz zaczął i dzięki temu nieraz ucierpi na zdrowiu albo też zaszkodzi sobie w ten czy inny sposób; co zwłaszcza stosuje się do kobiet. Jego zaś nieustanna czujność, niezwykła bystrość i pracowitość - nieraz jest męczącą dla otoczenia.

Kto urodził się dnia 8 grudnia - Przedsiębiorczy, uczuciowy - nastrojony jest optymistycznie.
Silny, pracowity, łatwo się przejmuje i wybucha entuzjazmem ale przede wszystkim cechuje go zamiłowanie do wszelkiej czynności i ruchu. Wymowny, przedsiębiorczy, usposobiony postępowo - trafnie przewiduje przyszłe wydarzenia i szybko się decyduje. Dąży do elegancji i czystości a w sprawach pieniężnych wykazuje dużo roztropności - chociaż nie jest skąpy. Kobieta urodzona dnia tego lubi bardzo dzieci a także i zwierzęta i potrafi być doskonałą żoną, matką i oszczędną panią domu. Przedstawiciele obu płci zazwyczaj okazują zdolności muzyczne i głębsze zainteresowania filozoficzne lub religijne. Lubią bardzo przyrodę i mają upodobanie do życia wiejskiego. Jego wady. Przede wszystkim taki człowiek posiada zbyt silne poczucie niezależności, co prowadzi do drażliwości lub zaciętości. Lubi też wszelką sensację a nieraz ugania się za przyjemnościami, nie troszcząc się wiele o inne sprawy. Czego się strzec winien? Aby jego umysł nie lubował się w projektach pustych, nie dających rezultatów - wówczas bowiem jego życie stanie się zmienne i niestałe a wysiłki - bezpłodne. Fortuna jego dzięki takiemu sposobowi życia nie zwiększy się, naturalnie a stanowisko życiowe może zostać zachwiane. Do czego powinien dążyć? Do rozwinięcia w sobie poczucia porządku a także do opanowania i poskromienia swych namiętności oraz chęci pogoni za sensacją. Powinien starannie wychowywać samego siebie - a zdobywszy władzę nad sobą samym - osiągnie przez to panowanie nad innymi.

Kto urodził się dnia 9 grudnia - Prawy, wierny, okazuje lojalność wobec osób, z którymi go życie związało.
Ma naturę czułą i wylaną - potrafi wyrażać swe uczucia. Otwarty, szlachetny, kocha niezwykle wolność dzięki jednak swej intuicji odczuwa łatwo prawo porządku i harmonii i stosuje się do niego. Gdy go się jednak ogranicza i powściąga - staje się obraźliwym, drażliwym, buntowniczym - i wówczas trudno jest go uspokoić. Nie czyni innym krzywdy świadomie i celowo. Ma dużo romantyzmu w swej naturze, lubi podróże i życie zagranica. Jaki zawód jest dlań najlepszy? Zawody odpowiednie dla osób urodzonych w tym dniu: nauczycielstwo, duszpasterstwo, prawo a także fotografia, rysownictwo i zawody artystyczne. Doskonali z nich sportsmeni, jeźdźcy, handlarze koni, agenci, zarządzający majątkami i t. p. Nieraz umysł takiego człowieka rozwija się w samotności bez łączności z innymi, zajmując się niezwykłymi projektami, dążąc do przygód lub przedsięwzięć ryzykownych. Wady. Za wszelką cenę dąży do realizacji swych projektów, a gdy mu się ona nie powiedzie lub też gdy praca jego nie zostanie ocenioną wedle uznania - czuje się wówczas bardzo nieszczęśliwym. Urodzony dnia tego człowiek nierozwinięty - gdy się rozgniewa - może się posunąć do okrucieństwa. W gniewie swym odczuwa natychmiast słabe miejsca wroga i umie go trafić dotkliwie. Wszystko świetnie obserwuje i swe plany zręcznie w czyn wciela, ale niełatwo mu przychodzi zrozumieć, że inni ludzie mogą nie posiadać tych zdolności praktycznych. To też o ile jest nierozwiniętym i nieopanowanym - staje się zbyt władczym i wymagającym w stosunku do otoczenia.

Kto urodził się dnia 10 grudnia - Ekscentryczny, niespokojny, posiada dużą intuicję, potęgującą się. z wiekiem.
Jest nastrojony dość fantastycznie i romantycznie - a interesuje się przytem tajemnicami i sekretami innych. Wyraża się ekscentrycznie, w sposób całkiem swoisty. Urodziny te obdarzają wiarą w siebie i wielką intuicją a czasami nawet dają zdolności prorocze. Bardzo ruchliwy, w zachowaniu się dość ostentacyjny - otwarty i szlachetny - taki człowiek niepodległość swą ceni bardzo wysoko. Jego wady. Czasami jest zbytnio otwarty, o wiele za szczery i zbyt pewny siebie. O ile nie zachowa ostrożności - łatwo zdarzy mu się powiedzieć więcej aniżeli zamierzał. Umysł zaś jego fantastyczny i nierzadko niezrównoważony - z lubością ugania się za projektami nierealnemi, dzięki czemu jego wysiłki życiowe kończą się nieraz rozczarowaniem. Do czego powinien dążyć? Zbytnia szorstkość i otwartość jego słów może nieraz sprawić przykrość otoczeniu, a chociaż mówi wówczas prawdę - nie jest to jednak dostatecznym wytłumaczeniem. Powinien nauczyć się uprzejmości i łagodności w swym wysławianiu się, pamiętając, że prawdę należy mówić z zachowaniem pewnej względności. W zawieraniu małżeństwa powinien zachować jaknajwiększą ostrożność, gdyż przez związanie się z osobą całkiem odrębną od siebie może być narażonym na przykrości. Pragnie on bowiem zachować swą niezależność indywidualną również i w małżeństwie, co może wywołać poważniejsze dysharmonie. Jego przywiązania są niezwykle silne, ale gdy jego nadzieje zostaną zawiedzione - staje się rozgoryczonym. Kobiety stają się wówczas milczące i beznadziejne i mężczyźni popadają w depresję.

Kto urodził się dnia 11 grudnia - Ma naturę skomplikowaną, a okazuje przy tym upodobania artystyczne.
Zamiłowanie do prawdy, pokojowość, sprawiedliwość; oto nadzwyczaj wyraźne cechy charakterystyczne tego człowieka. Pracowity, wynalazczy; dzielnie sobie daje radę z trudnościami życiowymi. Kobiety obdarzają go swą przyjaźnią; okazuje nie tylko zamiłowania artystyczne ale również i talenty, zwłaszcza w kierunku muzycznym. W życiu jest zwolennikiem pewnej prostoty i raczej wszystko poświęci aniżeli pozwoli się ograniczać - tak bardzo ceni swą niezależność. Nieco serdeczny i nieufny - w otoczeniu niesympatycznym bynajmniej nie jest przyjemnym. Jest to natura bardzo skomplikowana i trudno nieraz go zrozumieć. Nieco marzycielski, w poglądach swych zmienny - czasem nieco bojaźliwy - w innej znowu sytuacji okazuje niezwykłą odwagę i zuchwałość bohaterską. Umysł jego wybiega daleko naprzód i widzi odległą przyszłość, czego nie może zrozumieć otoczenie. Zawsze jest pełen nadziei, ale dzięki swej niezwykle żywej wyobraźni - nieraz bierze złudzenia za rzeczywistość. Ostateczne swe wnioski wygłasza z wielką pewnością siebie i w ten sposób przysparza sobie wrogów - zazwyczaj bowiem ludzie nie lubią, gdy im się mówi prawdę w oczy. Zawsze jest bardzo przejęty tym co robi, a w czynach swych jest najzupełniej zdecydowanym. W poglądach jednak nie okazuje skłonności do legalizmu lub ortodoksyjności. Wady. Gdy posiada zbyt mało samoopanowania - wówczas potęguje się w nim nerwowa drażliwość, z czego później mogą powstać rozstroje nerwowe i choroby organizmu. Czego się strzec winien? Pełen namiętności, mimo swój umysł subtelny - nieraz zaplątuje się w trudnościach życiowych i cierpi różnorodne ograniczenia.

Kto urodził się dnia 12 grudnia - Patriotyczny, utalentowany - życzliwie odnosi się do innych.
Umysł jego lubuje się we wszystkim co artystyczne, estetyczne, harmonijne i piękne. Zwłaszcza piękno przyrody ma w nim wielkiego zwolennika. Patriotycznie usposobiony - chętnie poddaje się prawu. Niepodległy, energiczny, wspaniałomyślny, o żywym temperamencie, chętny do walki - pragnie dobrego stanowiska i władzy, okazując zimną krew, szybką decyzję i zręczność w rozkazywaniu innym. Charakter jego jest żywy, energiczny, ruchliwy, wesoły, swobodny. Jest to człowiek towarzyski, o inklinacjach społecznych. Doskonale potrafi prowadzić konwersację na większych zebraniach. Jest dobrym mówcą. Jego usposobienie jest mniej lub więcej filozoficzne. Możność argumentowania i dowodzenia sprawia mu wielką przyjemność. Łatwo może osiągnąć powodzenie jako prawnik, dziennikarz, literat, polemista. Doskonałe rezultaty może również osiągnąć wykładając filozofię historię lub religię, przyczym jednak większe powodzenie osiągnie w nauczaniu osób starszych aniżeli młodzieży. Chętnie chciałby pomagać potrzebującym i wspierać cierpiących; pośród ludzi w tym dniu urodzonych spotykamy szermierzy postępu. Ody raz zainteresuje się sprawami społecznymi zbiera starannie wszelkie niezbędne dane. a w swych projektach okazuje dużo zdrowego sensu. Jego teorie nie pochodzą bowiem wyłącznie z książek lecz swe powstanie zawdzięczają zetknięciu się z cierpiącą ludzkością. Jego wady. Nieraz przejawia zbyt wiele samowoli i okazuje nadmierną niezależność łącznie z obojętnością na sprawy innych. Duch jego jest ochoczy do walki i dość kłótliwy, umysł przenikliwy a dowcip ostry. Na ogół jest to człowiek niespokojny, entuzjasta.

Kto urodził się dnia 13 grudnia - Posiada umysł ostry, satyryczny.
Urodziny te wskazują na człowieka obdarzonego zdolnościami wysokiego rodzaju, umiejętnością panowania nad sobą oraz sprawowania władzy nad innymi. Dobry, nieco zarozumiały, dążący do uduchowienia - lubi piękne gesty a zdolnym jest również do czynów szlachetnych, co może mu przynieść uznanie ogólne. Nienawidzi wszystkiego co nieuczciwe, niskie, marne. Zawsze jest bardzo towarzyski i chętnie ma przy sobie kogoś, komu może wypowiadać swe myśli, lecz sam nie zawsze ma cierpliwość wysłuchiwania innych. Niespokojny, ale zawsze pełen ufności - ma przyrodzona skłonność do zmieniania miejsca pobytu, co łącznie z jego wielka towarzyskością - ułatwia mu wszelkie wystąpienia publiczne. Wykazuje skłonność do zaciętości w poglądach. Umysł jego jest ostry, satyryczny, a chociaż może wykazywać tendencje konserwatywne - nie zmniejsza to w niczem jego zamiłowania do wolności i niezależności. Wady tych urodzin - to przede wszystkiem niezwracanie uwagi na opinię i nie liczenie się z ludźmi. Wady te łatwo mogą być darowane przez otoczenie, bowiem człowiek urodzony dnia tego ma charakter całkiem przejrzysty, pozbawiony zazdrości i mściwości: łatwo go przejrzeć na wylot. Nawet gdyby chciał kogoś wywieść w pole nie może tego uczynić z powodzeniem, gdyż kłamstwa zazwyczaj mu się nie udają. Jak wychować dziecko tak urodzone. Powinno być dobrze odżywiane i mieć całkowitą swobodę ruchów - aby jego wrodzona aktywność i przedsiębiorczość mogła się wyładować. Wychowując je należy się również liczyć z jego niezwykłą wrażliwością i gorącymi uczuciami, - które powinny się w życiu rozwijać. Gdy kochające serce takiego dziecka zostanie zrażone - wówczas pogrąża się ono w krytykowaniu siebie samego i otoczenia i staje się tak zwanem "enfant terrible" a jego nadmiernie szczere uwagi i komentarze nie oszczędzają wówczas nikogo. Znajduje jakby zadowolenie w odkrywaniu błędów i słabością innych ludzi.

Kto urodził się dnia 14 grudnia - Ekscentryczny, samodzielny - pragnie zdobyć popularność.
Nie uznaje ustalonych praw społecznych - natomiast chętnie idzie za swymi ekscentrycznymi pomysłami, zdając sobie jednak jasno sprawę z tego co chce osiągnąć. Pracuje nad tym aby ideały wcielić w życie praktyczne. W stosunku do innych ludzi jest usposobionym życzliwie lecz gdy widzi popełnianą jakąś niesprawiedliwość lub gwałt - może rozgniewać się silnie i natychmiast występnie w obronie uciśnionych lub naruszonej sprawiedliwości. Umysł jego bardzo żywy, przepełniony jest projektami i pomysłami; ma w swej głowie daleko więcej myśli, aniżeli naraz potrafi wypowiedzieć. Niespokojny - nie może wysiedzieć długo na jednym miejscu. Dzięki swemu silnemu umiłowaniu niepodległości; może wywoływać nieporozumienia i spory. Bowiem przeciwstawia się z upodobaniem poglądom ogólnie przyjętym i temu co w danym momencie wszystkich zajmuje lub wzrusza. Łatwo go dotknąć lub obrazić. W usposobieniu jego pragnienie uznania zaznacza się bardzo silnie. Okazuje tendencje polityczne i pragnie uzyskać popularność. Co mu grozi? Nie zawsze potrafi poznać siebie samego i zrozumieć właściwości swej natury dzięki czemu grozi mu rozproszenie sił i szkody wynikające z działania bez zastanowienia. Czego się strzec winien? Aby jego kariera życiowa nie miała niepomyślnego zakończenia. W znaczeniu ujemnym urodziny te mogą dać człowieka o charakterze niezdecydowanym, mało interesującego a nawet naturę opieszałą lub niedbałą.

Kto urodził się dnia 15 grudnia - Ufny, kochający - interesuje się pracą społeczną.
Stoi pośród największego napięcia życia i potrzebuje przestrzeni dla swego rozmachu i miejsca dla przejawiania swej ekspansji twórczej. Potrzebni mu są również i słuchacze, aby wysłuchiwali jego teorie. Przejętym jest bowiem zawsze jakąś ideią, którą pragnie w czyn wcielić żywiąc ufność głęboką, że wszystko w końcu weźmie obrót jaknajlepszy. W uczuciach swych jest bardzo gorliwym i demonstracyjnym; często się zakochuje. Jego organizm jest mocny i odporny na choroby - to też zazwyczaj osiąga wiek sędziwy, zachowując do końca życia aktywność umysłu. W razie zachorowania; najczęściej trafiają się niedomagania płucne lub też zaburzenia nerwowe. Mimo swą niezwykłą ruchliwość i aktywność - potrafi wypoczywać i nabierać nowych sił: sen jego jest zazwyczaj głęboki, chociaż łatwo może zostać obudzonym. Lecz gdy życie wymaga od niego wysiłków wyjątkowych - wówczas jego ekspansja życiowa łatwo przekracza miarę; rozprasza wówczas swe siły nieopatrznie, co może się skończyć wyczerpaniem. Zarówno we współdziałaniu jak i w małżeństwie najlepsze rezultaty może osiągnąć z ludźmi urodzonymi od d. 22 lipca do d. 23 sierpnia i od d. 20 marca do d. 21-go kwietnia. Czego się strzec winien? Czekają go przykrości sercowe. Rozczarowania, niepewne uczucia i zaufanie źle ulokowane - oto rezultaty jego miłości zbyt mało dyskretnej i nie przewidującej. Powodując się w swych uczuciach nieprzemyślanymi impulsami - czuje się w końcu obrażonym i nastrojonym mizantropijnie. Zazdrość może się u niego przejawiać tak silnie, że nieomal powoduje cierpienie fizyczne i w końcu z zazdrości może się rozchorować lub posunąć do czynów gwałtownych.

Kto urodził się dnia 16 grudnia - Impulsywny, ruchliwy - lubi zmiany; sam sobie może być wrogiem.
Cechuje go ruchliwość, która dochodzi nawet do niepokoju. Przedsiębiorczy, ma zamiłowanie do planów szerokich. Ciało jego zdrowe i zwinne; okazuje zdolności do wszystkich sportów. Natura takiego człowieka jest dość impulsywna i popędliwa. Od popełniania większych błędów życiowych strzeże go jednak silnie rozwinęła intuicja. Ta intensywna aktywność i obrotność zapewnia mu powodzenie we współdziałaniu. W małżeństwie zazwyczaj stosunki układają się dość harmonijnie. W sprawach finansowych okazuje doskonałą orientację i osiągnięcie powodzenia materialnego przychodzi mu bez trudności. Raz określiwszy swój cel - zdąża wprost do niego, a dzięki swym zdolnościom orientowania się w sytuacji - może zostać dobrym finansistą. Ludzie nierozwinięci natomiast działają pod wpływem impulsu i przypisują niepotrzebną wagę małoznaczącym szczegółom, co zmniejsza ich powodzenie i sukcesy. Kobieta tak urodzona ma predyspozycję do dwóch małżeństw albo też dłuższych związków. Co mu grozi? Że sam może się stać swym największym wrogiem i wskutek tego będzie prowadzić życie dość smutne. Czego się strzec winien? Aby nie ulegać zbytnio swej zmysłowości, gdyż w związku z tem mogą go spotkać większe przykrości. Stosunki z krewnymi zapowiadają się niezbyt pomyślnie. Niechaj się strzeże, aby jego umysł nie zajmował się projektami niefortunnymi, które się nie zrealizują. W razie niedomagania - przyczyną będzie zapewne przepracowanie lub przesadny niepokój. Świeże powietrze i lekkie ćwiczenia cielesne okażą się wówczas najlepszymi środkami kuracyjnymi.

Kto urodził się dnia 17 grudnia - Ma naturę entuzjastyczna i pożytecznych przyjaciół. Jego charakter silny i władczy pozwala mu nieraz na przezwyciężenie trudności życiowych, których zazwyczaj los mu nie skąpi. Dość pracowity, entuzjastyczny - wykazuje doskonale zdolności umysłowe i wszechstronne zainteresowania. Łatwo się z ludźmi zaprzyjaźnia i potrafi przejąć to co dobre od innych. Wady urodzin z tego dnia - to przede wszystkiem oprócz zmysłowości niepokój, rozproszenie sił i zdolności a także opozycyjność i tendencje buntownicze. Nie zwracając uwagi na skutki swych czynów ugania się taki człowiek za swymi projektami jak ogarnięty manią. Gdy upodobania zmysłowe i żądze zbytnio się spotęgują ją - wówczas grozi mu niebezpieczeństwo odchyleń w stronę ujemną. Do czego powinien dążyć? Przede wszystkiem do umiarkowania i unikania wybryków zmysłowych. Nie powinien naśladować innych, lecz ideały swe czerpać z głębi własnego serca. Niechaj nie przechodzi z jednego miejsca na drugie, zmieniając zajęcie i otoczenie, lecz raczej wytrwania na stanowisku raz obranym i wypełni swe obowiązki moralne, gdyż przez to najszybciej będzie mógł się posunąć naprzód w wielkiej szkole życia. Wogóle trzeba zastrzec, że urodziny te dają dwa typy: Niższy typ - nierozwinięty - niespokojny, szorstki rozproszony, roztargniony - to poszukiwacz szczęścia, uganiający się za pomyślnymi okazjami, ceniący przedewszystkiem hazard, stawiający wszystko na jedną kartę. Lecz ludzie rozwinięci tego rodzaju powszechnie są lubiani za swą dobroć, niesprzedajność, sprawiedliwość. Przyjaciele takiego człowieka zajmują zazwyczaj stanowiska wysokie i mogą dlań być bardzo pożyteczni, okazując skuteczna pomoc.

Kto urodził się dnia 18 grudnia - Zręczny, stały, wrażliwy - nie lubi fałszywych sytuacyj.
Zawsze jest lubianym w kołach w jakich się obraca - ma bowiem charakter towarzyski i serdeczny. Jest to towarzysz jakiego każdy chętnie widzi i niełatwo go opuszcza. Jego natura uprzejma i sympatyczna - przyciąga do siebie przyjaciół, ale mimo to - tylko bardzo mało ludzi zna prawdziwa duszę tego człowieka. Wierność i stałość w przyjaźni są jego charakterystycznymi cechami. W małżeństwie nie zawsze jest szczęśliwy, gdyż w wyborze żony kieruje się głównie względami intelektualnymi, nie zwracając uwagi na charakter i pochodzenie kobiety. Z osobami płci odmiennej łatwo się zaprzyjaźnia a później z właściwym sobie pośpiechem - zaręcza. Przekonawszy się jednakże o zbyt wielkich różnicach charakteru - równie szybko zrywa swe zaręczyny jak je zawarł. Dzięki bowiem swej prostolinijności i prawości - nie znosi kłamstwa i sytuacyj fałszywych. Skoro jednak znajdzie kobietę odpowiednią, która go rozumie, kocha i obdarza zaufaniem - staje się entuzjastycznym, ustępliwym i poświęcającym się małżonkiem a jego wszelkie zdolności mogą osiągnąć wówczas niezwykły rozwój. Zarówno kobieta jak i mężczyzna urodzeni dnia tego dążą zawsze do wolności i to na wszelkich polach, i niełatwo pozwalają się ograniczać. Jakie wykazuje wady? Nie troszczy się dostatecznie o swój rozwój duchowy i nie rozwija się w życiu, zaniedbując uświadomienie moralne. Niczem się nie przejmuje, nie robi sobie wiele z zarzutów innych lub z wyrzutów sumienia i chętnie zgadza się na wszystko. Tam gdzie jego osoba wchodzi w grę - pragnie aby wszelkie inne względy zostały usunięte na plan dalszy. Ale gdy taki człowiek rozwinie się duchowo - wówczas staje się prawdziwym idealistą o szlachetnym charakterze. Towarzyski, dobroczynny, wrażliwy, sympatyczny - wykazuje wielką dobrotliwość. Chociaż unika sporów we własnych sprawach - z wielką odwagą i niezwykle gorliwie, walczy o sprawy pokrzywdzonych. Typ wyższy - jak widzimy - bardzo się różni od człowieka nierozwiniętego.

Kto urodził się dnia 19 grudnia - Wynalazczy, wszechstronny - potrafi sobie dać radę w najrozmaitszych dziedzinach życia.
Ambitny - pragnie czegoś dokonać i coś osiągnąć, ale czyni to wszystko więcej z przyrodzonego popędu i swej impulsywnej natury - zresztą, dość sympatycznej, aniżeli powodowany pragnieniem zrobienia kariery. Dwa różne charaktery posiada ten człowiek: jeden wewnętrzny a drugi zewnętrzny. Oba są bardzo przedsiębiorcze, ryzykujące, beztroskie, a jednocześnie nadzwyczaj wrażliwe, czułe i zamknięte w sobie - i dlatego niełatwo jest takiego człowieka poznać i ocenić należycie. Nieraz jest też drażliwym i niespokojnym, co tłomaczy się różnicą tych obu natur, gdy pragną się manifestować jednocześnie. Ta podwójność w jego życiu przejawia się dość często - nieraz jego zawód jest podwójny lub też posiada dwa jednoczesne źródła dochodu, dwa mieszkania lub zawiera dwa małżeństwa albo też dłuższe związki. Jest to natura wiele obiecująca - ale nie zawsze warunki życiowe pozwolą się jej rozwinąć odpowiednio. Przyjemny i wesoły kompan - potrafi ironizować nad sobą samym. Czego się strzec winien? Aby nie pozostać bez inicjatywy i nie być pozbawionym kierunku w jakim powinien koncentrować swe siły. Wówczas bowiem może się zbytnio rozpraszać, stwarzając sobie liczne trudności i przejścia. Kobieta urodzona dnia tego - posiada - jak i mężczyzna - dużo szczerości, bezpośredniości i otwartości, a jej życzliwy i koleżeński stosunek do mężczyzn nieraz wywołuje nieporozumienia. Jej przyjaźń bowiem bywa brana za miłość a miłość za przyjaźń. Gdy powstają takie nieporozumienia - wykazuje ona dużo dumy i wyniosłości, a jej uśmiech pokrywa nierzadko głębokie cierpienie. Po takich przeżyciach staje się bardzo ostrożna, samoopanowana, broniąca się przed głębszem uczuciem, dzięki czemu otoczenie uważa ją za kokietkę - zresztą - zupełnie niesłusznie.

Kto urodził się dnia 20 grudnia - Wytrwały, sprawiedliwy - lubiany jest przez towarzyszy i podwładnych.
Jest to człowiek cierpliwy i stały, któremu wszelkie zadanie wydają się łatwe a trudności życiowe zupełnie naturalne, i który nie cofa się przed perspektywami pracy i wysiłku. Natura jego jest niezwykle uczuciowa, przy skłonnościach nieco melancholijnych. Potrafi się opanować i przezwyciężyć - a rozwijając się moralnie i poznając swą naturę - wewnętrzną; osiąga spokój ducha. Wyróżnia się swą niezwykłą intuicją. Gdy pragnie rozstrzygnąć jakieś zagadnienie zasadnicze - zamiast czynić nieustanne wysiłki myślowe i niepokoić się - niechaj raczej dąży do osiągnięcia spokoju umysłu i stara się o wytworzenie w swej psychice stanu zupełnej bierności. Wówczas odezwie się jego głos wewnętrzny i jasno powie co uczynić należy. Jego poczucie sprawiedliwości jest rozwinięte nadzwyczaj silnie, Skoro widzi jakąś niesprawiedliwość; może wybuchnąć silnym gniewem, który zresztą szybko przemija; później stara się naprawić zło wyrządzone mimowolnie innym. Gdzie może osiągnąć największe powodzenie? Przede wszystkiem na stanowiskach państwowych i religijnych, gdyż umysł jego specjalnie jest uzdolnionym do tego, aby bardzo gruntownie zajmować się wielkimi zagadnieniami i wzniosłymi problemami. Przyjaciół prawdziwych nie ma zbyt wielu - są mu za to bardzo oddani. Dzięki swej stałości i cierpliwości - osiąga najczęściej swe cele życiowe. Trudno mu nieraz przychodzi zdobyć większe środki materialne, ale w końcu - mimo wszelkie przeciwieństwa - osiąga zazwyczaj pozycję życiową, do której dążył i spełnia to, czego dokonać zamierzył.

Kto urodził się dnia 21 grudnia - Zręczny organizator, bystry krytyk - władczy, rozkazujący - przeciwstawia się innym.
W poglądach swych nieco pedantyczny - nie poddaje się ustanowionej dyscyplinie społecznej i istniejącemu porządkowi rzeczy. Umysł jego wykazuje zdolności organizacyjne i potrafi sobie radzić w życiu. Postawa jego jest władcza, rozkazująca. Wierny, prawy, ma wysokie ideały. Ciekawą cechą tego człowieka jest jego chęć przeciwstawiania się innym - pewna oporność, co u typów nierozwiniętych występuje bardzo jaskrawo. Ma mocne poczucie tego co prawe i słuszne, a w życiu walczy z wysiłkiem o obronę swych przekonań i ideałów - przez co jednakże może się narazić na przykrości, a dzięki swej nieustępliwości - może nawet zwichnąć swa karierę. Poważny, bardzo serio - zajmuje nieraz dobre stanowisko życiowe i może uzyskać odznaczenia. Świetnie wszystko obserwuje i z tego powodu może być dobrym krytykiem. Powodzenie materialne zależnym będzie od jego własnych wysiłków. Znajomi i przyjaciele okażą się bardzo pożyteczni i będą go podtrzymywać w trudniejszych przejściach życiowych. Jest to natura podwójna, którą warunki życiowe zmuszają do krańcowości. Studiuje on naturę ludzką i jest bardzo zręczny - zwłaszcza umiejętnie daje sobie radę z drobnymi szczegółami. Niełatwo się zakochuje, małżeństwo jednak zawiera przeważnie z miłości i wówczas jest najczęściej stałym w swych przywiązaniach. Od każdego wymaga wysiłków i wydajnej pracy, ale sam dąży również do tego, aby innym dawać rzeczy najlepsze. Ścisły, metodyczny we wszystkim co czyni - dąży do jak najdoskonalszych rezultatów niezależnie od swych sympatyj osobistych.

Kto urodził się dnia 22 grudnia - Przedsiębiorczy, przenikliwy; polega na sobie samym.
Jest to czciciel intelektu, zamiłowany w zdobywaniu wiedzy a jego dążenie do rozwoju umysłowego jest nienasycone. Ma zdolności krasomówcze, pedagogiczne, zręcznie wyraża swe myśli a w zakresie prac technicznych może okazać duże uzdolnienie. W pracy swej gorliwy - gdy pracuje dla siebie samego - może okazać wytrwałość niezwykłą; praca dla drugich napełnia go niepokojem. Umysł jego jest ostry, przenikliwy, stawia sobie wielkie cele w życiu i nie zwraca uwagi na rady przyjaciół, polegający całkowicie na swym własnym zdaniu. Okazując wysokie ambicje - dąży do zdobycia potęgi. Pamięć jego jest dobra, zręcznie prowadzi konwersacje i umiejętnie opowiada różne historie. Nie lubi mieszania się innych ludzi w swoje sprawy i z zasady nie wtrąca się do cudzych interesów. Jest przedsiębiorczym - zwłaszcza w zakresie handlu, przemysłu lub sztuki; okazuje zamiłowanie do rolnictwa, interesuje się również kopalniami, metalurgia i odkryciami archeologicznymi. Nieraz ma jakąś specjalną misję do spełnienia w życiu; żyje wówczas poza współczesnymi ludźmi i nie zostaje zrozumianym przez otoczenie. Jego życie będzie pełne wysiłków, lecz w końcu zostanie uwieńczone powodzeniem. Kobieta urodzona dnia tego jest niespokojna, dość przedsiębiorcza i pracowita o umyśle aktywnym; lubi podróżować i zmieniać miejsce pobytu. Nieraz zbyt impetyczna - mimo to obdarzoną jest zaletami umysłu i serca; duszę ma dobrotliwą i miłosierną, a cierpienia innych bardzo ją wzruszają. Chociaż nie chce się do tego przyznać za żadną cenę - jest zazdrosna. Organizm jej zazwyczaj mocny jest i zdrowy - w wieku jednak późniejszym wykazuje skłonność do reumatyzmu.

Kto urodził się dnia 23 grudnia - Zręczny, rozważny - potrafi dostosować się do okoliczności życiowych.
Z wielkim wysiłkiem dąży do celu, jaki sobie raz postawił i jaki ma przed oczyma nieustannie: pragnie go widzieć zakutym w formę, zmaterializowanym, zrealizowanym jak najdokładniej. Praktyczny, spokojny, nieustannie wszystko rozważający, dogmatyczny, opanowany; ma wielkie zaufanie do własnych zdolności, jest przekonany o swym powodzeniu i wierzy święcie w słuszność swej sprawy. Niezbyt jest towarzyski i niewielu ma tylko przyjaciół; przeważnie widzi go się samego. Jedno go tylko wypełnia pragnienie: osiągnięcia jak najwyższego wyniesienia. Dąży też nieustannie do tego celu, a dzięki wytrwałości jaka go ożywia najczęściej dopnie swego i zrealizuje swe zamierzenia. Umysł jego bardzo subtelny i dyplomatyczny - wykazuje nadzwyczajne zdolności dostosowywania się do okoliczności życiowych, co pozwala mu w życiu uzyskać dobre stanowisko i osiągnąć uznanie. Jaka jest jego największa zaleta? Jego główna siła polega na zdolności koncentrowania się na dokonywanej pracy i na umiejętności realizowania swych ideałów i pragnień. O co winien się troszczyć? Taka silna materializacja umysłu ma swoje złe stropy, gdyż może nań sprowadzić niezadowolenie i melancholię. Powinien z tym walczyć i nie poddawać się depresji. Choroby, jakie mogą ewentualnie zaatakować jego organizm - to niestrawność i predyspozycja do depresji. Nieraz też niedomaga z powodu przepracowania. Ponieważ we wszystkim, co przedsiębierze, dąży do osiągnięcia jak największej doskonałości - nie zawsze zdaje sobie sprawę z sił własnego organizmu i przecenia jego wytrzymałość.

Kto urodził się dnia 24 grudnia - Dotrzymuje swych obietnic, lecz może nie osiągnąć wszystkiego co zamierzył.
Potrafi być poważnym z poważnymi a wesołym z wesołymi. Subtelny, pełen projektów, wynalazczy, bystro orientujący się - jest uczuciowy i zmysłowy. Lojalny, zamknięty w sobie, w sprawach pieniężnych zarówno jak i w interesach jest bardzo troskliwy. Obietnic swych dotrzymuje. Życie jego pełne jest wysiłków gorliwych, lecz kapryśnych, przerywanych i zmiennych. Do małżeństwa się nie spieszy. Największe powodzenie osiągnie w zawodzie jaki wymaga pracy powolnej, starannej, przezornej, jak np. budownictwo, rolnictwo itp. Co mu grozi? Niebezpieczeństwa spowodowane przez jego własnych przyjaciół i niepowodzenia w poczynaniach życiowych. Jego protektorzy są mało solidni, a ostateczne rezultaty jego pracy i wysiłków życiowych mogą być niewielkie. Organizm posiada dość mocny, a z wiekiem jego siły życiowe się poprawiają i staje się coraz zdrowszym. Choroby przeważnie powstają z powodu jego melancholijnych skłonności i depresji, jaka go często ogarnia. Powinien dążyć do tego, aby zwalczać swe skłonności melancholijne i wszelkimi sposobami starać się rozpraszać depresję jakiej często podlega gdyż szkodzi mu ona zarówno na zdrowiu jak i w karierze życiowej. Jak wychować dziecko urodzone dnia tego? Jest ono bardzo wrażliwe i łatwo podlega wpływowi otoczenia. To też należy je strzec przed towarzystwem ludzi szorstkich i prostackich, gdyż może od nich łatwo przejąć ich sposób zachowania się. Ma ono skłonności do arogancji i wyniosłości, na co należy zwracać uwagę, ucząc je samoopanowania i skromności - i to od najwcześniejszych lat życia.

Kto urodził się dnia 25 grudnia - Oszczędny, wyrachowany - ma zdolności dyplomatyczne.
Subtelny, głęboki, pilny, przezorny, przewidujący - jest niestrudzony, chociaż dość powolny. Oszczędny, wyrachowany w zachowaniu swym jest wielce dyplomatycznym, wykazując oprócz wytrwałości również dużo skrytości. Naturalny, prosty, dzięki swej oględności i ostrożności może osiągnąć doskonale rezultaty w swych poczynaniach życiowych. Ma naturę ambitną i chętnie układa sobie szerokie plany, pełne wspaniałości i bogactwa. Wywiera wpływ przyciągający na innych, ale swe uczucia najczęściej ukrywa. Nie znosi czułości i pocałunków czysto konwencjonalnych; czułość swą bowiem okazuje tylko osobom, które kocha głęboko. Dział, do jakiego wykazuje specjalne uzdolnienie, to dyplomacja, prawo i działalność państwowa. Dwa różne typy spotykamy w życiu: jedni pracują ciężko, biorą na siebie olbrzymie obowiązki i zwalczają wielkie trudności - inni natomiast wolą przejmować na siebie odpowiedzialność za drugich i kierują nimi tylko, zajmując wyższe stanowiska. Czego się strzec winien? Aby w swych dążeniach życiowych nie stał się nadmiernie skrytym i przesadnie ostrożnym - gdyż przez to sam sobie może zaszkodzić. W organizmie swym posiada nieprzebrany zasób sił życiowych a skoro zachoruje - szybko przychodzi do zdrowia. Żyje najczęściej długo. Światło jego zdolności i potęga jego ducha będzie świecić jasno i zostanie dostrzeżoną i podziwianą przez otoczenie, które okaże wiarę w takiego człowieka i w jego wiedzę, będzie się skupiać dookoła niego i iść za nim.

Kto urodził się dnia 26 grudnia - Ma zamiłowania artystyczne i lubi towarzystwo osób płci odmiennej.
Jest to duch samodzielny, który polega na sobie i z siebie samego czerpie swą siłę i potęgę. Posiada wszechstronne zdolności, co potrafi w życiu umiejętnie wykorzystać. Umie skoncentrować się na swych celach życiowych i dąży do ich realizacji z całym wysiłkiem, na jaki go stać - niezależnie od tego, czy to będą cele dodatnie czy ujemne. Ambitny, poważny, myślący, subtelny - zachwyca się wszystkim co piękne, zarówno w przyrodzie jak i w sztuce; lubi towarzystwo osób płci odmiennej. Jego kolana są dość słabe. Niechętnie miesza się do spraw innych ludzi. Wadą jego jest egoizm i zbytnia gadatliwość, przyczem przesadza w opisywaniu swych trosk życiowych i przykrości, jakie go spotykają. Jak długo żyć będzie? Ludzie urodzeni w tym dniu mocno trzymają się życia i okazują doń wielkie przywiązanie. Osiągają też wiek sędziwy - dłuższy aniżeli inni ludzie. Do ostatniej chwili życia zachowują swe zdolności oraz jasność umysłu. Choroby jakie mogą im dolegać - to reumatyzm, niedyspozycje żołądka i dolegliwości podeszłego wieku. Zdrowie tak długo im dopisuje, jak długo pozostają czynni i aktywni. Skoro bowiem zostaną pochłonięci przez sprawy życiowe - zapominają o stanach depresji i przybicia, jakie są ich największymi wrogami. Jak wychować dziecko urodzone dnia tego? Okazuje ono dość dużo egoizmu - to też wszelkie wysiłki wychowawców winny być skierowane na to, aby rozwinąć w nim pragnienie służenia innym - zamiast dążenia do zadowolenia własnego egoizmu. Należy je przyuczać do umiarkowania w jedzeniu zarówno jak i do naturalnego i prostego zachowania się - ma ono bowiem skłonność do zbytniej ostentacji i demonstracyjności, przyczem łatwo może nabrać upodobań grubych i wulgarnych.

Kto urodził się dnia 27 grudnia - Subtelny, sprawiedliwy - posiada wiele rozwagi.
Poważny i wymagający - okazuje dużo sympatii innym i ma współczucie dla ich słabości i ułomności. Rozważny, nic nie przesiębjerze bez gruntownego zastanowienia się i dojrzałego obmyślenia. Zręczny, ruchliwy, zawsze gotów do czynu - jest dobrym organizatorem i potrafi kontrolować pracę innych. Zdolności jego są wybitne a energia znaczna - wobec tego w życiu sam sobie daje radę bez pomocy innych ludzi i niezależnie od otoczenia. Najszczęśliwszym czuje się pośród swej pracy. Jest to twórca a nie naśladowca, to też nie szuka w życiu ostentacji i taniej reklamy. Trzeba dodać, że w zachowaniu się swym może być nieco szorstki i porywczy, a jego gesty stają się wówczas szybkie, urywane. Gniew jego wzrasta powoli i niełatwo się uspakaja. Długo pamięta doznane urazy - jednakże bez chęci mszczenia się za nie. W uczuciach swych waha się i nie można o nim powiedzieć, aby był stałym pod względem uczuciowym; albo też znowu życie jego tak się ułoży, że doświadcza tej niestałości od innych i cierpi przez osoby kochane. Czego się strzec winien? Mimo całą swą ostrożność może jednak okazać brak przezorności, a chociaż nieraz odmawia sobie, aby ratować innych - może zostać oszukanym, a nawet i okradzionym. Aczkolwiek okazuje dużo rezerwy - czasami znowu bywa zbytnio otwartym, co może go narazić na szkody życiowe. Stosunki z ojcem, który nierzadko ma charakter gwałtowny - nie układają się zbyt pomyślnie, co da się powiedzieć ogólnie o stosunkach rodzinnych osób urodzonych w tym dniu. Taki człowiek może zdobyć majątek dzięki własnym wysiłkom - i daleko więcej będzie zawdzięczać swej zręczności życiowej aniżeli pomocy innych lub spadkom.

Kto urodził się dnia 28 grudnia - Układa szerokie projekty i zręcznie je realizuje.
Dowcipny, subtelny, utalentowany - potrafi też być gniewnym, drażliwym, trywialnym i podejrzliwym. Jest bardzo czynny i aktywny a czasami spełnia nawet dobre uczynki - lecz czyni to dość rzadko. Taktowny, sympatyczny - łatwo potrafi wyrazić swe myśli - czy to w mowie czy w piśmie. Nie jest wolnym od przeceniania samego siebie i egoizmu. Jednakże uczucie może zaprowadzić go dość daleko. Nieco chytry i nieco bojaźliwy - całkowicie ufa tej osobie, której odda swe serce. Chętnie służy ludzkości na planie materialnym, układa szerokie projekty i okazuje zadziwiającą wytrwałość w realizacji wszelkich przedsięwzięć, które obiecują bezpośrednie korzyści. Gdy natomiast perspektywy materialne nie zapowiadają się korzystnie - łatwo się zniechęca. Każdy człowiek urodzony dnia tego powinien być kształcony w kierunku handlowym, nawet w wypadku gdy dziedziczy znaczny majątek, a to ze względu na wielkie zdolności wrodzone do handlu. Troszczy się bardzo o swój wygląd zewnętrzny i dba o dobrą opinię, a przede wszystkim stara się zachować jak najlepsze stosunki z wyższymi sferami towarzyskimi, co może go nawet narazić na znaczne wydatki i wpędzić w długi. Czego powinien się wystrzegać? Aby nie ulegał swemu zamiłowaniu do sporów i sprzeczek i nie wywoływał niepotrzebnych nieporozumień. Chociaż jest bardzo pracowitym; lubi jednak przebywać w złym towarzystwie. Grozi mu też niebezpieczeństwo z powodu nadużyć zmysłowych lub ekscesów. Kobieta tak urodzona dość żywa i płocha; z wiekiem rozwinie swój charakter i stanie się wierną, odważną i pewną siebie. Chociaż stara się to ukrywać wszelkimi sposobami -jest w gruncie rzeczy bardzo zazdrosną. Dzięki gorliwości, wytrwałości i umiejętności koncentrowania się na swej pracy osoba tak urodzona może liczyć na powodzenie. Uda jej się to, co może innemu by się nie powiodło.

Kto urodził się dnia 29 grudnia - Zdecydowany, wynalazczy - ma silny charakter; chętnie zagłębia się w rozmyślaniach.
Jest to natura potężna i władcza o wielkiej sile ekspansji. Dąży wytrwale do zajęcia najwyższego dlań możliwego stanowiska i przejawia dużo autokratyzmu - co zwłaszcza zaznacza się w jego życiu rodzinnym. Odczuwa naturalne przyciąganie do osób starszych i chętnie z nimi współdziała. Nie obawia się ponoszenia odpowiedzialności za swe czyny a lubi działać zawsze w skali jak najszerszej. Jego ambicja jest nienasycona. Jego charakter jest bardzo zdecydowany i nie można pomawiać go o słabość. Zdolnym jest do silnych przywiązań - ale we wszystkim co czyni przejawia pewien egoizm. Wskutek tego nieraz jest narażonym na przykrości - ogarnia go uczucie rozczarowania i pragnienie zemsty względem osób, które zawiodły jego zaufanie. Trzeba dodać, że jest to człowiek dość zagadkowy, podlegający dziwnym kaprysom i fantazjom - ale mimo wszystko zdolny i wynalazczy. Jego zalety - to cierpliwość, wytrwałość, ostrożność, oszczędność, wiara w siebie, wierność, uczciwość, sprawiedliwość, które w jednostkach rozwiniętych moralnie występują wyraźnie. Jego wady. Gdy jednak pozostaje na niskim stopniu rozwoju - wówczas ma w sobie zbyt wiele egoizmu, co przeszkadza mu w rozwoju i czynieniu w życiu postępów. Zazwyczaj w takim wypadku oprócz egoizmu przejawia jeszcze pogardę dla innych, zazdrość, urojenia, sceptycyzm, skąpstwo i nienawiść. Co mu grozi? Dzięki ujemnym właściwościom charakteru łatwo wywołuje w życiu rywalizacje, wrogości i w końcu nawet może pozostać w życiu samotnym, - tak że wówczas będzie się troszczyć już tylko wyłącznie o siebie samego. Zawód dlań najlepszy związany z handlem, przemysłem, sprawami czysto materialnemi. W sferze interesów czuje się doskonale i okazuje zadziwiającą przenikliwość.

Kto urodził się dnia 30 grudnia - Zręczny, przenikliwy - potrafi wyprowadzić innych w pole.
Jest to człowiek poważny, obdarzony dużymi możliwościami rozwoju. Spokojny, skoncentrowany, cierpliwy - nie jest wolny od zaciętości i dogmatyzmu. Ma on bardzo charakterystyczne zamiłowanie do imponującego otoczenia: nic nie jest dlań dostatecznie wielkim ani wspaniałym. Jego natura jest dość mizantropijna, chętnie izolująca się od ludzi ale dzięki swemu nieprzeciętnemu umysłowi potrafi oderwać się od spraw powszednich i wznieść na wyżyny filozoficzne. Wobec życia dość obojętny - jest ze siebie zadowolony. Mimo to jednak jego poczucie szczęścia i radości życia nie jest zbyt wielkie. Ciekawe są jego niezwykłe zdolności jako detektywa: przed jego krytycznym i przenikliwym umysłem nic się nie ukryje. Trzeba dodać, że ludzie nierozwinięci tego typu potrafią bardzo zręcznie wyprowadzać innych w pole. Chciałby osiągnąć uznanie ogólne i pragnie być podziwianym, chociaż nieraz nie zdaje sobie z tego sprawy. Niepotrzebnie przesiaduje po nocach, co go osłabia i szkodzi jego organizmowi. Natomiast samotne medytacje, do których okazuje zamiłowanie - wpływają nań dodatnio i przyczyniają się do poprawienia jego samopoczucia. Gdy rozwinie się w pełni - okazuje niezwykły takt, zdolności dyplomatyczne, wytrwałość i głębię umysłową. A mimo to potrafi oddawać się dziwacznym fantazjom nad sprawami najbardziej codziennymi i przyziemnymi - rozmyśla długotrwale. Kobieta urodzona dnia tego jest dobrą panią domu, praktyczną i oszczędną. Zna się na interesach a w towarzystwie doskonale sobie daje radę. Jest bardzo rozsądną. Ludzie urodzeni w tym dniu nierzadko wstępują w związki małżeńskie z osobami starszymi od siebie lub już uprzednio zamężnymi. Dążą do osiągnięcia jakiegoś wyższego celu, a w dążeniu tym wykazują wielką praktyczność.

Kto urodził się dnia 31 grudnia - Staranny, wytrwały - dzięki poparciu osób wyżej postawionych może osiągnąć wyniesienie.
Okazuje wielką wrażliwość a jego nerwy są silnie napięte. Ma pełną świadomość swej odpowiedzialności na każdym stanowisku jakie zajmuje. Gdy jednak życie postawi go w pozycji podrzędnej, nie może iść za swymi ambitnymi popędami i nie jest w stanie wywalczyć sobie niezależności i wolności - staje się wówczas milczący, kapryśny, pesymistyczny. Należy zastrzec, że są to jednak dość rzadkie wyjątki, bowiem ludzie urodzeni dzisiaj zazwyczaj osiągają stanowisko wybitne. Czego się strzec winien? Przede wszystkim - zarozumiałości, gdyż może ona zostać ukarana i spowodować jego upadek. Trzeba dodać. że osobie urodzonej dzisiaj grozi w ogóle upadek z wysokiego miejsca w znaczeniu czysto fizycznym. Dążenia takiego człowieka są ambitne: pragnąłby poznać i przeniknąć wszelkie doświadczenia życiowe - lecz los przeciwny nie oszczędzi mu również rozczarowań, a przedsiębiorstwa, w jakie się zaangażuje, mogą mu przynieść straty, a nawet zaszkodzić jego reputacji. Tam, gdzie w życiu powinien zapukać lekko i czekać cierpliwie - w takich właśnie okazjach pragnie wejść gwałtem przy pomocy siły. Ale gdy kładzie klucz w zamek i siłą próbuje drzwi roztworzyć - klucz łamie mu się w ręku... Do czego powinien dążyć? Gdy powściągnie swa zuchwałość i impetyczność, nauczy się spokoju i skromności, jego losy życiowe ulegną znacznej poprawie. Te właśnie zalety jego charakteru będą podstawą do zdobycia majątku. Nierzadko okazuje zdolności literackie lub artystyczne. Zawód dlań najlepszy związany z ziemią, rolnictwem, kopalniami, nieruchomościami a także wszelkie zajęcia związane z ubraniem, pożywieniem zarówno jak i sztuką. Tam gdzie inni tracą - on zyskuje. Wytrzymałość jego organizmu jest niezwykłą a pośród tak urodzonych ludzi wielu dożywa bardzo późnego wieku.