Regulamin

Regulamin

DEFINICJE

Znaczenie pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu Internetowego drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem usług Premium Rate.
 2. Serwis Internetowy - dostępny pod adresem www.astrohoroskop.net.pl
 3. Użytkownik - korzystająca z Serwisu Internetowego osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną.
 4. Usługodawca – firma  Sonorus z siedzibą na ul. Broniewskiego 20/24, 01-771 Warszawa
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 ( 1 ) Kodeksu cywilnego.
 6. Doradca– osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Internetowego w celach zarobkowych, poprzez udzielanie porad z zakresu ezoteryki.
 7. Dane Osobowe– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 8. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.u.Nr16, poz 93 ze zm).
 9. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014r.,. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem i Operatorem Serwisu Internetowego jest firma Sonorus z siedzibą w Warszawie 01-771, ul. Broniewskiego 20/24 (zwana dalej Usługodawcą).
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • warunki rejestracji i korzystania z konta w Serwisach Internetowych;
 • warunki pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikami a Doradcami;
 • warunki prezentowania oferty oraz informacji na temat Doradców i związanych z nimi usług świadczonych za pomocą Serwisu Internetowego oraz SMS i połączeń telefonicznych;
 • zasady reklamacji;
 • zasady polityki przetwarzania i ochrony Danych Osobowych;
 • zasady zmiany Regulaminu.
 1. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem 
  www.astrohoroskop.net.pl/regulamin.htm 
  oraz w siedzibie Usługodawcy.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy oraz Doradcy mogli korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu Internetowego przez całą dobę, jednak zastrzega, iż w celu przeprowadzania konserwacji, aktualizacji lub napraw, może czasowo zawiesić funkcjonowanie niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Serwis Internetowy oraz jego funkcjonalności działały poprawnie. Jednakże Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu Internetowego oraz jego funkcjonalności. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa.
 4. Usługodawca może organizować promocje, konkursy i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki organizowanych konkursów, promocji lub zabaw określać będą odrębne regulaminy dostępne w Serwisie Internetowym.


II. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG

 1. Celem działalności Serwisu Internetowego jest świadczenie usług pośrednictwa w kontakcie pomiędzy Użytkownikami i Doradcami, prezentowanie treści ezoterycznych, oraz udzielanie informacji o sposobie kontaktu z Doradcami.
 2. Użytkownikami Serwisu Internetowego mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Do korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne są:
 • komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5, język JavaScript zgodny z ECMAScript 7 oraz z włączoną obsługą plików cookies. Niektóre podstrony wymagają także najnowszej wtyczki Adobe Flash;
 • komputer wyposażony w kamerę i oprogramowanie do jej obsługi - w celu skorzystania lub poprowadzenia usługi video chat.
 1. Usługodawca udostępnia w ramach Serwisów Internetowych następujące sposoby komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Doradcą: SMS CHAT oraz numerację 708xxxxxx oraz *74xxxx. .
 2. Usługa, o której mowa w ust. 4 powyżej jest odpłatna. Płatność pobierana jest przez Operatora Telefonii Komórkowej z którym Użytkownik ma podpisaną Umowę. Usługa jest dostępna tylko u Operatorów Telefonii Komórkowej działającej na terenie Polski.
 3. Do kosztu usługi telefon podanego w Serwisie Internetowym, Operator Telekomunikacyjny nalicza opłaty jak za połączenie na numer stacjonarny zarejestrowany w Polsce w strefie numeracyjnej warszawskiej, zgodnie z cennikiem usług dla Użytkownika.
 4. Koszt Usługi podawany jest przy informacjach na temat danego Doradcy i może różnić się w zależności od rodzaju wybranej formy komunikacji i czasu jej trwania.
 5. Usługi świadczone przez Doradców nie są usługami świadczonymi w ramach Serwisu Internetowego, Serwis Internetowy podaje wyłącznie informacje niezbędne do skorzystania z takich usług. Z uwagi na powyższe, Usługodawca nie odpowiada za sposób świadczenia usług przez Doradców, jak również nie odpowiada za świadczenie usług przez dostawców usług telekomunikacyjnych.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu Internetowego bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników, oraz Doradców w sytuacji gdy:
 • przeprowadzane są prace związane z modernizacją lub obsługą techniczną Portalu www.astrohoroskop.net.pl
 • wyłączenie jest następstwem zdarzenia powszechnie określanego jako siła wyższa, jak również w przypadku jakichkolwiek awarii sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej, w tym przerw w dostawie energii elektrycznej, usług informatycznych, telekomunikacyjnych lub hostingowych, a także w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej czy usług hostingowych.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisów Internetowych w przypadkach określonych w pkt. 9
 2. Połączenia głosowe z Ekspertami na numery 708xxxxxx/ *74xxxx to połączenia o podwyższonej płatności (koszt za minutę połączenia znajduje się przy numerze w profilu Doradcy).
 3. Usługi SMS Premium kierowane do Doradców to wiadomości tekstowe o podwyższonej płatności (koszt SMS Premium za każdy wysłany SMS do 160 znaków, bez polskich znaków, znajduje się przy numerze w profilu Eksperta).
 4. Opłata za usługę chat, videochat, callback oraz telefon jest taryfikowana za każdą rozpoczętą minutę według indywidualnej stawki ustalonej przez Doradcę. Obowiązujące stawki są widoczne w profilu każdego Doradcy przed realizacją usługi.

 


V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DORADCY

 1. Doradca poprzez rejestrację w Serwisie Internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu nawiązania współpracy z Serwisem Internetowym, umożliwienia obsługi usług Doradcy świadczonych poprzez Serwis Internetowy, dopasowania treści Serwisu Internetowego do Doradcy oraz obsługi ewentualnych reklamacji. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych współpracującym z nim osobom bądź podmiotom w celu realizacji usług oferowanych przez Doradcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego, a także przetwarzać Dane Osobowe w zakresie na który wyraził zgodę Doradca podczas rejestracji w Serwisie Internetowym.
 2. Wyrażenie zgody przez Doradcę na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne i może zostać odwołane w każdym momencie. Doradcy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich Danych Osobowych. Jeżeli Doradca żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: vadim@astrohoroskop.net.pl. Doradcy Serwisu Internetowego nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tytułu udostępnienia Danych Osobowych do ich przetwarzania przez Usługodawcę.
 3. Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku w rozumieniu RODO, – Usługodawca, firma Sonorus, która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Doradców.
 4. Usługodawca oświadcza, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Użytkowników Danych Osobowych aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony, w tym w szczególności wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku również z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i zgodność ze stanem faktycznym danych prezentowanych przez Doradców w Serwisie Internetowym.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści opublikowane w ramach Serwisów Internetowych nie mają na celu obiektywnego opisu rzeczywistości, a stanowią subiektywne opinie autorów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści udostępnionych w Serwisach Internetowych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Doradcę praw autorskich lub pokrewnych oraz wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich.
 4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Doradcę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Doradcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Doradcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę statusu w profilu Doradca dla usług 708xxxxxx/ *74xxxx.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania części stron lub całej oferty bez ostrzeżenia lub do tymczasowego bądź całkowitego zaprzestania publikacji oferty.VIII. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DORADCY

 1. Doradcą może być osoba fizyczna, która ukończyła 25 lat, nie była karana i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Doradca ponosi odpowiedzialność za treści prezentowane w swoim profilu oraz za inne przygotowane przez Doradcę treści, w szczególności: treści horoskopów, treści przygotowanych przez Doradcę do zamówionych usług na łamach Serwisu Internetowego
 3. Warunkiem świadczenia przez Doradców umów o świadczenie usług doradczych w zakresie ezoteryki i horoskopów jest zawarcie z Usługodawcą umowy.
 4. Doradca nie może oferować usług, które naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawne lub prawa osób trzecich. Usługodawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 5. Doradca nie może przekazywać Użytkownikom Serwisu Internetowego prywatnych numerów telefonów, prywatnych adresów mailowych, prywatnych stron www, prywatnych stron na portalach społecznościowych, jak również nie może umawiać się z Użytkownikami Serwisu Internetowego na prywatne spotkania w celu świadczenia usługi objętej Serwisem Internetowym, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy przez Usługodawcę.
 6. Doradca zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki osobiście pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy przez Usługodawcę.
 7. Doradca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie i pokrewne do materiałów przekazanych Usługodawcy w celu publikacji w Serwisie Internetowym. W przypadku nierzetelności tego oświadczenia Doradca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń skierowanych bezpośrednio do Usługodawcy oraz naprawienia mu wszelkich szkód.
 8. Usługodawca uprawniony jest do sprawdzenia posiadanych przez Doradcę kwalifikacji z ogólnie pojętej dziedziny ezoteryki.
 9. Usługodawca uprawniony jest do sprawdzenia sposobu świadczenia usług przez Doradcę na rzecz Konsumentów.
 10. Usługodawca uprawniony jest do prezentowania oferty Doradcy również na innych platformach internetowych i za pośrednictwem innych wyszukiwarek.
 11. Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Doradcę na rzecz Konsumentów, przekazywane jest Doradcy za pośrednictwem Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia przez Konsumentów, a jest jedynie pośrednikiem przekazującym wynagrodzenie.
 12. Usługodawca uprawniony jest do potrącenia Doradcy kwoty nienależnie pobranego wynagrodzenia z kwoty wynagrodzenia za kolejny okres rozliczeniowy.
 13. Doradca ma obowiązek ręcznie zmienić status w swoim profilu w sytuacji gdy ma zajęty numer telefonu przez połączenie niezwiązane z Serwisem Internetowym lub gdy z innych przyczyn nie może odebrać telefonu w danym momencie.
 14. W sprawach nie objętych Regulaminem, obowiązują postanowienia umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą i Doradcą.


IX. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie posiada Usługodawca, za wyjątkiem praw autorskich do publikowanych materiałów opracowanych przez Doradców celem zamieszczenia ich w Serwisie Internetowym, o ile nie została zawarta z Doradcą odrębna umowa przekazania praw autorskich.
 2. Prawem autorskim chronione są wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu Internetowego, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisów Internetowych podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Usługodawcy.
 3. Kopiowanie, utrwalanie elementów bądź całości Serwisu Internetowego w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie przez Użytkownika jest zabronione.


 


XI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego można składać na adres: Sonorus z siedzibą na ul. Broniewskiego20/24, 01-771 Warszawa. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji wraz z pełnymi informacjami dotyczącymi powodu reklamacji, w szczególności: informacji o rodzaju, terminie, Doradcy, który wykonał usługę oraz ewentualnym numerze telefonu za pośrednictwem którego została wykonana usługa.
 3. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres vadim@astrohoroskop.net.pl.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania z Serwisu Internetowego jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 3. Usługodawca z ważnych przyczyn może dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Usługodawcy, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu Internetowego lub oferty Usługodawcy. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy będą informowani poprzez pocztę e-mail. Regulamin w nowej treści wejdzie w życie w momencie powiadomienia Użytkowników o jego zmianie, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronie Serwisu Internetowego.
 4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 07.10.2019 r.

 

   Powrót